Start Belgeler Çevre Yasaları Yüzme suyu kalitesine ilişkin 8 Aralık 1975 tarih ve 76/160/EEC sayılı Konsey Direktifi

Yüzme suyu kalitesine ilişkin 8 Aralık 1975 tarih ve 76/160/EEC sayılı Konsey Direktifi

0
Yüzme suyu kalitesine ilişkin 8 Aralık 1975 tarih ve 76/160/EEC sayılı Konsey Direktifi

(Değiştirilmiş haliyle)1

 

AVRUPA TOPLULUĞU KONSEYİ,

Avrupa Topluluğunun kuruluş Anlaşmasını, özellikle bu Anlaşmanın 100. ve 235. maddelerini dikkate alarak;

Komisyondan gelen teklifi dikkate alarak,

Avrupa Parlamentosunun görüşünü dikkate alarak2,

Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşünü dikkate alarak,

Çevrenin ve kamu sağlığının korunması için yüzme suyunun kirlenmesinin azaltılması ve bu tür suların daha ileri bozulmaya karşı korunması gerektiğinden;

Ortak Pazar işleyişi çerçevesinde, Topluluğun yaşam şartlarının iyileştirilmesi, ekonomik faaliyetlerin topluluk düzeyinde uyumlu biçimde geliştirilmesi için  sürdürülebilir ve dengeli genişlemeye amaçları bakımından yüzme suyunun izlenmesi gerektiğinden;

Üye Devletlerde, bu alanda, ortak pazarın işleyişini doğrudan etkileyen belli yasalar, tüzükler ya da idari düzenlemeler mevcut olduğundan; ancak bu biçimde hareket etmek için gerekli bütün yetkiler Anlaşmada verilmediğinden;

Avrupa Topluluğu Çevre Eylem Programı bir çevrenin uyması gereken çeşitli şartların, diğer hususların yanısıra, yüzme suyu dahil, su parametrelerinin tanımlanmasıyla ortaklaşa kalite objektifleri belirlenmesini öngördüğünden;

Bu kalite objektiflerine ulaşılması için, Üye Devletlerin mutlaka belli parametrelere karşı gelen sınır değerler belirlemeleri gerektiğinden; yüzme suyunun bu Direktifin tebliğinden itibaren 10 yıl içinde bu değerlere uygun hale getirilmesi gerektiğinden;

Yüzme (denize girme) sezonu boyunca alınan örneklerin belli bir yüzdesi EK’te belirlenen sınırlara uymasa bile, belli şartlar altında, yüzme suyunun ilgili parametrik değerlere uygun kabul edilmesine olanak sağlanması gerektiğinden;

Bu Direktifin uygulanmasında belli bir derece esneklik sağlanması için, Üye Devletlerin mutlaka muafiyetler sağlama yetkisi bulunması gerektiğinden; ancak bu gibi muafiyetlerin kamu sağlığının korunması için zaruri olan şartları yok saymaması gerektiğinden;

Teknik gelişme EK’te belirlenen teknik şartların hızlı adaptasyonunu gerekli kıldığından; bu amaçla gerekli olan önlemlerin alınmasını sağlamak için, Üye Devletler ile Komisyon arasında Teknik Gelişmelere Adaptasyon Komitesi çerçevesinde yakın işbirliği kuracak bir prosedür oluşturulması gerektiğinden;

Kamuoyunun çevreye ve çevrenin kalitesinin artırılmasına ilgisi arttığından; bu nedenle kamu oyunun yüzme suyunun kalitesi hakkında objektif bilgi alması gerektiğinden,

İŞBU DİREKTİFİ KABUL ETMİŞTİR:

Madde 1

 1. Bu Direktif terapi maksatlı sular ve yüzme havuzlarındaki sular hariç, yüzme suyunun kalitesini ele almaktadır.
 2. Bu Direktifin amaçları bakımından;

(a)    “Yüzme suyu” içinde şunlar yapılan tamamen akan yada hala taze olan sular yada bunların kısımları ile deniz suyu anlamındadır:

–          Her bir Üye Devletin yetkili makamı tarafından yüzmeye açıkça izin verilen sular, yada

–          Yüzenin yasaklanmadığı ve geleneksel olarak geniş sayıda yüzücü tarafından yüzülen sular;

(b)   “Yüzme alanı” yüzme suyunun bulunduğu herhangi bir yer anlamındadır;

(c)    “Yüzme sezonu” Yerel adetlerin ışığında, ve yüzme ve hava şartlarına ilişkin olarak mevcut olabilen yerel kurallara göre, çok sayıda yüzücünün olması beklenen dönemdir.

Madde 2

Yüzme suyuna uygulanacak fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik parametreler bu Direktifin  mütemmim cüzü olan EK’te yeralmaktadır.

Madde 3

 1. Üye Devletler, yüzme alanları yada her bir bireysel yüzme alanı için, yüzme suyuna uygulanacak parametre sınır değerleri EK’te verilmiştir.

EK’te hiçbir değer belirtilmeyen parametreler için, bu değerler belirlenene kadar,  Üye Devletler birinci alt paragrafa uygun olarak hiçbir değer belirlememeye karar verebilirler.

1. paragrafa göre belirlenen değerler, EK’in 1. sütununda verilenlerden daha esnek olmayacaktır.

3. EK’in G sütununda değer görünmesi halinde, EK’in I sütununda bir karşılık değer olsun yada olmasın, Üye Devletler, 7. maddeye tabi olarak, kılavuz olarak bu değerlere uymaya çalışacaklardır.

Madde 4

 1. Üye Devletler, yüzme suyu kalitesinin 3. maddeye uygun olarak belirlenen sınır değerlere uyması için gerekli bütün önlemleri, bu Direktifin tebliğinden itibaren 10 yıl içinde alacaklardır.
 2. Üye Devletler, bu Direktifin tebliğinden sonra Üye Devletlerin yetkili makamları tarafından oluşturulan özellikle yüzme için donatılmış yüzme alanlarında, EK’te belirlenen “I değerleri”nin yüzmeye ilk izin verildiği tarihten itibaren uymasını sağlayacaklardır. Ancak, bu Direktifin tebliğini izleyen iki yıl içinde oluşturulan yüzme alanları için, bu sürenin sonuna kadar bu değerlere uyulması gerekli değildir.
 3. İstisnai hallerde Üye Devletler 1. paragrafta belirlenen 10 yıllık süre sınırına ilişkin olarak muafiyetler verebilir. Bu gibi muafiyetlerin ilgili alan içindeki su yönetimi planına dayanan gerekçelerinin mümkün olduğu kadar kısa süre içinde ve bu Direktifin tebliğinden itibaren altı yılı geçmemek üzere Komisyona iletecektir. Komisyon bu gerekçeleri detaylı olarak inceleyecek ve gerekli olan hallerde bunlara ilişkin olarak Konseye uygun teklifler sunacaktır.
 4. Sınır bölgelerindeki deniz suları ve bir başka Üye Devletin yüzme suyunun kalitesini etkileyen sınır aşan sulara ilişkin olarak, bu şekilde etkilenen yüzme alanları için ortak kalite objektiflerinin sonuçları ilgili kıyı Üye Devletlerince işbirliği içinde belirlenecektir.

Komisyon bu toplantılara katılabilir.

Madde 5

 1. 4. maddenin amaçları bakımından, yüzme suyu şu hallerde ilgili parametrelere uygun kabul edilecektir:

Eğer bu suyun aynı örnek alma noktasında ve EK’te belirlenen aralıklarla alınan örnekleri, şunları göstermesi halinde bu suyun kalitesinin parametrik değerlere uyduğu kabul edilecektir:

–          EK’te I sütununda belirlenenlere karşı gelen parametreler için örneklerin %95’inin;

–          Yüzdenin %80 olarak belirlenebileceği “Toplam koliform” ve “dışkısal koliform” parametreleri hariç, diğer bütün hallerde örneklerin %90’ının;

Ve eğer örneklerin % 5, 10 yada 20’sinin uymaması halinde:

–          Mikrobiyolojik parametreler, pH ve çözülmüş oksijen hariç, sözkonusu parametrik değerlerden % 50’den fazla sapmayan suların;

–          İstastiki olarak uygun aralıklarla ardarda alınan örnekleri ilgili parametrik değerlerden sapmayan suların.

 1. 3. maddede sayılan değerlerden sapmaların, seller yada diğer doğal afetler veya anormal hava şartlarından olması halinde, bu değerler 1. paragrafta belirtilen yüzdenin hesabına dahil edilmeyecektir.

Madde 6

 1. Üye Devletlerin yetkili makamları minimum frekansları EK’te belirtilen sıklıkta örnek alma faaliyetleri yürüteceklerdir.
 2. Örnekler günlük ortalama yüzücü sayısı en yüksek olan yerlerden alınmalıdır. Yüzeyden alınması gereken mineral yağ örnekleri hariç, örneklerin tercihen su yüzeyinin 30 cm aşağısından alınmalıdır. Örnek alma yüzme sezonunun başlamasından iki hafta önce başlamalıdır.
 3. Taze akan suyun üst kısımlarında yaygın şartların ve taze durgun su ve deniz suyunun çevre şartlarının yerel incelemesinin titizlikle yapılması ve cografi ve topografik data elde etme ve bütün kirletici ve potansiyel olarak kirletici boşaltımların miktarını ve doğasını ve yüzme alanından uzaklığa göre etkilerini belirlemek amacıyla periyodik olarak tekrarlanması gereklidir.
 4. Bir yetkili makam tarafından yapılan inceleme yada örnekleme operasyonu, yüzme suyunun kalitesinin düşürmesi muhtemel maddelerin boşaltıldığını yada boşaltılmasının muhtemel olduğunu ortaya çıkarırsa, ilave örnekler alınmalıdır.Bu ilave örnek almanın ayrıca su kalitesinde bir düşüş olduğundan şüphelenmek için başka nedenler bulunduğunda da gerçekleştirilmesi gereklidir.
 5. İlgili parametreler için referans analiz metodları EK’te belirtilmiştir. Diğer metodları kullanan laboratuarların elde edilen sonuçların EK’te belirtilenlere denk yada kıyaslanabilir olmasını sağlaması zorunludur.

Madde 7

 1. Bu Direktife uygun olarak alınan önlemlerin uygulanması hiçbir halde ne doğrudan ne de dolaylı olarak yüzme suyunun mevcut kalitesinin bozulmasına yol açmamalıdır.
 1. Üye Devletler her zaman yüzme suyu için bu Direktifte öngörülenlerden daha katı değerler belirleyebilirler.

Madde 8

Bu Direktif şu hallerde uygulanmayacaktır:

(a)      EK’te bazı parametrelerin, istisnai hava ve coğrafi şartlar nedeniyle, (0) olarak işaretlenmesi halinde;

(b)      EK’te belirlenen değerlerden bir sapmaya neden olan belli maddeler açısından yüzme suyunun doğal zenginleşmeye uğraması.

Doğal zenginleşme, insan müdahalesi olmaksızın, bir su kaynağının topraktan toprak içinde bulunan bazı maddeleri alması anlamındadır.

Hiç bir halde bu Maddede sayılan istisnalar, kamu sağlığının korunması için zaruri şartları yok saymayacaktır.

Bir Üye Devletin bu Direktifin hükümlerini uygulamaması halinde, bu Üye Devlet Komisyonu bu konuda bilgilendirecek ve bunun nedenlerini ve öngörülen süresini bildirecektir.

Madde 9

Bu Direktifin teknik gelişmelere adapte etmek için gerekli değişiklikler şunlara ilişkin olacaktır:

–          analiz metodlarına,

–          EK’te belirlenen G ve I parametre değerlerine.

Bunlar 11. maddede getirilen prosedüre uygun olarak kabul edilecektir.

Madde 10

 1. Bilimsel ve Teknik Gelişmelerin Adaptasyonu Komitesi, bundan sonra “Komite” olarak anılacaktır, oluşturulacaktır; bu komite Üye Devletlerin temsilcilerinden oluşacak ve bir Komisyon temsilcisi başkan olarak görev yapacaktır.
 2. Komite kendi usul kurallarını belirleyecektir.

Madde 11

1.         Bu maddede öngörülen prosedürün takip edilmesi gereken hallerde, konu komite başkanı tarafından komisyona, ya kendi insiyatifiyle yada üye devletlerden1 birinin temsilcisinin talebi üzerine, havale edilecektir.

2. Komisyon temsilcisi komiteye alınması gereken önlemler taslağı sunacak, komite bu taslak üzerinde konunun aciliyetine binaen başkan tarafından belirlenen süre içinde görüşünü oluşturacaktır. Komite görüşü 54 oyluk çoğunluk kararıyla oluşturulacaktır. Böyle bir karar oylamasında Üye Devletlerin temsilcilerinin oy ağırlığı Anlaşmanın 148 (2). maddesinde getirilen usulle belirlenecektir. Başkan oy kullanmayacaktır.

3. (a) Komisyon tasarlanan önlemlerin komite görüşüne uygun olması halinde bu önlemleri kabul edecektir.

(b) Tasarlanan önlemlerin komite görüşüne uygun olmaması, yada herhangi bir görüşün oluşturulmamış olması halinde, Komisyon bu önlemlerin karara bağlanmasını gecikmeksizin Konseye teklif edecektir. Konsey nitelikli çoğunlukla hareket edecektir.

(c) Eğer teklifin kendisine sunulmasından itibaren üç ay içinde Konsey bir karar vermezse, önerilen önlemler Komisyon tarafından kabul edilecektir.

Madde 12

1. Üye Devletler bu Direktife uymaları için gerekli yasaları, tüzükleri ve idari düzenlemeleri bu Direktifin yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içinde yürürlüğe koyacaklardır. Bunlara ilişkin olarak Komisyonu bilgilendireceklerdir.

2. Üye Devletler bu Direktif kapsamındaki alanda kabul ettikleri ulusal yasa hükümlerinin metinlerini Komisyona göndereceklerdir.

Madde 13

Üye Devletler bu Direktifin tebliğinden itibaren dört yıl sonra ve bundan sonra düzenli aralıklarla Komisyona kendi yüzme sularına ve bu suların en önemli özelliklerine ilişkin kapsamlı bir rapor verecektir.

İlgili Üye Devletler Komisyonunu ön onayından sonra elde ettikleri bilgileri yayınlayabilirler.

Madde 14

Bu Direktif Üye Devletleri kapsamaktadır.

8 Aralık 1975 tarihinde Brüksel’de hazırlanmıştır.

Konsey adına

Başkan

M. PEDINI

EK

 

Parametreler G I Minimum Örnek alma frekansı Analiz ve inceleme metodu
1 Mikrobiyolojik:

Toplam koliform

/100 ml

500 10 000 İki haftada

1

Çoklu tüplerde fermantasyon. Pozitif tüplerin bir teyit ortamında alt kültürü. MPN’ye (EN muhtemel sayı) göre sayım yada zar filtrasyon ve Tergitol laktoz agar, endo agar, %0,4 teepol broth gibi ortamlarda kültür, şüpheli kolonilerin alt kültürü ve belirlenmesi.

1. ve 2. hallerde kuluçka ısısı toplam yada dışkısal koliformların araştırılmasına göre değişebilir.

2 Dışkısal koliformlar

/100 ml

100 2 000 İki haftada

1

3 Dışkısal streptokok

/100 ml

100 2 Litsky metodu. MPN’ye (EN muhtemel sayı) göre sayım yada zar filtrasyon. Uygun bir ortamda kültür.
4 Salmonella

/1 litre

0 2 Zar filtrasyon yoluyla konsantrasyon. Bir standart ortama aşılama. Zenginleştirme-izole edici agar üzerinde alt kültür- belirleme
5 Entero virüsler

PFU/10 litre

0 2 Filtrasyon, flocculation yada santrifrüj yoluyla konsantrasyon ve teyit.
6 Fiziko-kimyasal:

pH

6 ila 9º 2 PH 7 ve 9’da kalibrasyonla elektrometri
7 Renk Renkte anormal değişme yokº

İki haftada

1

2

Görsel inceleme yada Pt. Co ölçeğinde standartlarla fotometri
8 Mineral yağlar

Mg/litre

Suyun yüzeyinde görünür film tabaka yada koku yok

İki haftada

1

2

Görsel yada kokusal inceleme yada uygun bir miktar kullanarak ayrıştırma ve kuru atığın tartılması
9 Yüzey-metilen blue’ya reaksiyona giren aktif maddeler

Mg/litre

(lauryl-sülfat)

≤0,3

Sürmeyen köpük

İki haftada

1

2

Görsel inceleme yada metilen blue ile absorpsiyon spektrometri
10 Fenoller         mg/l

(fenol indeksler)

C6H5OH

≤0,005

Özel kokusu yok

≤0,005

İki haftada

1

2

Genol yada absorpsiyon spektrofotometri 4-aminoantipyrine

(4 AAP)metodu

11 Transparanlık     m 2 İki haftada

1

Secchi’nin diski
12 Çözülmüş oksijen

% doygunluk O2

80 ila 120 2 Winkler metodu yada elektrometrik metod

(oksijen metre)

13 Tarry çökeltileri ve ağaç, plastik maddeler, şişeler, cam kaplar, plastik yada diğer maddeler gibi yüzey materyaller.

Atık yada kıymıklar

Yokluk İki haftada

1

Görsel inceleme
14 Amonyak mg/l NH4 3 Absorpsiyon spektrofotometri, Nessler’in metodu, yada indofenol blue metodu
15 Nitrojen Kjeldahl

Mg/litre N

3 Kjeldahl metodu.
16 Kirlenme göstergesi olarak görülen diğer maddeler

Haşere ilaçları

Mg/l

(parathion,HCH, deldrin)

2 Uygun solventlerle ayrıştırma ve kromatografik belirleme
17 Şunlar gibi ağır metaller:

-arsenik    mg/litre

-kadmiyum Cd

-krom VI   CrVI

-kurşun      Pb

-cıva           Hg

2 Atomik absorpsiyon spektrofotometri  muhtemelen ayrışmadan sonra
18 Siyanürler   mg/litre

Ch

2 Spesifik bir ayıraç kullanarak absorpsiyon spektrofotometri
19 Nitratlar  mg/litre NO3

Fosfatlar     PO4

2 Spesifik bir ayıraç kullanarak absorpsiyon spektrofotometri

G = Kılavuz

I = Zorunlu

O Coğrafi yada meteorolojik şartlar olayında sınırları aşan hükümler mevcut

1  Önceki yıllarda alınan örneklerin bu EK’tekinden çok daha iyi sonuçlar verdiği yada suyun kalitesini düşürmesi muhtemel yeni bir faktör görünmediğinde, yetkili makamlar örnek alma frekansını 2’ye bölerek azaltabilirler.

2        Yüzme alanındaki incelemenin bu maddenin var olduğunu yada suyun kalitesinin bozulduğunu göstermesi halinde yetkili makamlar konsantrasyonu kontrol edeceklerdir.

3        Suyun eutrophicationuna yönelik bir eğilim görüldüğünde bu parametrelerin yetkili otoriteler tarafından kontrol edilmesi gerekir.

 

 

İşbu tercümenin (Yüzme suyu kalitesine ilişkin 8 Aralık 1975 tarih ve  76/160/EEC sayılı Konsey Direktifi (Değiştirilmiş haliyle) kimlik bilgileri büromuzda saklı tercümanımız tarafından aslına sadık kalınarak tercüme edildiğini onaylarız.


1 11. madde 28 Mayıs 1979 tarihli olup 1 Ocak 1980 tarihinde yürürlüğe giren Yunanistan’ın Topluluğa Girişi Kanunu, EK I, Bölüm XIII.1.a ile (OJ L 291, 19.11.1979, s.17) ve 12 Haziran 1985 tarihli İspanya ve Portekiz’in Topluluğa Girişi Kanunu, EK I, Bölüm X.1.b ve EK XXXVI, Bölüm III.3 ile,-ki Bu Kanun Portekiz için Direktife uyum tarihini Topluluğa giriş tarihi olan 1 Ocak 1986 yerine 1 Ocak 1989 olarak uzatmıştır- (OJ L 302, 15.11.1985, s.9). Eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti toprakları için nihai uyum tarihi, çevrenin korunmasına ilişkin bazı Topluluk mevzuatı bakımından Almanya’da uygulanabilir geçiş önlemleri hakkındaki 4 Aralık 1990 tarih ve 90/656/EEC sayılı Konsey Direktifi ile 31 Aralık 1993 tarihine kadar uzatılmıştır. (OJ L 353, 17.12.1990, s.59); bakınız s.387

2 OJ C 128, 9.6.1975, s.13

1 Topluluk kurallarının eski Alman Demokratik Cumhuriyeti topraklarında tutarlı bir biçimde uygulanmasını sağlamak için açık boşlukların doldurulması ve teknik ayarlamalar yapılması bu prosedüre uygun olarak

Yorum Yaz

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.