YENİ OTOMOBİLLERİN PAZARLANMASI KONUSUNDA YAKIT EKONOMİSİ VE CO2 EMİSYONLARINA DAİR TÜKETİCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİNİN SAĞLANMASI İLE İLGİLİ 13 ARALIK 1999 TARİH VE 99/94/AT SAYILI DİREKTİF

0
324

AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ,

Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı ve özellikle bu Antlaşmanın Madde 175(1)’ini dikkate alarak,

Komisyondan (1) gelen öneriyi dikkate alarak,

Ekonomik ve Sosyal Komitenin (2) görüşünü dikkate alarak,

Antlaşmanın (3) Madde 251’inde belirtilen işleme uygun hareket ederek,

(1)               Antlaşmanın Madde 174’ü doğal kaynakların tutumlu ve rasyonel kullanımını gerektirdiğinden; enerjinin rasyonel kullanımı bu amacın sağlanmasında ve çevre kirliliğinin azaltılmasındaki temel vasıtalarından biri olduğundan;

(2)               BM İklim Değişikliği konusundaki Çerçeve Sözleşmesinin nihai amacı, iklim sistemi ile tehlikeli insan coğrafyası (antropojenik) etkileşimi önleyecek seviyede atmosferdeki sera gazı konsantrasyonlarının kararlılığını sağlamak olduğundan;

(3)               Aralık 1997 Kyoto Konferansında anlaşmaya varılan İklim Değişikliği konusunda Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesine bağlı Kyoto Protokolüne göre, Topluluk, 2008’den 2012’ye kadarki sürede, %8’lik nisbi sera gazları sepeti konusunda emisyonların  1990 seviyelerine kadar azaltılmasına dair hedefi kabul ettiğinden;

(4)               CO2 emisyonlarının bir kaynağı olarak otomobillerin önemi farkedildiğinde, Komisyon otomobillerden kjaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltması ve yakıt ekonomisinin iyileştirilmesi için Topluluk stratejisi teklif ettiğinden; Konsey, 25 Haziran 1996 tarihli Komisyon Sonuç bildirgesinde, Komisyonun yaklaşımını benimsediğinden;

—————————————–

(1) RG C 305, 3.10.1998, s.2 ve OJ C 83, 25.3.1999, s.1.

(2) RG C 40, 15.2.1999, s.45.

(3) Avrupa Parlementosunun 17 Aralık 1998 tarihli görüşü (RG C 98, 9.4.1999, s.252), 23 Şubat 1999 tarihli Konsey Ortak Konumu (RG C 123, 4.5.1999, s.1) ve 4 Kasım 1999 tarihli Avrupa Parlementosunun Kararı (Resmi Gazetede henüz yayımlanmadı).

(5)               Bilgi, piyasa güçlüklerinin işlemesinde anahtar rol oynadığından; otomobillerin özgül yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları konusunda doğru, ilgili ve mukayese edilebilir bilgilerle ilgili hükmün daha az yakıt kullanan ve böylece daha az CO2 yayan bu otomobillerin lehine tüketici tercihini etkileyebildiğinden; böylece imal ettikleri otomobillerin yakıt tüketimini azaltmak üzere tedbirlerin alınması için imalatçıların teşvik edilmesine etki edeceğinden;

(6)               Satış noktasında kullanılmış otomobiller konusunda etiketlerin varlığı, bu özellik otomobilin yeniden satılmasında dikkate alınacağı için, yeni otomobil satın alıcılarının düşük yakıt tüketimli otomobilleri alımına yönelmelerini etkileyebileceğinden;

Bundan dolayı bu direktifin ilk metni ile ilgili Motorlu taşıtların yakıt tüketimi ile ilgili 80/1268/AT sayılı Konsey Direktifinin teknik ilerlemelere uyarlayan 17 Aralık 1993 tarih ve 93/116/AT sayılı Komisyon Direktifinin (1) kapsamında yer alan kullanılmış otomobilleri de kapsamına alacak şekilde genişleteceği dikkate alınması uygun olduğundan;

(7)               Bundan dolayı, satış noktasında sergilenen bütün yeni otomobiller için yakıt ekonomi etiketini geliştirmek gerektiğinden;

(8)               Yakıt ekonomi etiketi, motorlu taşıtların  yakıt tüketimi ve karbon dioksit emisyonları ile ilgili 16 Aralık 1980 tarih ve 80/1268/AT sayılı Konsey Direktifinde(2) belirtilen uyumlaştırılmış standartlara ve yöntemlere uygun olarak tesbit edilmiş olan yakıt tüketimi ve CO2’in özgül emisyonları konusunda bilgi içermesi gerektiğinden;

(9)               Yeni otomobil pazarındaki bütün otomobil çeşitlerinin (versiyonları) yakıt tüketimi ve özgül CO2 emisyonları konusunda ilave standartlaştırılmış bilginin hem satış noktasından hemde herbir Üye Ülkenin atanmış olan kuruluşundan uygun bir şekilde sağlanabilceğinden; bu tür bilgiler, teşhir salonuna girmeden önce satın alma kararını açıkça belirten veya tüccarın servislerini kullanmadan seçimi yapan veya otomobil satın alırken bir teşhir salonunu ziyaret eden  tüketiciler için yararlı olabileceğinden;

(10)           Potansiyel tüketicilerin, satış noktasında,  o satış noktasında bulunan, yakıtça en verimli otomobilden haberdar edilmesi önemli görüldüğünden;

(11)           Satış artırıcı bütün yayınlar ve uygun olduğunda yeni otomobil pazarlamasında kullanılan bütün diğer satış artırıcı malzemeler, otomobilin kapsamındaki otomobil modellerine dair ilgili yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları konusundaki bilgileri içermesi gerektiğinden,

BU DİREKTİFİ KABUL ETMİŞTİR:

MADDE 1

Bu direktifin amacı, tüketicilere verilen bilgilerin seçimini mümkün kılmak için Topluluk içinde satışı veya kiralanması için sunulan yeni otomobillere ait yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonları ile ilgili bilgilerin tüketiciye ulaştırılmasını sağlamaktır.

 

MADDE 2

Bu direktifin amaçları bakımından:

 1. 1. ‘Otomobil’, 70/156/AT sayılı Direktif(1) EK II’de tarif edilen ve  80/1268/AT sayılı Direktif kapsamında bulunan M1 sınıfı herhangi bir taşıttır. Bu Direktif, 92/62/AT sayılı Direktifin(2) kapsamında bulunan taşıtları ve 70/156/AT sayılı Direktifin Madde 4(1)(a)’nın ikinci bendinde  tarif edilen özel amaçlı taşıtları kapsamaz.
 1. 2. ‘Yeni otomobil’, satılan veya sunulan otomobil dışındaki amaçlar doğrultusunda bu otomobili satın alan kişiye ilk defa satılan herhangi bir otomobildir.
 1. 3. ‘Uygunluk belgesi’, 70/156/AT sayılı Direktifin Madde 6’sında belirtilen belgedir.
 1. 4. ‘Satış noktası’, yeni otomobillerin potansiyel tüketicilere satılması veya kiralanması için sergilendiği veya sunulduğu otomobil sergi salonu veya açık alanı gibi yerdir. Yeni otomobillerin kamuya sunulduğu ticari fuarlar bu tanıma dahildir.
 1. 5. ‘Resmi yakıt tüketimi’, 80/1268/AT sayılı Direktif hükümlerine uygun olarak onay mercii tarafından tip onayı verilmiş, 70/156/AT sayılı Direktifin Ek VIII’inde belirtilen ve AT taşıt tip-onay belgesine veya uygunluk belgesine eklenen yakıt tüketimidir. Bir kaç varyantlarlar ve/veya versiyonlar tek model altında gruplandırıldığında, o modelin yakıt tüketimi için verilecek değer, o gruptaki en yüksek resmi yakıt tüketimli varyant ve/veya versiyon esas alınarak belirlenmelidir.
 1. 6. Verilen bir otomobil için ‘CO2 ile ilgili resmi özgül emisyonlar’, 80/1268/AT sayılı Direktif hükümlerine uygun olarak ölçülen, 70/156/AT sayılı Direktifin Ek VIII’inde beliritlen ve AT taşıt tip-onay belgesine veya uygunluk belgesine eklenen değerlerdir. Birkaç varyant ve/veya versiyon tek model altında gruplandırıldığında, o modelin CO2’i için verilecek değer, o gruptaki en yüksek resmi CO2 emisyonlu varyant ve/veya versiyon esas alınarak belirlenmelidir.
 1. 7. ‘yakıt ekonomisi etiketi’, etiketin takılı olduğu otomobilin resmi yakıt tüketimi ve CO2 resmi özgül emisyonlar konusunda tüketici bilgilerini içeren bir etikettir.
 1. 8. ‘yakıt ekonomi kılavuzu’, yeni otomobil pazarındaki mevcut her model için resmi yakıt tüketim verilerini ve CO2 ile ilgili resmi özgül emisyon değerlerini içeren bir listesidir.
 2. 9. ‘tanıtım yayını’ taşıtların kamuoyuna pazarlama, ilan ve tanıtımında kullanılan bütün basılı metinlerdir. En az teknik el kitaplarını, broşürleri, gazete ve dergilerdeki ilanları, dergileri ve ticari baskı ve posterleri kapsar;

10. ‘marka’, imalatçının ticari adı olup uygunluk belgesi ve tip onay belgesi üzerinde yer alır.

11. ‘model’, bir otomobilin markası, tipi, varsa ve uygunsa varyant ve versiyonunun ticari tanımıdır.

12. ‘tip’, ‘varyant’ ve ‘versiyon’, tipi, varyantı ve versiyonu sadece kendine ait alfanümerik karakterler ile tanımlanan ve 70/156/AT sayılı Direktif Ek II.B’de beliritilen şekilde imalatçı tarafından beyan edilen bir markanın birbirinden farklı  taşıtlarıdır.

MADDE 3

Üye Ülkeler, satış noktasındaki her yeni otomobil modelinin yakınına yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonları konusunda Ek 1’de istenilen özelliklere uygun olarak açıkça görülebilir şekilde bir etiketin takılmasını veya bulundurulmasını sağlamalıdır.

MADDE 4

Komisyon tarafından Topluluk seviyesinde bir Internet kılavuzunun hazırlanması ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, Üye Ülkeler, yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonları konusunda bir kılavuzun imalatçılarla işbirliği içerisinde Ek II’nin istemlerine uygun olarak en az yıllık bazda oluşturulmasını sağlamalıdırlar. Kılavuz taşınabilir ve kısa olmalı ve tüketiciler istediklerinde, doğrudan satış noktasından veya her bir Üye Ülkede tayin edilen kuruluştan ücretsiz olarak temin edebilmelidirler.

Madde 8’de belirtilen yetkili mercii yada merciiler, kılavuzun hazırlanmasında işbirliği yapabilirler.

MADDE 5

Üye Ülkeler, satış veya kiralama için önerilen veya gösterilen bütün yeni otomobil modellerinin her bir markası için, resmi yakıt tüketim verilerini ve CO2 ile ilgili resmi özgül emisyon bilgilerini içeren bir posterin (veya alternatif olarak bir gösterimin) satış noktasında veya satış noktası içinde sergilenmesini sağlamalıdır. Bu bilgiler, EK III’teki formata uygun ve göze çarpacak şekilde gösterilmelidir.

MADDE 6

Üye Ülkeler, bütün tanıtım yayınlarının, Ek IV’te istenilen özelliklere uygun olarak otomobil modellerinin resmi yakıt tüketimini ve CO2 ile ilgili resmi özgül emisyonlarını içermesini sağlamalıdırlar.

Üye Ülkeler, uygunsa, belirtilen özel otomobil modeli için CO2 ile ilgili resmi emisyon verilerini ve resmi yakıt tüketim bilgilerini içeren tanıtım yayınları ile birlikte tanıtım malzemelerini de sağlamalıdırlar.

 

MADDE 7

Üye Ülkeler, sunuluşları yeni otomobillerin müşterilerinde bir karışıklığa neden olabiliyorsa, Madde 3, Madde 4, Madde 5 ve Madde 6’da belirtilen etiketler, kılavuzlar, posterler veya tanıtım yayınları ve malzemelerde bu Direktifte istenilen özelliklere uymayan yakıt tüketimi ve CO2 emisyonlarına neden olacak diğer işaretler, semboller veya yazıların  yasaklanmasını sağlamalıdırlar.

MADDE 8

Üye Ülkeler, bu Direktifte tanımlanan tüketici bilgi şemasının yerine getirilmesinden ve uygulanmasından sorumlu yetkili mercii veya merciilerin Komisyonunu bilgiledirmelidir.

MADDE 9

Bu direktifin eklerini uyarlamak için gerekli herhangi bir değişiklik, Madde 10’daki işlemlere uygun olarak Komisyon tarafından kabul edilmeli ve bunu takibenntüketici kuruluşları ve diğer ilgili taraflarla müzakere edilmelidir.

Bu uyarlama işlemine yardımcı olmak için, her Üye Ülke 18 Ocak 2001’den 31 Aralık 2002 tarihine kadarki süreyi kapsayan bu Direktif hükümlerinin etkinliği konusunda bir raporu 31 Aralık 2003 tarihine kadar Komisyona ulaştırmalıdır. Bu raporun formatı, 18 Ocak 2001’den daha geç olmayacak şekilde Madde 10’da belirtilen işlemlere uygun olarak hazırlanmalıdır.

Bununla birlikte, Komisyon, Madde 10’daki işlemlere uygun olarak aşağıdaki tedbirleri almalıdır:

 1. ilaveten, Ek 1’i değiştirmek suretiyle Madde 3’te beliritilen etiket formatının belirlenmesi;
 1. ilaveten, yeni otomobil modellerini sınıflama açısından Madde 4’te belirtilen kılavuza ait istenilen özelliklerin belirtilmesi suretiyle, yakıtça en verimli yeni otomobil modellerinin listesinin bir sınıfını içerecek şekilde, belirtilen sınıflarda CO2 emisyonları ve yakıt tüketimine göre modellerin bir listesinin sağlanması;
 1. diğer araç ve malzemelere göre Madde 6’nın ilk paragrafında belirtilen tanıtım yayınları konusunda hükümlerin esaslarının uygulanmasını sağlayabilecek tavsiyelerin oluşturulması;

MADDE 10

KOMİTE

Komisyon, Üye Ülkelerin temsilcilerinden oluşan ve Komisyon temsilcisinin başkanlığında bir komite tarafından desteklenir.

Komisyon temsilcisi, alınacak tedbirlerin bir taslağını komiteye sunmalıdır. Komite, konunun aciliyetine göre başkanın belirleyeceği bir süre içinde bu taslak üzerindeki görüşünü bildirmelidir. Bu görüş, Komisyondan gelen teklifi Konseyin kabul etmesi gereken durumda, Antlaşmanın Madde 205’inde belirtilen şekilde çoğunluğun fikrine göre karar vermelidir. Komitedeki Üye Ülke temsilcilerinin oyları, bu Maddede belirtilen şekilde değerlendirilmelidir. Başkan oy kullanmamalıdır.

Komisyon komitenin görüşleriyle mutabakat içindeyse, öngörülen tedbirleri kabul etmelidir.

Öngörülen tedbirleri komitenin görüşüne uygun değilse veya bir fikir oluşmamış ise, Komisyon alınması gereken önlemlerle ilgili bir teklifi gecikmeksizin Konseye sunmalıdır. Konsey salt çoğunluğa göre hareket etmelidir.

Konseye sunulan tarihten itibaren 3 aylık sürenin sonunda, Konsey karar vermemiş ise, önerilen tedbirler Komisyon tarafından kabul edilmelidir.

 

MADDE 11

Üye Ülkeler, bu uyarınca kabul edilen ulusal hükümlerin ihlallerinde uygulanabilecek cezaları tesbit etmelidir. Cezalar etkin, orantılı ve caydırıcı olmalıdır.

MADDE 12

 1. 1. Üye Ülkeler, bu Direktif ile uyumluluğu sağlayacak yasa, teknik düzenleme veya idari hükümleri en geç 18 Ocak 2001 tarihine kadar yürürlüğe koymalıdır. Bundan, Komisyona derhal bilgi vermelidir.

Üye Ülkeler, bu hükümleri kabul ettiklerinde, bu Direktife bir atıfta bulunmalı ve resmi yayımlarında da bu atfa yer vermelidirler. Bu atfın yapılma yöntemi Üye Ülkelerce belirlenmelidir.

 1. 2. Üye Ülkeler, bu direktifin uygulanması alanında kabul ettikleri ulusal mevzuat hükümlerinin metinlerini Komisyona göndermelidir.

MADDE 13

 

Bu Direktif Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

MADDE 14

Bu Direktif Üye Ülkeleri muhatap almaktadır.

13 Aralık 1999 tarihinde Brüksel’de yapılmıştır.

Avrupa Parlamentosu adına                         Konsey adına

Başkan                                                                Başkan

N. FONTAINE                                          S.HASSI

EK 1

YAKIT EKONOMİSİ VE CO2 EMİSYONLARI KONUSUNDA ETİKET AÇIKLAMASI

 

Üye Ülkeler, kendi bölgelerinde bütün yakıt ekonomisi etiketlerinde  asgari olarak aşağıdakileri sağlamalıdır:

 1. 1. Tüketicilerin daha kolay görmelerine imkan verecek standart bir formata uygun olmasını;
 1. 2. 297 mm x 210 mm (A4) boyutuna sahip olmasını;

 

 1. 3. Üzerine takıldığı otomobilin yakıt türü ve modeline atıfta bulunmasını;

 

 1. 4. Resmi yakıt tüketiminin ve CO2 ile ilgili resmi özgül emisyonlarının sayısal değerlerini içermesini. Resmi yakıt tüketim değeri, her 100 kilometrede litre cinsinden (l/km), her litrede kilometre (km/l) veya bunların uygun bileşimi şeklinde ifade edilir ve ondalık bir sayıya kadar gösterilir. CO2 ile ilgili resmi özgül emisyonları kilometre başına gram (g/kg) cinsinden en yakın tam sayıya kadar gösterilir.

Bu tür değerler, 80/181/AT sayılı Direktifin(1) hükümleriyle karşılaştırılabilirliği artırmak için farklı birimlerle (galon ve mil) ifade edilebilir.

 1. 5. Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları hakkındaki klavuzun mevcudiyeti ile ilgili aşağıdaki metni içermesini;

‘Bütün yeni otomobil modelleri için yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonları konusundaki bilgileri içeren klavuz herhangi bir satış noktasında ücretsiz olarak temin edilebilir’

6. Aşağıdaki metni içermesini:

‘ Bir otomobilin yakıt verimine ilave olarak, bir otomobilin yakıt tüketimi ve CO2 emisyonlarının belirlenmesinde rol oynayan diğer teknik olmayan faktörlerle birlikte kullanma tarzını. CO2 küresel ısınmaya sebep olan temel sera gazıdır’

 

EK II

YAKIT EKONOMİSİ VE CO2 EMİSYONLARI KONUSUNDA KILAVUZ AÇIKLAMASI

 

Üye Ülkeler, yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonları konusundaki klavuzun asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermesini sağlamalıdır:

 1. 1. Alfabetik sıra ile gruplandırılmış, yıllık bazda Üye Ülkelerdeki satın almaya uygun mevcut bütün yeni otomobil modellerinin bir listesi. Bir Üye Ülkede kılavuz yılda bir defadan daha fazla güncelleştirilirse, kılavuz, bu güncelleşmenin yayın tarihinde mevcut olan bütün yeni otomobil modellerinin bir listesini içermelidir.
 1. 2. Kılavuzda yer alan her model için, yakıt tipi, resmi yakıt tüketiminin ve CO2 ile ilgili resmi özgül emisyonlarının sayısal değeri. Resmi yakıt tüketim değeri her 100 kilometrede litre cinsinden (l/km), her litrede kilometre cinsinden (km/l) veya bunların uygun bileşimi şeklinde ifade edilir ve ondalık bir sayıya kadar gösterilir. CO2 ile ilgili resmi özgül emisyonları her kilometrede gram cinsinden (g/km) en yakın tam sayıya kadar gösterilir.

Bu tür değerler, 80/181/AT sayılı Direktifin hükümleriyle karşılaştırılabilirliği artırmak için farklı brimlerle (galon ve mil) ifade edilebilir.

 1. 3. Her yakıt ipi için özgül CO2 emisyonlarının artan sıraya göre yakıt verimi en fazla 10 tane yeni otomobil modelinin sıralamasını gösteren bir liste. Liste, modeli, resmi yakıt tüketiminin sayısal değerini ve CO2 ile ilgili resmi özgül emisyonlarını içermelidir.
 1. 4. Taşıtın doğru kullanımını ve düzenli bakımını, sert sürüşten, düşük hızlarda seyretmeden, erken frenleme gibi sürücü davranışlarından kaçınmayı, lastikleri doğru şişirmeyi, rölanti süresini azaltarak, aşırı yük taşımayarak yakıt tüketimini iyileştirmeyi ve otomobillerin CO2 emisyonlarını azaltmayı motosiklet sürücülerine tavsiye etmelidir.
 1. 5. Mevcut farklı yakıt seçeneklerinin en son bilimsel kanıt ve yasal şartlara dayalı olarak tüketiciye ve çevreye etkileri referans alınmakla birlikte, sera gazı emisyonları, potansiyel iklim değişikliği ve motorlu taşıtların bu konular ile ilgisi ile ilgili açıklama.
 1. 6. Topluluğun yeni otomobillerin ortalama CO2 emisyonları hedefi ve bu hedefe ulaşılabilmesi için gereken tarihe atıf;
 1. 7. Varsa, Internette yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonları hakkında Komisyonun kılavuzuna atıf;

 

EK III

SATIŞ NOKTASINDA YER ALACAK POSTER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

 

Üye Ülkeler, poster/lerin, asgari aşağıdaki şartları karşılamasını sağlamalıdır:

 1. 1. Poster asgari 70 cm x 50 cm boyutunda olmalı;
 1. 2. Poster üzerindeki bilgiler kolayca okunmalı;
 1. 3. Otomobil modelleri gruplandırılmalı ve ayrı ayrı yakıt türüne (örneğin benzin veya dizel) göre listelendirilmeli. Modeller, her yakıt tipi için listenin en üzerinde en düşük yakıt tüketimli model yer alacak şekilde CO2 emisyonlarının artış sırasına göre sıralanmalıdır.
 1. 4. Listede her otomobil modeli için markası, resmi yakıt tüketimi ve CO2’in resmi özgül emisyonlarının sayısal değeri verilmiştir. Resmi yakıt tüketim değeri her 100 kilometrede litre cinsinden (l/km), her litrede kilometre cinsinden (km/l) veya bunların uygun bileşimi şeklinde ifade edilir ve ondalık bir sayıya kadar gösterilir. CO2’in resmi özgül emisyonları her kilometrede gram cinsinden (g/kg) olarak en yakın tam sayıya yuvarlatılır.

Bu tür değerler, 80/181/AT sayılı Direktifin hükümleriyle karşılaştırılabilirliği artırmak için farklı brimlerle (galon ve mil) ifade edilebilir.

Bir format örneği aşağıda verilmektedir:

Yakıt tipi Sıralama Model CO2 emisyonu Yakıt tüketimi
Benzin 1
2
Dizel 1
2

5. Poster yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonları konusunda kılavuzun teminini dikkate alan aşağıdaki metni içerir:

‘Bütün yeni otomobil modelleri için yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonları konusundaki bilgileri içeren klavuz herhangi bir satış noktasında ücretsiz olarak temin edilebilir’

6. Poster aşağıdaki metni içerir:

‘ Bir otomobilin yakıt verimine ilave olarak, bir otomobilin yakıt tüketimi ve CO2 emisyonlarının belirlenmesinde rol oynayan diğer teknik olmayan faktörlerle birlikte kullanma tarzını. CO2 küresel ısınmaya sebep olan temel sera gazıdır’

7. Poster en azın altı ayda bir tümüyle güncelleştirilmelidir. Yeni otomobiller iki güncelleştirme arasında listenin en altına eklenecektir.

EK IV

TANITIM YAYINLARINDAKİ YAKIT TÜKETİMİ VE CO2 EMİSYONLARI KONUSUNDA BİLGİLERİN TEMİNİ

 

Üye Ülkeler, bütün tanıtım yayınlarının, atıfta bulunduğu taşıtların resmi yakıt tüketimi ve resmi özgül CO2 emisyon bilgilerini içermesini sağlamalıdır. Bu bilgi asgari aşağıdaki şartları karşılamalıdır:
 1. 1. Tanıtım yayılarındaki bilginin ana kısmı gösterim kısmından daha az olmamalı ve kolay okunmalı;
 1. 2. İlk anda bakıldığında bile kolay anlaşılmalı;
 1. 3. Resmi yakıt tüketim bilgilerinin tanıtım malzemelerinin yer aldığı bütün farklı otomobil modelleri için sağlanmalıdır. Birden fazla model belirtilmişse, belirtilen bütün  modeller için resmi yakıt tüketim bilgileri bulunmalı veya en kötü ve en iyi yakıt tüketimi aralığı belirtilmelidir. Yakıt tüketimi her 100 kilometrede litre cinsinden (l/km), her litrede kilometre cinsinden (km/l) veya bunların uygun bileşimi  şeklinde ifade edilir. Bütün sayısal bilgiler bir ondalık basamağa kadar gösterilir.

Bu tür değerler, 80/181/AT sayılı Direktifin hükümleriyle karşılaştırılabilirliği artırmak için farklı brimlerle (galon ve mil) ifade edilebilir.

Tanıtım yayınları sadece markaya atıf içeriyorsa ve herhangi özel bir modele atıfta bulunulmuyorsa, bu nedenle, yakıt tüketim bilgisi sağlanmasına gerek yoktur.

ÖN SÖZ

–         Bu tercüme 13 Aralık 1999 tarih ve 99/94/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği esas alınarak yapılmıştır.

–         Bu Direktif TSE Regülasyon Özel Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

 

TSE EEC 99/94

(2001)

AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

MOTORLU TAŞITLAR

YENİ OTOMOBİLLERİN PAZARLANMASI KONUSUNDA YAKIT EKONOMİSİ VE CO2 EMİSYONLARINA DAİR TÜKETİCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİNİN SAĞLANMASI İLE İLGİLİ 13 ARALIK 1999 TARİH VE 99/94/AT SAYILI YÖNETMELİK

DIRECTIVE 99/94/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

OF DECEMBER 13, 1999 RELATING TO THE AVAILABILITY OF CONSUMER İNFORMATİON ON FUEL ECONOMY AND CO2 EMİSSİONS İN RESPECT OF MARKETING OF NEW PASSANGER CARS

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Necatibey Caddesi, 112 Bakanlıklar/ANKARA


(1) RG L 329, 30.12.1993, s.39.

(2) RG L 375, 31.12.1980, s.36. En son 93/116/AT sayılı Komisyon Direktifi ile değiştirilen Direktif.

(1)     Motorlu taşıtlar ve römorklarının tip onayına ait Üye Devletlerin yasalarının yakınlaştırılması konusunda 6 Şubat 1970 tarih ve 70/156/AT sayılı Konsey Direktifi (OJ L 42, 23.2.1970, s.1). En son Avrupa Parlementosu tarafından değiştirilen Direktif ve 98/91/AT sayılı Konsey Yönetmeliği (OJ L 11, 16.1.1999, s.25).

(2)   2 veya 3 tekerlekli motorlu taşıtların tip onayı ile ilgili 30 Haziran 1992 tarih ve 92/61/AT sayılı Konsey Yönetmeliği (OJ L 225, 10.8.1992, s.72). 1994 Onay Hareketiyle değiştirilen Direktif.

(1) Ölçme birimleri ile ilgili Üye Devletlerin yasalarının yakınlaştırılması konusunda 20 Aralık 1979 tarih ve 80/181/AT sayılı Konsey Direktifi ve 71/354/AT sayılı Direktifin yürürlükten kaldırılması hakkında (RG L 39, 15.2.1980, s.40). En son 89/617/AT sayılı Direktifle değiştirilen Direktif (RG L 357, 7.12.1989, s.28).

Yorum Yaz

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.