Start Belgeler Çevre Yasaları Üye Devletlerde içme suyu elde edilmesi amaçlanan yerüstü sularının ölçüm metodları ve örnekleme ve analiz frekansları hakkında 9 Ekim 1979 tarihli Direktif

Üye Devletlerde içme suyu elde edilmesi amaçlanan yerüstü sularının ölçüm metodları ve örnekleme ve analiz frekansları hakkında 9 Ekim 1979 tarihli Direktif

0
Üye Devletlerde içme suyu elde edilmesi amaçlanan yerüstü sularının ölçüm metodları ve örnekleme ve analiz frekansları hakkında 9 Ekim 1979 tarihli Direktif

(79/869/EEC)

 

AVRUPA TOPLULUĞU KONSEYİ

Avrupa Topluluğunun kuruluş Anlaşmasını, özellikle bu Anlaşmanın 100. ve 235.  maddelerini dikkate alarak;

Komisyondan gelen teklifi dikkate alarak (1),

Avrupa Parlamentosunun görüşünü dikkate alarak (2),

Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşünü dikkate alarak (3)

Avrupa Topluluğu Çevre eylem programı (4) kullanılan ölçüm metotlarının, Topluluk içinde kirlilik ölçüm sonuçlarının karşılaştırılabilir olmasını sağlamak için standardizasyonu ve uyumlulaştırılmasını öngördüğünden;

Üye Devletlerde içme suyu elde edilmesi amaçlanan yerüstü sularında aranan kalite hakkındaki 16 Haziran 1975 tarih ve 75/440/EEC sayılı  Direktif  (5), ve özellikle o Direktifin 5 (2). Maddesi, örnek alma frekansı ve parametrelerin analizine ilişkin olarak, ölçüm metotlarıyla birlikte bir Topluluk politikasının oluşturulmasını içerdiğinden;

Çeşitli Üye Devletlerdeki yer üstü suyu kalitesini belirlemek için ölçüm metotları ve örnek alma frekansı ile her bir parametrenin analizine dair halen uygulamada bulunan ya da hazırlanmakta olan hükümler arasında uyumsuzluk eşit olmayan rekabet şartları yaratabileceğinden ve böylece ortak pazarın işleyişini doğrudan etkileyebileceğinden; dolayısıyla Anlaşmanın 100. maddesinde öngörüldüğü gibi bu alandaki mevzuatın uyumlulaştırılması gerektiğinden;

Mevzuatın uyumlulaştırılmasına, geniş ölçekli düzenlemeler yoluyla, Topluluğun çevresel koruma ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi alanındaki amaçlarından birisinin eşlik etmesi gerektiğinden; dolayısıyla bu bağlamda özel kurallar konulması gerektiğinden; Anlaşma’da bu alanda gerekli yetkiler verilmediği için Anlaşma’nın 235. maddesine başvurulması gerektiğinden;

Üye Devletlerde yapılan analizler için, içme suyu temini amaçlı yer üstü suyunun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini belirleyen parametrelerin değerlerini belirlemek için ortak referans metotlarını oluşturmak gerektiğinden;

İstenen kalitenin izlenmesi amacıyla, 75/440/EEC sayılı  Direktifin EK II’sinde belirlenen parametrelerin ölçülebilmesi için yer üstü suyundan düzenli olarak bir asgari sayıda örnekler almak gerektiğinden;

Her bir parametre için örnek alma ve analiz minimum frekanslarının alınan suyun miktarı ve hizmet edilen nüfusun sayısı ile orantılı olarak artması gerektiğinden; frekansın suyun kalitesinin bozulmasıyla meydana gelen riskin derecesine göre artırılması gerektiğinden;

Teknik ve bilimsel ilerleme, bu Direktifin EK I’inde belirlenen şartlardan bazılarının, özellikle 75/440/EEC sayılı Direktifin EK II’sinde belirlenen parametrelerin düzeylerindeki değişiklikleri dikkate alarak, hızlı biçimde adaptasyonunu gerektirebileceğinden;  bu amaçla gerekli olan önlemlerin uygulamaya konulmasını sağlamak için, Üye Devletlerle Komisyon arasında yakın işbirliği sağlayacak bir prosedürün Teknik ve bilimsel gelişmelere adaptasyon komitesi çerçevesinde oluşturulması  gerektiğinden,

İŞBU DİREKTİFİ KABUL ETMİŞTİR:

Madde 1

Bu Direktif 75/440/EEC sayılı Direktifin EK II’sinde belirlenen parametreler için referans ölçüm metodları ve örnek alma ve analiz frekanslarını ele almaktadır.

Madde 2

Bu Direktifin amaçları bakımından:

–          “Referans ölçüm metodu” bu Direktifin EK I’inde sayılan parametrelerin değerlerinin belirlenmesi için bir ölçüm prensibi yada kısa ve öz bir tanım belirlenmesi anlamına gelmektedir,

–          “Tespit sınırı” tespit edilmesi mümkün olan minimum parametre değerinin incelenmesi anlamına gelmektedir,

–          “Hassasiyet” tek bir örnek üzerinde, aynı metod kullanılarak yapılan ölçümlerin % 95’inin yer aldığı dizin anlamına gelmektedir,

–          “Doğruluk” incelenen parametrenin gerçek değeri ile elde edilen deneysel ortalama değer arasındaki fark anlamına gelmektedir.

Madde 3

  1. Alınan su örneklerinin analizi, 75/440/EEC sayılı Direktifin EK II’sinde I ve/veya G değerleri belirlenmiş belirlenen parametreleri içerecektir.
  2. Üye Devletler mümkün olduğu ölçüde, bu Direktifin EK I’inde belirlenen referans ölçüm metodlarını kullanacaklardır.
  3. Bu Direktifin EK I’inde belirlenmiş parametrelerin kontrolü için kullanılan ölçüm metodlarının tespit sınır değerleri, hassasiyet değerleri ve doğruluk değerlerine uyulmalıdır.

Madde 4

1.       Her bir parametre için minimum yıllık örnek alma ve analiz frekansları bu Direktifin EK II’sinde belirlenmiştir. Örnek alma mümkün olduğu kadar yıla yayılması böylece suyun kalitesini tam yansıtan bir resim sağlamalıdır.

  1. Yüzey suyu örnekleri 75/440/EEC sayılı Direktifin 5 (4). Maddesinde tanımlanan örnek alma noktasındaki suyun kalitesini temsil etmelidir.

Madde 5

Örnekler için kullanılan kaplar, maddeler, bir veya daha fazla parametrenin analizi için bir örneğin bir kısmının muhafazasında kullanılan metodlar, örneklerin taşınması ve depolanması ve örneklerin analiz için hazırlanması analiz sonuçlarında önemli değişikliklere yol açacak şekilde olmamalıdır.

Madde 6

1.       Üye Devletlerin yetkili otoriteleri her bir örnek alma noktası için her bir parametre bakımından örnek alma ve analiz frekanslarını belirleyeceklerdir.

  1. Örnek alma ve analiz frekansları bu Direktifin EK II’sinde verilen yıllık minimum frekanslardan daha az olmamalıdır.

Madde 7

1.       Eğer yetkili otoritelerin içme suyu temini amaçlı yerüstü suları üzerinde yapacakları araştırma, bazı parametreler için elde edilen değerlerin, 75/440/EEC sayılı Direktifin EK II’sinde yer alanlardan önemli ölçüde iyi olduğunu gösteriyorsa, ilgili Üye Devlet o parametreler için örnek alma ve analiz frekansını (sıklığını) azaltabilir.

  1. Eğer 1. paragrafta sözü edilen hallerde hiçbir kirlenme ve suyun kalitesinin bozulması riski yoksa ve eğer sözkonusu su kalite bakımından 75/440/EEC sayılı Direktifin EK II’sinde A1 Sütununda verilen göstergelerden daha iyi durumdaysa, ilgili otoriteler düzenli analizlerin gerekli olmadığına karar verebilir.

Madde 8

1.       Bu Direktifin uygulanması amacıyla, Üye Devletler, Komisyona talebi halinde şu konularda bütün bilgileri sağlayacaklardır:

–          kullanılan analiz metodları

–          analiz frekansı.

  1. Komisyon düzenli aralarla bu şekilde topladığı bilgiye dayalı olarak birleşik bir rapor hazırlayacaktır.

Madde 9

Özellikle 75/440/EEC sayılı Direktifin EK II’sinde belirlenen parametrelerin düzeylerindeki değişiklikler dikkate alınarak, şunları teknik gelişmelere adapte edebilmek için yapılacak değişiklikler bu Direktifin 11. maddesinde oluşturulan prosedüre uygun olarak gerçekleştirilecektir:

–          Tespit etme sınır, bu metodların hassasiyet ve doğruluğu,

–          Kap olarak önerilen materyaller.

Madde 10

1.       Üye Devletlerin temsilcilerinden oluşan ve bir Komisyon temsilcisinin başkanlık edeceği bir Teknik ve Bilimsel Gelişmelere Adaptasyon Komitesi (Bundan sonra “Komite” olarak atıfta bulunulacaktır) kurulacaktır.

2.       Komite kendi usul kurallarını belirleyecektir.

Madde 11

1.                  Bu maddede öngörülen prosedürün takip edilmesi gereken hallerde, konu komite başkanı tarafından komisyona, ya kendi inisiyatifiyle yada üye devletlerden birinin temsilcisinin talebi üzerine, havale edilecektir.

2.                  Komisyon temsilcisi komiteye alınması gereken önlemlerin bir taslağını sunacaktır. Komite başkan tarafından belirlenen süre içinde konunun aciliyetini dikkate alarak, taslak hakkında görüşünü bildirecektir.Görüşler 41 oyluk çoğunlukla kabul edilecek, Üye Devletlerin oyları Anlaşma’nın 148(2). Maddesinde öngörüldüğü şekilde hesaplanacaktır. Başkan oy kullanmayacaktır.

3.                  (a) Tasarlanan önlemler komitenin görüşüne uygun ise, Komisyon bu önlemleri kabul edecektir.

(b) Tasarlanan önlemler komitenin görüşüne uygun değilse, yada herhangi bir görüş kararı alınmamışsa, komisyon gecikmeksizin Konseye alınması gereken önlemler konusunda bir teklif sunacaktır. Konsey nitelikli çoğunlukla karar verecektir.

(a)    Eğer, teklifin kendisine sunulmasından itibaren üç ay içinde konsey karar vermezse, önerilen önlemler Komisyon tarafından kabul edilecektir.

Madde 12

75/440/EEC sayılı Direktif aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

(a)    Madde 5 (2) iptal edilecektir;

(b)    Madde 5 (3)’teki “2. paragrafta atıfta bulunulanlar” yerine “sözkonusu su için parametrik değerler” sözcükleri konulacaktır.

2.                  1. paragraf bu Direktifin tebliğinden itibaren iki yıl içinde uygulamaya konulacaktır.

Madde 13

Üye Devletler bu Direktifin hükümlerine uymak için gerekli yasaları, tüzükleri ve idari düzenlemeleri, bu Direktifin tebliğinden itibaren iki yıl içinde yürürlüğe koyacaklardır. Üye Devletler bu mevzuata ilişkin olarak Komisyonu hemen bilgilendireceklerdir.

Madde 14

Bu Direktif Üye Devletleri kapsamaktadır.

9 Ekim 1979 tarihinde Lüksemburg’ta hazırlanmıştır.

Konsey adına

Başkan D. O’MALLEY

 

 

 

 

 

Yorum Yaz

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.