Start Belgeler Çevre Yasaları TR Atık Çamurun Tarımda Kullanılması Durumunda Çevrenin ve Özellikle de Toprağın Korunmasıyla ilgili 12 Haziran 1986 tarihli ve 86278EEC sayılı Konsey Direktifi

TR Atık Çamurun Tarımda Kullanılması Durumunda Çevrenin ve Özellikle de Toprağın Korunmasıyla ilgili 12 Haziran 1986 tarihli ve 86278EEC sayılı Konsey Direktifi

0
TR Atık Çamurun Tarımda Kullanılması Durumunda Çevrenin ve Özellikle  de Toprağın Korunmasıyla ilgili 12 Haziran 1986 tarihli ve 86278EEC sayılı Konsey Direktifi

Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı toprak, bitkiler, hayvanlar ve insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini önleyecek şekilde atık çamurunun tarımda kullanımını düzenlemek ve bu suretle atık çamuru kullanımını teşvik etmektir.

Madde 2: Bu Yönetmelikte;

(a)   sludge (çamur);

(i)                evsel ve kentsel atık su arıtma tesislerinden ve evsel ve kentsel atıksu benzeri atıksuları arıtan diğer atıksu arıtma tesislerinden çıkan çamur,

(ii)             septik tanklardan ve atık arıtımında diğer tesislerden çıkan çamur,

(iii)           bölüm (I) ve (ii)de bahsedilenler dışındaki atıksu arıtım tesislerinden çıkan çamur,

(b)  treated sludge (arıtılmış çamur);

mayalanma/bozulma ve kullanımından kaynaklanan zararları önemli ölçüde alatmak için biyolojik, kimyasal veya ısı arıtımına, uzun süreli depolamaya veya diğer bir işleme tabi olan çamur,

(c)   agriculture (tarım);

her türlü besin ürününün yetişritilmesi,

(d)  use;

çamurun toprak üzerine yayılması ya da çamurun toprakta diğr bir kullanımı, anlamındadır.

Madde 3:

1-2 (a) maddesinde bahsedilen çamur

(i)                bu Yönetmeliğe göre sadece tarımda kullanılabilir,

1-    75/442/EEC ve 78/319/EEC Yönetmeliklerine dokunmadan,

Madde 2 (a)da bahsedilen çamur;

(ii) ilgili üye ülkelerce insan sağlığı ve çevrenin korunması için gerekli olduğu kabul edilen herhangi bir sınırlamaya tabi olan tarımda kullanılabilir.

-1-

(iii)           ilgili üye ülkelerce kullanımı düzenlenmişse tarımda kullanılabilir,

Madde 4:

Çamurun kullanıldığı topraktaki ağır metal konsantrasyonu değerleri, çamurdaki ağır metal konsantrasyonları ve tarım için tasarlanan toprağa katılabilecek bu ağır metallerin yıllık maksimum miktarları, IA, IB ve IC eklerinde verilmektedir.

Madde 5:

Madde 12’ye dokunulmaksızın;

1-Topraktaki ağır metallerden bir ya da birkaçının konsantrasyonu Ek 1A’da verilen değerleri aşıyorsa üye Ülkeler çamurun kullanımını yasaklayacaktır ve bu limit değerlerin çamurun kullanımı sonucunda aşılmayacaığından emin olmak için gerekli önlemler alacaktır.

2-Üye Ülkeler, topraktaki ağır metal birikiminin paragrafta bahsedrilen sınır değerleri aşmasını önleyecek şekilde çamur kullanımını düzenleyecektir. Bunu sağlamak için aşağıda yer alan prosedürlerden biri ya da diğerini uygulayacaklardır.

Madde 6: Madde 7’ye dokunulmaksızın;

(a)  çamur tarımda kullanılmadan önce arıtılacaktır. Üye Ülkeler bununla beraber, koydukları şartlar altında, toprağa sıkıştırılırsa arıtılmamış çamurun kullanımına izin verebilir.

(b) atık çamur üreticileri, kullanıcılara düzenli olarak Ek II A’da bahsedilen tüm bilgileri sağlayacaktır.

Madde 7:

Üye Ülkeler, çamurun aşağıdaki durumlarda kullanımını yasaklayacaktır.

(a) belirli bir süre geçmeden eğer çimler bicilecek veya saman hasat edilecekse, çim ve samanlarda özellikle onların coğrafik ve iklim durumunu dikkate alarak üye ülkelerce belirlenecek olan bu süre hiç bir durumda 3 haftadan daha az olmayacaktır,

(b) meyve ve sebze yetiştirilen topraklarda,

(c) ürünlerin hasatı sırasında ya da hazattan 10 ay öncesinde toprala içiçe olan meyve-sebze tarımı yapılan alanlarda.

Madde 8:

Çamur kullanırken aşağıdaki kurallara dikkat edilecektir.

– Bitkilerin nutrient ihtiyaçları diktkate alınacağı, toprağın kalitesi dikkate alınacağı, yüzey ve yer altı suyu katilesinin bozulmayacağı bir şekilde

-2-

çamur kullanılacaktır.

-PH‘ ı 6 dan az olan toprakta çamurun kullanıldığı yerde üye Ülkeler, ağır metal ürünlerindeki artan değişkenlk ve sağlanabilirliği dikkate alacaktır ve eğer gerekirse, Ek I A ya göre sınır değerleri azaltacaklardır.

Madde 9:

Çamur ve toprak, Ek II A ve II B de belirtildiği gibi analiz edilecektir. Örnek alma ve analiz metotları Ek II C de yer almaktadır.

Madde 10: Üye Ülkeler;

1-(a) üretilen çamur miktarı ve tarımda kullanılmak için sağlanan miktar:

(b) Ek II A da bahsedilen parametrelerle ilgili olarak çamurun birleşimi ve özellikleri;

(c) Madde 2(b) de tanımlanan, uygulanan arıtma çeşidi;

(d) Çamur alıcılarının isimleri ve adresleri ve çamurun kullanıldığı yerler

2-Madde 17’de bahsedilen rapora temel sağlayacak kayıtlar yetkililere verilmek üzere sağlanabilir olacaktır.

Madde 11:

Üye ülkeler, 5000 kişi eşdeğer, günde 300 kg BOD5 den daha az arıtma kapasiteli arıtma tesislerinin çamurundan Madde 6(b) ve madde 10(1) (b) (c) ve (d) ile 2. Paragraftan muaf olabilir.

Madde 12:

Şartlar gerektirirse, üye Ülkeler bu Yönetmelikte belirtilenden daha sıkı önlemler alabilirler. Bu durumdaki her karar Komisyona bildirilecektir.

Madde 13:

Madde 15’de bahsedilen prosedüre göre teknik ve bilimsel işlemlerin Yönetmeliğe uyumu Ek IA, IB ve IC de listelenen parametreler ve değerler, değerlendirmeyi etkileyebilecek faktörler ve Ek IIA ve IIB de bahsedilen parametreler hariç, eklerdeki şartları da kapsayacaktır.

Madde 14:

1-Bu Yönetmeliği, teknik ve bilimsel işlemlere adapte edecek bir komite oluşturulur. Başkan olarak bir Komisyon temsilcisi ve üye Ülkelerin temsilcilerinden oluşur.

2-Komite kendi prosedürünü oluşturur.

-3-

Madde 15:

1-      Bu maddede yer alan prosedürün izleniceği yerde, işlyer kendi isteğiyle ya da bir üye ülke temsilcisinin talebiyle Komiteye Başkan tarafından havale edilecektir.

2-      Komisyon temsilcisi komiteye uygulanacak önlemlerin bir taslağını sunacaktır.

3-      (a) Komisyon komitenin de fikrini alarak planlanan önlemleri uygulayacaktır.

(c)   Planlanan önlemler, Komiteninki ile uyumlu değilse ya da Komite görüş bildirmemişse, Komisyon derhal uygulanacak önlemleri Konseye sunacaktır.

(d)  Eğer Konsey üç ay içerisinde taslağı yorumlamazsa, önlemler komisyonca benimsenecektir.

Madde 16: Üye Ülkeler, bu yönetmeliğe uyum için gerekli Kanun, Yönetmelik ve idari düzenlemelir 3 yıl içerisinde uygulamaya alacaktır.

Madde 17: Bu Yönetmeliğin bildirilmesinden sonra beş yıl içerisinde ve sonra her 4 yılda bir üye Ülkeler

-miktarlarını da belirterek, tarımda çamurun kullanımı,

-izlenen kriterler ve

-karşılaşılansorunlar hakkında bir rapor hazırlayacaktır.

Bu raporu, içindeki bilgileri yayınlayacak olan Komisyona sunacaklardır. Bu raporun ışığında, Komisyon eğer gerekiyorsa toprağın ve çevrenin daha iyi korunması ile ilgili taslakları teklif edecektir.

Madde 18: Bu Yönetmelik üye Ülkelere hitap eder.

-4-

Yorum Yaz

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.