Start Belgeler Çevre Yasaları Klor-alkali elektroliz endüstrisi tarafından yapılan cıva boşaltımlar için sınır değerleri ve kalite objektifleri hakkında 22 Mart 1982 tarih ve 82/176/EEC sayılı Konsey Direktifi

Klor-alkali elektroliz endüstrisi tarafından yapılan cıva boşaltımlar için sınır değerleri ve kalite objektifleri hakkında 22 Mart 1982 tarih ve 82/176/EEC sayılı Konsey Direktifi

0
Klor-alkali elektroliz endüstrisi tarafından yapılan cıva boşaltımlar için sınır değerleri ve kalite objektifleri hakkında 22 Mart 1982 tarih ve 82/176/EEC sayılı Konsey Direktifi

(Değiştirilmiş haliyle)1

AVRUPA TOPLULUĞU KONSEYİ

Avrupa Topluluğunun kuruluş Anlaşmasını, özellikle bu Anlaşmanın 100. ve 235.  maddelerini dikkate alarak;

Topluluk su çevresine boşaltılan belli tehlikeli maddelerin neden olduğu kirlenme hakkındaki 4 Mayıs 1976 tarih ve 76/464/EEC sayılı Konsey Direktifini 2 ve özellikle bu Direktifin 6. maddesini dikkate alarak,

Komisyondan gelen teklifi dikkate alarak3,

Avrupa Parlamentosunun görüşünü dikkate alarak4,

Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşünü dikkate alarak5,

Aşağıda belirtilen sebepler dikkate alınarak:

Topluluk su çevresini belli tehlikeli maddelerden kaynaklanan kirlenmeye karşı korumak için, 76/464/EEC sayılı Konsey Direktifinin 3. maddesi adı geçen Direktifin ekinde yer alan Liste I’de sayılan maddelerin boşaltımları için emisyon standartları  belirleyen bir ön izin sistemini uygulamaya koymaktadır.; adı geçen Direktifin 6. maddesi bu emisyon standartları için belirlenecek sınır değerler ve ayrıca bu maddelerin boşaltımından etkilenen su çevresi için kalite objektifleri öngörmektedir;

Cıva ve bileşikleri Liste  I’e dahil edilmiştir;

Üye Devletlerin kalite objektiflerini uyguladıkları yerler hariç sınır değerleri uygulaması istenmektedir;

Cıvanın suya boşaltımının yol açtığı kirlenmenin nedeni, büyük ölçüde, alkali kloridlerin elektrolizi olduğu için, ilk olarak bu endüstri için sınır değerler oluşturulmalı ve bu endüstri tarafından cıva boşaltılan su çevresi için kalite objektifleri konulmalıdır; bu nedenle bu gibi boşaltımlar ön izin gerektirmektedir;

Bu kalite objektiflerinin amacı; klor alkali elektroliz endüstrisinden yapılan cıva içeren boşaltımlardan etkilenmesi olası su çevresinin çeşitli kısımlarının cıva kirliliğini yok etmek olmalıdır;

Kalite objektifleri, tüketici koruma yada su çevresinden elde edilen ürünlerin pazarlanmasına ilişkin olarak değil. Yalnızca ve açıkça bu amaç için konulmalıdır;

Üye Devletlere kalite objektiflerine uyulduğunu gösterebilecekleri bir spesifik izleme prosedürü oluşturulmalıdır;

Sözkonusu cıva boşaltımlarından etkilenen su çevresi Üye Devletlerinin bu Direktifin verimli olarak uygulanması açısından su çevresini izlemeleri için düzenleme yapılmalıdır; 76/464/EEC sayılı Direktifin 6. maddesi bu tür bir izleme için özel yetki içermemektedir; gerekli yetkilerin Anlaşmada yer almaması nedeniyle, (Anlaşmanın) 235. maddesine başvurulmalıdır;

Komisyonun her beş yılda bir, bu Direktifin Üye Devletler tarafından gerçekleştirilen uygulamaları hakkında Konseye rapor vermesi önemlidir;

Yer altı suyu özel bir Direktife konu olduğu için, bu Direktif kapsamı dışında tutulmuştur,

İŞBU DİREKTİFİ KABUL ETMİŞTİR:

Madde 1

  1. Bu Direktif

–          76/464/EEC sayılı Direktifin 6 (1). Maddesi uyarınca bu Direktifin 2 nokta (d). maddesinde tanımlanan endüstriyel tesislerden yapılan boşaltımlardaki cıvaya yönelik emisyon standartları için sınır değerler belirlemektedir,

–          76/464/EEC sayılı Direktifin 6 (2). Maddesi uyarınca, Su çevresindeki cıva için kalite objektifleri belirlemektedir,

–          76/464/EEC sayılı Direktifin 6 (4). Maddesi uyarınca, mevcut boşaltımlar için Üye Devletlerin yetkili otoriteleri tarafından verilen izinlerin şartlarına uyum için nihai süreler belirlemektedir.

–          76/464/EEC sayılı Direktifin 6 (3). Maddesi uyarınca bir izleme prosedürü oluşturmaktadır,

Üye devletlerden birden fazla Üye Devletin sularını etkileyen boşaltımların sözkonusu olması halinde birbirleriyle işbirliği yapmalarını istemektedir.

  1. Bu Direktif 76/464/EEC sayılı Direktifin  1. maddesinde tanımlanan sulara, yer altı suyu istisna olmak üzere, uygulanır.

Madde 2

Bu Direktifin amaçları bakımından;

(a)    “Cıva” şu anlama gelir:

–          kimyasal element olarak cıva,

–          bileşiklerinin herhangi birisinde yer alan cıva;

(b)   “sınır değerler” EK I’de belirlenen sınır değerler anlamındadır;

(c)    “kalite objektifi” EK II’de belirlenen şartlar anlamındadır;

(d)   “Endüstriyel tesis” alkali kloridlerin cıva hücreleri aracılığıyla elektrolize edildiği tesis anlamındadır;

(e)    “mevcut tesis” bu Direktifin tebliği tarihinde faaliyette olan endüstriyel tesis anlamındadır;

(f)    “yeni tesis” şu anlama gelir:

–          Bu Direktifin tebliğinden sonraki bir tarihte faaliyete geçen bir endüstriyel tesis,

–          Bu Direktif tebliğinden sonraki bir tarihte alkali kloridlerin cıva hücreleri aracılığıyla elektrolize edilmesi kapasitesi önemli ölçüde artan mevcut tesis.

Madde 3

1. Boşaltımlar için uyulması gereken sınır değerler, nihai süreler ve izleme prosedürü EK I’de belirlenmiştir.

2. 76/464/EEC sayılı Direktifin 3. maddesine göre verilen getirilen izinler, bir Üye Devletin bu Direktifin EK II ve IV’ne dayalı olarak 76/464/EEC sayılı Direktifin 6 (3). Maddesine uyması durumu hariç, mutlaka en azından bu Direktifin EK I’indekiler kadar katı olmalıdır.

İzinler en az her dört yılda bir gözden geçirilecektir.

3. 1 ve 2. paragraflar ve 76/464/EEC sayılı Direktifin hükümlerinden doğan yükümlülükler saklı kalmak şartıyla, Üye Devletler yeni tesisler için, eğer bu tesisler cıva boşaltımını önlemek için gerekli mevcut en iyi teknik  araçlara karşı gelen standartları uyguluyorsa izin verebilir.

Hangi metod benimsenirse benimsensin, ilgili Üye Devlet, teknik nedenlerle tasarlanan önlemlerin mevcut en iyi teknik araçlara karşılık gelmemesi halinde, herhangi bir izin vermeden önce bu nedenleri destekleyen kanıtları Komisyona bildirecektir.

Komisyon Üye Devletlere üç ay içinde, ikinci alt paragrafa uygun olarak verilen muafiyet hakkındaki görüşünü içeren bir rapor gönderecektir.

4. Cıvanın varlığını belirlemek için kullanılacak referans analiz metodu EK III.1’de verilmiştir. Tespit sınırları, hassasiyetleri ve doğrulukları en azından EK III.1 deki metodlar kadar iyi olmak şartıyla, başka metodlar da kullanılabilir. Atık su akışı ölçümlerinde istenen doğruluk EK III.2’de belirtilmiştir.

Madde 4

Endüstriyel boşaltımlardan etkilenen su çevresinin izlenmesinden ilgili Üye Devletler sorumlu olacaklardır.

Birden fazla Üye Devletin sularını etkileyen boşaltımlar halinde, ilgili Üye Devletler izleme prosedürlerini uyumlulaştırmak için işbirliği yapacaklardır.

Madde 5

  1. Komisyon bu Direktifin Üye Devletler tarafından uygulanmasının karşılaştırmalı bir değerlendirmesini Üye Devletlerin 76/464/EEC sayılı Direktifin 13. maddesine uygun olarak Komisyonun her bir olay için ayrı ayrı yapacağı talebe karşılık olarak sağladıkları bilgilere dayalı olarak yapacaktır. Bu bilgiler özellikle şunlardan oluşacaktır:

–          Cıva boşaltımları için emisyon standartları belirleyen izinlerin detayları,

–          Cıva konsantrasyonlarının belirlenmesi için oluşturulan ulusal ağ (ölçüm istasyonları ağı) tarafından yapılan ölçümlerin sonuçları.

Komisyon bu Direktifin Üye Devletler tarafından yapılan uygulamalarının karşılaştırmalı bir değerlendirmesini yapacaktır.

  1. Komisyon 1. paragrafta belirtilen karşılaştırmalı değerlendirmeyi her beş yılda bir Konseye iletecektir.

Temelde Cıvanın canlı organizmalarda ve çökeltilerde toksiklik, kalıcılık ve birikmesine yönelik bilimsel bilgide bir değişiklik olması halinde, yada mevcut en iyi teknik araçlarda bir iyileştirme olması halinde, Komisyon gerekli olması halinde sınır değerleri ve kalite objektiflerinin güçlendirilmesi yada ilave sınır değerler ve ilave kalite objektifleri oluşturma amacıyla Konseye gerekli teklifleri sunacaktır.

Madde 6

1. Üye Devletler bu Direktife uymak için gerekli yasal düzenlemeleri en geç 1 Temmuz 1983 tarihine kadar yürürlüğe koyacaklardır. Bu düzenlemeler hakkında Komisyona bilgi vereceklerdir.

2. Üye Devletler Komisyona bu Direktif kapsamında bulunan alanda yürürlüğe koydukları ulusal mevzuatın ana düzenlemelerinin metinlerini göndereceklerdir.

Madde 7

Bu Direktif Üye Devletleri kapsamaktadır.

22 Mart 1982 tarihinde, Brüksel’de hazırlanmıştır.

Konsey Adına

Başkan

L. TINDEMAN

EK I

Sınır Değerler Bu Değerlere Uymak için Nihai Süreler ve Boşaltım İzleme Prosedürü

1. Aşılmaması gereken, prensip olarak, konsantrasyon biçiminde ifade edilen sınır değerler aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

Ölçü birimi 1 Temmuzdan itibaren aşılmaması gereken aylık ortalama sınır değerler Düşünceler
1983 1986
Yeniden işlenmiş deniz suyu ve kayıp deniz suyu

Litre başına cıva mikrogramı

75 50 Endüstriyel tesis alanından boşaltılan cıva içeren bütün sularda mevcut toplam cıva miktarına uygulanacaktır.

Bütün hallerde, üretilen yada işlenen bir ton kurulu klor üretim kapasitesi için şu şartlarına göre belirlenen maksimum miktarlar olarak ifade edilenlerden maksimum konsantrasyon olarak ifade edilen sınır değerler daha yüksek olmayacaktır.

2. Ancak atık sulardaki cıva konsantrasyonu, farklı işlemler ve tesislerde değişen, suyun miktarına dayalı olduğundan, bütün hallerde aşağıdaki tabloda verilen kurulu klor üretim kapasitesine bağlı olarak boşaltılan cıva miktarı bağlamında ifade edilen sınır değerlere uyulması şarttır.

Ölçü birimi 1 Temmuzdan itibaren aşılmaması gereken aylık ortalama sınır değerler Düşünceler
1983 1986
Yeniden işlenmiş deniz suyu

Kurulu klor üretim kapasitesinin her tonu için cıva gramları

0,5

1,5

0,5

1,0

Klor üretim ünitesinden boşaltılan atıksuda mevcut cıvaya uygulanacaktır.

Endüstriyel tesis alanından boşaltılan cıva içeren bütün sularda mevcut toplam cıva miktarına uygulanacaktır.

Kayıp deniz suyu

Kurulu klor üretim kapasitesinin her tonu için cıva gramları

8,0

5,0

Endüstriyel tesis alanından boşaltılan cıva içeren bütün sularda mevcut toplam cıva miktarına uygulanacaktır.

3.         Günlük ortalama sınır değerler, yukarıdaki tabloda 1. ve 2. noktalarda verilen aylık ortalama sınır değerlerinin dört katıdır.

4.         Boşaltımların bu EK’te belirtilen sınır değerlere uygun olarak belirlenen emisyon standartlarına uyup uymadığını kontrol etmek için bir izleme prosedürü oluşturulmalıdır. Bu prosedür şunları içermelidir:

–          her bir gün için 24 saatlik dönem üzerinden boşaltımı temsil edecek bir örnek alınmasını ve o örnekteki cıva konsantrasyonunun ölçümünü ve

–          dönem boyunca boşaltımın toplam akışının ölçümünü.

Bir aylık süre boyunca boşaltılan cıva miktarı o ay boyunca her gün için boşaltılan cıva miktarlarının toplanmasıyla hesaplanmalıdır. Bu toplamın daha sonra kurulu klor üretim kapasitesine bölünmesi gerekir.

EK II

Kalite Objektifleri

76/464/EEC sayılı Direktifin 6 (3). Maddesindeki istisnayı uygulayan Üye Devletler için, o Direktifin 5. maddesi uyarınca Üye Devletlerce oluşturulması ve uygulanması gereken emisyon standartlarının, klor-alkali elektroliz endüstrisinden yapılan cıva boşaltımlarından etkilenen alan içinde aşağıdaki listede yer alan uygun kalite objektifi yada objektiflerine uyulacak şekilde belirlenecektir. Yetkili otorite her bir olayda etkilenen alanı belirleyecek ve 1. paragrafta sayılan kalite objektifi yada objektifleri arasından etkilenen alanın amaçlanan kullanımını ve bu Direktifin amacının bütün kirletmelerin yok edilmesi olduğu gerçeğini dikkate alarak uygun görünen objektif yada objektifleri seçecektir.

  1. Boşaltım noktasına yeterince yakın bir noktada ölçülecek aşağıdaki kalite objektifleri, 76/464/EEC sayılı Direktifin 2. maddesine uygun olarak belirlenmişlerdir:

1.1   gösterge olarak seçilen balık etinin temsili örneğindeki cıva konsantrasyonu yaş et için 0,3 mg/kg’yi aşmamalıdır.

1.2   Boşaltımlardan etkilenen ülke içi yerüstü sularında toplam cıva konsantrasyonu bir yıl içinde elde edilen sonuçların aritmetik ortalaması olarak 1 μg/l’yi aşmamalıdır.

1.3   Boşaltımlardan etkilenen haliç sularında toplam cıva konsantrasyonu bir yıl içinde elde edilen sonuçların aritmetik ortalaması olarak 0,5 μg/l’yi aşmamalıdır.

1.4   Boşaltımlardan etkilenen haliç suları dışındaki bölgesel deniz suları ve iç kıyı sularında toplam cıva konsantrasyonu bir yıl içinde elde edilen sonuçların aritmetik ortalaması olarak 0,3 μg/l’yi aşmamalıdır.

1.5   Suyun kalitesi cıva miktarına ilişkin olarak bu gibi sulara uygulanabilen diğer Konsey Direktiflerine de uymak için yeterli olmalıdır.

  1. Çökeltilerde yada kabuklu deniz ürünlerinde cıva konsantrasyonları zaman içinde önemli ölçüde artmamalıdır.
  2. Bir bölgedeki sulara birkaç kalite objektifi uygulandığında, suların kalitesinin mutlaka bu objektiflerin her birine uyacak ölçüde yeterli olması gereklidir.
  3. Komisyon önceden bilgilendirilmek kaydıyla, 1.2, 1.3 ve 1.4’teki kalite objektiflerinin sayısal değerleri, bir istisna olarak ve teknik nedenlerin gerektirmesi halinde, 30 Haziran 1996 tarihine kadar 1,5 ila çarpılacaktır.

EK III

Referans Ölçüm Metodları

  1. sularda, balık etinde, çökeltilerde ve kabuklu deniz ürünlerinde cıva içeriğini belirlemek için kullanılacak referans analiz metodu, cıvanın ön oksitlenmesini ve cıva iyonlarının Hg (II) peş peşe azalmasını dikkate alacak şekilde örneğin uygun bir ön arıtmaya tabi tutulduktan sonra alevsiz atomik absorpsiyon spektrofotometridir.

Aşağıdaki konsantrasyonlarda tespit sınırları1 cıva konsantrasyonunun  ±%30 doğrulukla ve ±%30 hassasiyetle ölçülebilmesini sağlayacak şekilde olmalıdır:

–          Boşaltımlarda, izinde belirtilen izin verilen maksimum cıva konsantrasyonunun onda biri,

–          Yerüstü sularında, kalite objektifinde belirtilen cıva konsantrasyonunun onda biri,

–          Balık eti ve kabuklu deniz ürününde, kalite objektifinde belirtilen cıva konsantrasyonunun onda biri,

–          Çökeltilerde örneğin içindeki cıva konsantrasyonunun onda biri yada kuru ağırlıkta 0,05 mg/kg, hangisi daha büyükse.

  1. Akış ölçümleri ±%20 doğrulukla ölçülmelidir.

EK IV

Kalite Objektiflerinin izlenmesi Prosedürü

1          Bu Direktife uygun olarak verilen her bir izin için, yetkili otorite izleme prosedürü için detaylı kurallar ve ilgili kalite objektif(leri)ne uyulmasını sağlamak için nihai süreleri belirleyecektir.

2          76/464/EEC sayılı Direktifin 6 (3). Maddesine uygun olarak Üye Devletler, seçilen ve uygulanan her bir kalite objektifine ilişkin olarak şunları Komisyona bildirecektir:

–          Boşaltım noktaları ve dağılım ortalamaları,

–          Kalite objektifinin uygulandığı bölge,

–          Örnek alma noktalarının yeri,

–          Örnek alma frekansı (sıklığı),

–          Örnek alma ve ölçüm metodları,

–          Elde edilen sonuçlar.

3          Örneklerin mutlaka boşaltımdan etkilenen alanın su çevresinin kalitesini yeterince temsil etmesi ve örnek alma frekansının, özellikle su rejimindeki doğal değişimleri dikkate alarak,  su çevresindeki herhangi bir değişikliği yansıtmak için yeterli olması gereklidir. Tuzlu su balığı analizi örnek ve tür bakımından yeterince temsili olacak sayıda örnek ve tür üzerinde yapılmalıdır.

4          EK II’deki 1.1. kalite objektifine ilişkin olarak yetkili otorite analiz göstergesi olarak balık türlerini seçecektir. Tuzlu sular için türler kıyı sularında yaşayan ve yerel olarak yakalanan türlerden olacaktır  ve bu türler arasında morina, whiting, pisi balığı, uskumru, mezgit ve dil balığı yer alabilir.

3. (3). Madde hakkında Açıklama

Konsey ve Komisyon mevcut en iyi teknik olanakların yeniden kazanılmış tuzlu su kullanan yeni bir endüstriyel tesisten cıva boşaltımlarını kurulu klor üretim kapasitesinin 0,5 g/ton’undan daha aşağıda sınırlamayı olanaklı kıldığını beyan etmektedir.

İşbu tercümenin (Klor-alkali elektroliz endüstrisi tarafından yapılan cıva boşaltımlar için sınır değerleri ve kalite objektifleri hakkında 22 Mart 1982 tarih ve 82/176/EEC sayılı Konsey Direktifi  (Değiştirilmiş haliyle) ve EK I-IV) kimlik bilgileri büromuzda saklı tercümanımız tarafından aslına sadık kalınarak tercüme edildiğini onaylarız.


1 Almanya bu hükümleri birleşme tarihi olan 3 Ekim 1990 tarihinde Eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti topraklarında yerleşik bulunan endüstriyel tesislere, Çevre korunmasına ilişkin belli Topluluk mevzuatının Almanya’da uygulanabilmesi için geçiş önlemlerine ilişkin 4 aralık 1990 tarih ve 90/656/EEC sayılı Konsey Direktifi uyarınca en geç 31 Aralık 1991 tarihine kadar uygulayabilir  (OJ L 353, 17.12.1990, s.59); 387. maddeye bakınız. (Ed.)

2 OJ L 129, 18.5.1976, s. 23; bakınız s.47.

3 OJ C 169, 6.7.1979, s.2

4 OJ C 341, 31.12.1980, s.24

5

1 Bu terimlerin tanımları Üye Devletlerde içme suyu temini amaçlı yer üstü sularının örnek alma ve analiz frekansları ve ölçüm metodları hakkındaki 9 Ekim 1979 tarih ve 79/869/EEC sayılı direktifte verilmiştir. (OJ L 271, 29.10.1979, s.44); bakınız sayfa 145.

Yorum Yaz

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.