AB cıva boşaltımları için sınır ve kalite amaçları üzerine 1984 Konsey Direktifi

0
263

Klor alkali elektroliz endüstrisi hariç diğer sektörlerce cıva boşaltımları için sınır ve kalite amaçları üzerine 8 Mart 1984 tarihli Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi Direktifi.

KONSEY DİREKTİFİ  84/156                              Çeviren:  A.A.Ünal ve H.B.YÜKSEL

Klor alkali elektroliz endüstrisi hariç  diğer sektörlerce cıva boşaltımları için sınır ve kalite amaçları üzerine 8 Mart 1984 tarihli Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi Direktifi.

AVRUPA TOPLULUĞU KONSEYİ,

Özellikle direktifin Madde 100 ve 235’inde Avrupa Ekonomik Topluluğunu oluşturan anlaşmayla ilgisi olduğundan,

Komisyonun önerisi uyarınca,

Avrupa Meclisi’nin görüşü gereğince,

Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşü gereğince,

Bazı tehlikeli maddelerle kirlenmeye karşı önlem alınmasında, su yaşam çevresini korumak için, Direktifin  Madde 3 76/464’dü, Ek içinde Liste 1’de maddelerin boşaltımlarına yönelik emisyon standartları belirlemeyi yetkilendirmenin bir sistemini belirlediği için; Direktifin  Madde 6’sı, bu şekilde emisyon standartları için limit değerlerinin ortaya koyulacağını ve bu maddelerin boşaltımlarından etkilenen su yaşam çevresinin kalitesine yönelik amaçları da belirlemesi uyarınca;

Liste 1, cıva ve bileşiklerini içerdiğinden;

Üye devletlerin, kalite hedeflerinin tutturulduğu  durumlar dışında, limit değerlerini uygulanması gerektiğinden;

Kirlenmenin çok sayıda endüstri tarafından su içine boşatılmasıyla oluştuğu için, belirli sınır değerlerin endüstri türüne göre belirlenmesi ve bu endüstrilerce boşaltılan su yaşam çevresi için kalite amaçlarının belirlenmesi gerektirdiği için;

Kalite hedeflerinin amacı, cıva boşaltımları tarafından etkilenebilecek su yaşam çevresinin çeşitli kısımların cıva kirlenmesini yok etmek olması  gerektirdiğinden;

Su yaşam çevresinden ürünlerin pazarlamasını ve tüketici korumasıyla ilgili yerleşim kurallarının maksadını değil, böyle kalite hedefleri bu amaç için açık bir biçimde  hazırlanması gerektiğinden;

Üye devletlerin uyduğu kalite hedeflerini göstermesini sağlayan belirli bir izleme sürecinin hazırlanması gerektiğinden;

Bu direktifin etkili kullanımı amacıyla yukarıda bahsedilen cıva boşaltımları ile etkilenen su yaşam çevresinin Üye Devletler tarafında izlenmesi için gerekenin yapılması gerektiğinden; ya  Direktif 76/464/EEC Madde 6’sı ya da Anlaşmanın özel maddeleri, anlaşmanın istenen 235. maddesi için gerekli yetkiler sağlanmadığından,

Oluşturulamayan veya kaynakların dağınık özelliği nedeniyle düzenli olarak izlenemeyen emisyon standartları için, cıva kirlenmesini  bu fabrikalardan kaçınmak veya yok etmek özel programlar düzenlenmesi gerektiğinden; ya  Direktif 76/464/EEC Madde 6’sı ya da Anlaşmanın özel maddeleri, anlaşmanın istenen 235. maddesi tarafından gerekli yetkiler sağlanmadığından

Direktif 82/176/EEC, klor-alkali elektroliz endüstrisi ile su yaşam çevresine içine boşaltılan boşaltılan cıva sınır değerlerini ve civa boşaltılan su yaşam çevresi için kalite amaçlarını sıraladığından,

Üye Devletler tarafından bu direktifin uygulanmasında, Komisyonun her 4 yılda rapor hazırlaması önemli olduğundan;

Yer altı suyu, Direktifin 80/68/EEC ’nin konusu olduğundan bu direktifin faaliyet alanından çıkarıldığı için;

Endüstri seviyesinin çok düşük olduğu Greenland adasının genel durumu ve çok seyrek nüfus yapısı çok büyük yapısı ve özel coğrafi durumu nedenleriyle bu direktif uygulanmayacağından;

İŞBU DİREKTİFİ KABUL ETMİŞTİR:

Madde 1

1.  Bu Direktif

Direktif 76/454/EEC Madde 6 (1) yerine getirmek üzere, Madde 2 (e) ‚de belirlendiği gibi sanayi fabrikalardan cıva boşaltımları için emisyon standartlarını sınır değerlerini hazırlar,

Direktif 76/454/EEC Madde 6 (2) yerine getirmek üzere, su yaşam çevresinde cıva kalite hedeflerini hazırlar,

Direktif 76/454/EEC Madde 6 (4) yerine getirmek üzere, mevcut boşaltımlarla ilgili olarak üye devletlerin ilgili otoritelerince yetkilendirmede zaman sınırlamasındaki özel koşulları hazırlar,

Direktif 76/454/EEC Madde 12 (1) yerine getirmek üzere, belirlenecek olan su yaşam çevresi ve boşaltımlar içinde cıva içeriğini ölçme metotlarını belirtir,

Direktif 76/454/EEC Madde 6 (3) yerine getirmek üzere,bir izleme sürecini oluşturur,

Bir devletten fazla devleti ilgilendiren suları etkilenen boşaltımlar için üye devletlerin beraber çalışmalarını ister.

Madde 4 ‚ün anlamı çerçevesinde boşaltımlar yoluyla oluşan kirlenmeden kaçınmak veya  yok etmek için üye devletlerin programlar hazırlamasını ister,

2. Yer altı suyu hariç olmak üzere , bu direktif Direktif 76/454/EEC Madde 1’de bahsedilen suları  kapsar.

Madde 2

Bu Direktifte bahsedilen terimler şunları ifade eder:

(a)  ‚cıva‘ ,

kimyasal element cıvayı

cıva içeren herhangi bir birleşiği ifade eder

(b)  ’sınır değerleri‘, Ek I‘ de bahsedilen değerleri kapsar;

(c)  ‚kalite hedefleri‘ ,Ek II‘ de bahsedilen değerleri kapsar;

(d)  ‚cıva işlenmesi‘ ,cıva üretimi veya cıva kullanımıyla ilgili herhangi bir sanayi sürecini, ya da doğasında cıva olan her hangi diğer sanayi sürecini içerir;

(e)  ’sanayi fabrika‘,  direktif 82/176/EEC Madde 2(d)’de bahsedilen sanayi fabrikası hariç, cıva veya herhangi bir cıva içeren maddeyi işleyen fabrikadır;

(f)   ‚mevcut fabrika‘, bu direktifin bildirim tarihinden önce çalışmakta olan bir sanayi fabrikadır.

(g)  ‚yeni fabrika‘,

bu direktifin bildirim tarihinden sonra çalışmakta olan bir sanayi fabrikadır.

bu direktifin bildirim tarihinden beri cıva işleme kapasitesi önemli miktarda artmış mevcut sanayi fabrikadır.

Madde 3

 1. Zaman sınırları, uyulması gereken zaman sınırları ve boşaltımlar için izleme işlemi Ek I’de belirtilmiştir.
 2. Normal olarak limit değerleri, cıva içeren atık suların sanayi tesisini terk ettiği noktada uygulanır.

Cıva içeren suların sanayi tesisi dışında cıvadan arıtma amacıyla bir arıtma tesisinde işlenmesi durumunda, Üye devlet, atık suların arıtma tesisini terk ettiği noktada limit değerlerini uygulamaya izin verebilir.

 1. Direktif 76/464/EEC  Ek II‘ si ve Direktif 82/176/EEC  Ek IV‘ düne dayalı olarak, Direktif 76/464/EEC  Madde (6)‘ sına uyan bir üye devlet durumu hariç, Direktif 76/464/EEC  Madde (3)‘ sında bahsedilen yetkilendirme, en azından bu Direktifin  Madde (1)‘ indekiler kadar titiz olmalıdır.

En az 4 yılda bir yetkilendirme gözden geçirilmelidir.

 1. Paragraf 1, 2, ve 3′ den, Direktif 76/464/EEC‘ den şartlarına çıkan zorunluluklara önyargılı olmadan, Direktif 76/464/EEC  Madde (2)’ne uygun olarak kirlenmeyi yok etmek ve rekabetin bozulmasını önlemek için gerekli olan en iyi teknik araçlara uygun standartları uygularlarsa sadece böyle fabrikalara yetkilendirmeler verilebilir.

Hangi yöntem uygulanırsa uygulansın en iyi teknik araçlara uygun standartları uymayan planlanan önlemlerin teknik nedenlerini, bu nedenleri destekleyen kanıtı, Üye Devlet Komisyona verecektir.

 1. Cıva mevcudiyetini belirlemede kullanılacak olan analiz başvuru yöntemi, Direktif 82/176/EEC  Ek III (1) ‚de verilir. Eğer doğruluk, kesinlik ve  en azından Direktif 82/176/EEC  Ek III (1) ‚de düzenleneler kadar iyi hazırlanmış ise diğer yöntemler kullanılabilir. Direktif 82/176/EEC  Ek III (2) ‚de, fabrika artığı akışı ölçümleri verilmiştir.

Madde 4

 1. Madde 3′ de hazırlanan emisyon standartlarına uygulamada uyulamayan ve sanayi tesisi olmayan birçok kaynaktan cıva boşaltımları için, Üye Devletler özel programlar hazırlayacaklardır.
 2. Bu programların amacı kirlenmeden kaçınmak ya da yok etmektir. Bu programlar, cıvanın yerine başka bir şey  koyulması, tutulması ve geri kazanımlar için en uygun önlem ve teknikleri içerecektir. 1979 tarihli Katılma Yasasın düzeltildiği gibi, 20 Mart 1978 tarihli zehirli ve tehlikeli atık üzerine Konsey Direktif 78/319/EEC‘ ye göre, cıva içeren atık yok edilmesi uygulanacaktır.
 3. 1             Temmuz 1989 tarihinden itibaren özel programlar uygulanacak ve Komisyonla iletişin halinde olunacaktır.

Madde 5

Sanayi boşaltımları tarafından etkilenen su yaşam çevresinin izlenmesi için Üye Devletler sorumlu olacaklardır.,

Üye Devletlerden birden fazlasını etkileyen boşaltım durumunda, izleme işleminin uyumumu için işbirliği yapacaklardır.

Madde 6

Direktif 76/464/EEC Madde 13 gereğince sağlanan bilgilere dayanarak , Üye Devletler tarafından bu direktifin uygulanmasının Komisyon her 4 yılda bir rapor edecek ve her olayı sunacaktır. Bu bilgi özellikle şunları içerecektir:

 • Cıva boşaltımları için emisyon standartlarını hazırlayan yetkilendirme detayları.
 • Madde 1 (2)‘ de bahsedilen sulara cıva boşaltımlarının envanterinin sonuçları.
 • Cıva konsantrasyonlarını belirlemek için kurulan ulusal ağ tarafından yapılan ölçüm sonuçları.

2. Esasa olarak cıvanın yaşayan canlılarda ve çökeltilerde zehirlilik, dayanım, toplanma ilgili bilimsel bilgilerde bir değişiklik olması ya da en iyi elde edilebilir teknik araçlarda bir ilerleme olması durumunda, Komisyon güçlendirmek, gerekirse limit değerleri ve kalite hedeflerini, ek limit, ve ek kalite değerleri amacıyla uygun önerileri Konseye sunacaktır.

Madde 7

 1. 1. Üye Devletler, bildirimden iki yıl içinde bu direktife uymak için gerekli önlemleri uygulamaya koyacaklardır. Komisyona gecikmeden bilgilendireceklerdir.
 2. 2. Bu Direktif tarafından yönlendirilen alanda uyguladıkları ulusal kanunun şartları metni hakkında, Üye Devletler Komisyonla iletişim halinde olacaklardır.

Madde 8

Bu Direktif Greenland‘ da uygulanmayacaktır.

EK-1 Uyulması gereken zaman limitleri ve sınır değerleri ile yapılan deşarjları izlemeye yönelik  uygulanacak prosedür

 1. İlgili sanayi sektörleri için zaman limitleri ve sınır değerleri aşağıdaki tabloda oluşturulmuştur.
Sanayi Sektörü Aşağıdaki tarihten itibaren bu sınır değerlerine uyulmalıdır Ölçüm birimi
1 Temmuz 1986 1 Temmuz 1989
1. Civayı katalizör olarak kullanan Kimyasal Endüstriler
(a) Vinil Klorür üretiminde 0,1 0,05 mg/l sıvı atık
0.2 0,1 g/t vinil klörür üretim kapasitesi
(b) diğer işlemlerde 0,1 0,05 mg/l sıvı atık
10 5 g/kg işlenmiş civa
2. Vinilklorür üretiminde kullanılan civa katalizörünün üretimi 0,1 0,05 mg/l sıvı atık
1,4 0,7 g/kg işlenmiş civa
3. Organik ve Organik olmayan civa bileşiklerinin üretimi (2.maddede belirtilen ürünler hariç) 0,1 0,05 mg/l sıvı atık
0,1 0,05 g/kg işlenmiş civa
4. Civa içerikli başlıca pil üretimi 0,1 0,05 mg/l sıvı atık
0,1 0,05 g/kg işlenmiş civa
5. Demir olmayan metal endüstrisi
5.1 civa iyileştirme fabrikaları 0,1 0,05 mg/l sıvı atık
5.2 demir olmayan metallerin saflaştırma ve ekstraksiyonu 0,1 0,05 mg/l sıvı atık
6. Civa içeren toksik atıkların arıtılması için fabrikalar 0,1 0,05 mg/l sıvı atık

Tabloda verilen limit değerler, maksimum aylık yük veya bir aylık ortalama konsantrasyon ile ilişkilidir.

—————-

(1) tabloda bahsedilmemiş olan, klor-alkali elektroliz sanayinden başka sanayi sektörleri örneğin, kağıt ve çelik sanayi veya kömür yakıtlı güç santralları için limit değerler, eğer gerekirse, daha sonraki aşamada Konsey tarafından belirlenecektir. Bu sırada, Üye ülkeler 76/464/EEC Direktifine uygun olarak, bağımsız olarak, civa deşarjları için emisyon standartlarını belirleyeceklerdir. Böyle standartlar, mevcut en iyi teknik yöntemleri dikkate almalı ve bu ekte sunulan karşılaştırılabilir limit değerlerden daha az sıkı olmamalıdır.

(2) Direktifin uygulanmasından elde edilen deneyime dayalı olarak, Komisyon, Madde 6 (3) uyarınca, bu direktifin bildiriminden sonra 10 yıl uygulanacak olan daha katı limit değerler için Konseye teklifler sunacaktır.

———————-

Civa deşarj miktarları, kurulu vinil klorür üretim kapasitesinin bir fonksiyonu olarak veya aynı dönem zarfında bir sanayi tesisinde işlenmiş veya kullanılan civa miktarının bir fonksiyonu olarak ifade edilir.

 1. Limit değerler, tabloda verilen 1 ve 4 nolu sanayi tesisleri için, temelde aşmaması gereken konsantrasyonlar olarak ifade edilir. Maksimum konsantrasyon olarak ifade edilen limit değerleri hiçbir şekilde, kurulu vinil klorür üretim kapasitesinin tonu başına veya işlenen civa (kg) başına su ihtiyacına bölünmesiyle bulunan maksimum miktarlardan daha fazla olamaz.

Fakat, sıvı atıklardaki civa konsantrasyonu daha ziyade kullanılan su hacmine bağlı olduğundan, ki bu miktar farklı proseslerde ve fabrikalara göre değişir, söz konusu limit değerler, her halükarda, yukarıdaki tabloda verilen ve kurulu vinil klorür üretim kapasitesi (ton) veya işlenen civa miktarıyla (kg)  ilişkili olarak deşarj edilen civa miktarı şeklinde ifade edilir.

 1. Günlük ortalama sınır değerleri, tabloda verilen ortalama aylık limit değerleriyle ilişkili olarak iki katıdır.
 1. Bu ekte sunulan limit değerlerle uyumlu olarak oluşturulmuş olan emisyon standartlarıyla deşarjların uyuşup uyuşmadığını kontrol etmek için, Bir izleme prosedürü kurulmalıdır. Prosedür; deşarj akımlarını ölçme, örnek alma ve analiz olanağını sağlamalı ve gerekli durumda, işlenen civa miktarının bilinmesini sağlamalıdır. Eğer, işlenen civa miktarını belirlemek mümkün değilse, izleme prosedürü, yetki çerçevesinde yapılan üretim kapasitesinin ışığında kullanılmış olan civa miktarına dayandırılabilir.
 1. 24 saatlik bir süre zarfındaki deşarjı temsil eden bir örnek alınacaktır. Bir ayda deşarj edilen  civa miktarları günlük bazda deşarj edilen civa miktarlarından hesap edilmelidir. Yinede de yılda 7,5 kg dan daha fazla civa deşarj etmeyen endüstriyel tesisler olması durumunda daha basit bir izleme prosedürü kurulmalıdır.

EK-II  Kalite hedefleri

76/464/EEC  Direktifinin 6(3) maddesinde sözü edilen istisnayı uygulayan üye devletler için, civa deşarjlarından etkilenen bölgelerde, 82/176/EEC direktifindeki Ek-II nin 1,2 ve 3. bölümlerinde listelenenler arasında uygun olan bir hedefle veya hedeflerle uyuşması gerektiğinden, bu direktifin madde 5’i uyarınca, üye ülkelerce  oluşturulacak ve uygulanması  garanti edilecek emisyon standartları belirlenecektir.

Yetkili otorite her durumda etkilenmiş alanı belirleyecek ve 82/176/EEC direktifinin Ek-II deki 1.bölümde listelenmiş olan kalite  hedefleri arasından,, kasti kullanım bakımından etkilenmiş olan alan için uygun olduğu düşünülen  hedef veya hedefleri seçecektir. Tüm kirliliği yok etmek veya kaçınmanın direktifin amacı  olduğu göz ününde tutularak bu yapılmalıdır.

82/176/EEC direktifindeki Ek-II nin 1.2, 1.3 ve 1.4 sayısal değerleri içeren özel hedefleri, teknik sebeplerle bu gerekli olduğu durumda bir istisna olarak, eğer komisyon daha önceden bilgilendirilmişse, 1 Temmuz 1989 a kadar 1,5 katıyla artırılabilir.

Yorum Yaz

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.