Start Belgeler Çevre Yasaları Kentsel Atık Su Arıtması Hakkında 21 Mayıs 1991 tarih ve 91/271/EEC Sayılı KONSEY DİREKTİFİ

Kentsel Atık Su Arıtması Hakkında 21 Mayıs 1991 tarih ve 91/271/EEC Sayılı KONSEY DİREKTİFİ

0
Kentsel Atık Su Arıtması Hakkında 21 Mayıs 1991 tarih ve 91/271/EEC Sayılı KONSEY DİREKTİFİ

AVRUPA TOPLULUĞU KONSEYİ,

Avrupa Topluluğunun kuruluş Anlaşmasını, özellikle bu Anlaşmanın 130.  maddesini dikkate alarak;

Komisyondan gelen teklifi dikkate alarak1,

Avrupa Parlamentosunun görüşünü dikkate alarak2,

Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşünü dikkate alarak3,

Kuzey Denizi  ve Topluluk içindeki diğer suların korunması hakkındaki 28 Haziran 1988 tarihli Konsey Kararı4 Komisyonu kentsel atık su arıtması için Topluluk düzeyinde önlem teklifleri sunmaya davet ettiğinden;

Sıklıkla bir Üye Devletteki yetersiz atık su arıtmasına bağlı kirlenme başka Üye Devletlerin sularını da etkilediğinden; 130. maddeye uygun olarak Topluluk düzeyinde eylem gerektiğinden;

Çevreyi yetersiz arıtılmış kentsel atık suyun elden çıkarılmasından ters yönde etkilenmeden korumak için, kentsel atık suyun ikincil arıtması için genel bir gereksinim bulunduğundan;

Hassas alanlarda daha güçlü arıtma aranması gerektiğinden; daha az hassas alanlarda bir temel arıtma uygun olarak değerlendirilebileceğinden;

Kanalizasyon sistemlerine giren endüstriyel atık suyun ve aynı zamanda atık suyun boşaltımının ve kentsel atık su arıtma tesislerinden gelen kanalizasyon atığının elden çıkarılmasının genel kurallara veya düzenlemelere ve/veya özel izinlere tabi olması gerektiğinden

;

Alıcı sulara boşaltımdan önce kentsel atık su arıtma tesislerine girmeyen,  çevreye zarar vermeden toprakta çözülebilen endüstriyel atık sulara sahip belli endüstriyel sektörlerden boşaltımların uygun şartlara tabi olması gerektiğinden;

Atık su arıtmasından doğan kanalizasyon atığının yeniden kullanımının teşvik edilmesi gerektiğinden; kanalizasyon atığının yer üstü sularına boşaltımının aşamalı olarak ortadan kaldırılması gerektiğinden;

Arıtma tesislerinin, alcı suların ve kanalizasyon atığının çevrenin atık su boşaltımlarının ters etkilerinden korunmasını sağlamak için izlenmesi gerektiğinden;

Atık suyun ve kanalizasyon atığının elden çıkarılması hakkındaki bilgilerin kamuoyuna periyodik raporlar biçiminde duyurulmasını sağlamak önem taşıdığından;

Üye Devletlerin bu Direktifin uygulanması için ulusal programlar hazırlaması ve Komisyona sunması gerektiğinden;

Bu Direktifin uygulanması ve teknik gelişmelere adaptasyonu için Komisyona yardımcı olacak bir Komite oluşturulması gerektiğinden,

İŞBU DİREKTİFİ KABUL ETMİŞTİR:

Madde 1

Bu Direktif kentsel atık suların toplanması, arıtılması ve boşaltımı ve belli endüstriyel sektörlerden atık su boşaltımını ele almaktadır.

Bu Direktifin amacı yukarıda sözü edilen atık su boşaltımlarının ters etkilerinden çevreyi korumaktır.

Madde 2

Bu Direktifin amaçları bakımından;

 1. “Kentsel atık su”: evsel atık su yada evsel atık suyun endüstriyel atık su ve/veya yağmur suyu ile karışımı anlamındadır;
 2. “Evsel atık su”: yaygın olarak metabolizma ve evsel faaliyetlerden kaynaklanan evsel hizmetlerden gelen atık sular anlamındadır.
 3. “Endüstriyel atık su” herhangi bir ticari yada endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü yerlerden, evsel atık su ve yağmur suyu dışında boşaltılan atık sular anlamındadır.
 4. “yerleşim yeri” nüfusun ve/veya ekonomik faaliyetlerin kentsel atık su toplanması ve bu suyun bir atık su arıtma tesisine yada nihai boşaltım noktasına ulaştırılması için yetecek şekilde yoğunlaştığı alan anlamındadır;
 5. “Kanalizasyon sistemi” kentsel atık suyu toplayan ve idare eden kanallar sistemi anlamındadır;
 6. “1 p.e (denk nüfus)”: günlük 60 gr oksijen olmak üzere beş günlük biyokimyasal oksijen gereksinimi içeren (BOD5) organik toprakta çevreye zarar vermeksizin çözülebilen yük anlamındadır;
 7. “Temel arıtma” sonucunda gelen atık suyun BOD 5’inin boşaltım öncesine göre %20 ve gelen atık suyun toplam askıda katılarının en azından %50 oranında azaltıldığı, kentsel atık suyun askıda katıların çökeltilmesi dahil fiziksel ve/veya kimyasal işlem yada diğer işlemlerle arıtılması anlamındadır;
 8. “İkincil arıtma” kentsel atık suyun genellikle EK 1’in Tablo 1’indeki şartlara uygun olarak oluşturulmuş ikinci bir çökeltme yada diğer işlemlerle birlikte genel olarak biyolojik arıtma içeren bir işlemle arıtılması anlamındadır;
 9. “Uygun arıtma”: kentsel atık suyun bu ve Diğer Topluluk Direktiflerinin ilgili kalite objektifleri ve ilgili hükümlerine, alıcı suya boşaltımından sonra uymasını sağlayan bir işlem ve/veya elden çıkarma sistemi ile arıtılması anlamındadır;
 10. “Kanalizasyon artığı” atık su arıtma tesislerinden çıkan, işlenmiş yada işlenmemiş, kanalizasyon artığı anlamındadır;
 11. “eutrophication” suyun, suda mevcut organizma dengesi ve ilgili yaşamın kalitesinde istenmeyen bozulmaları sonuç verecek şekilde,hızlı yosun büyümesi ve yüksek bitkisel yaşam biçimleri üreten besleyicilerle, özellikle nitrojen ve/veya fosfor bileşikleriyle zenginleştirilmesi anlamındadır;
 12. “Haliç” bir nehrin ağzındaki tatlı su ile kıyı suyu arasındaki geçiş bölgesi anlamındadır. Üye Devletler bu Direktifin amaçları bakımından 17 (1). Ve (2). Madde hükümlerine uygun olarak uygulama programının bir parçası olarak haliçlerin dış (deniz tarafı) sınırlarını belirleyecektir;
 13. “Kıyı suları” sığ su hattı yada bir halicin dış sınırlarının dışında kalan sular anlamındadır.

Madde 3

1. Üye Devletler bütün yerleşim yerlerinin (aşağıdaki tarihlere kadar) kentsel atık su için kanalizasyon sistemiyle donatılmış olmasını sağlayacaklardır;

–          denk nüfusu (p.e)15000’den fazla olan yerleşim yerlerinde en geç 31 Aralık 2000, ve

–          p.e. 2000 ile 15000 arasında olan yerlerde  en geç 31 Aralık 2005 tarihine kadar.

5. madde uyarınca “hassas bölge” olarak tanımlanan alıcı sulara kentsel atık su boşaltımı halinde, Üye Devletler en geç 31 Aralık 1998 tarihine kadar kanalizasyon sistemlerinin kurulmasını sağlayacaklardır.

Bir kanalizasyon sistemi kurulmasının ya herhangi bir çevresel yarar sağlamaması yada aşırı masraf gerektirmesi halinde, aynı düzeyde çevresel koruma sağlayan bireysel sistemler yada diğer uygun sistemler kullanılacaktır.

2. 1. paragrafta tanımlanan kanalizasyon sistemleri EK I (A)’daki şartlara uygun olacaktır. Bu şartlar 18. maddede belirlenen prosedüre uygun olarak değiştirilebilir.

Madde 4

 1. Üye Devletler kanalizasyon sistemine giren kentsel atık suyun (aşağıdaki tarihlere kadar) ikincil arıtma yada ona denk bir arıtmaya tabi tutulmasını sağlayacaklardır:

-15000 p.e.’den fazla yerleşim alanlarından yapılan bütün boşaltımlar için en geç 31 Aralık 2000 tarihine kadar,

–          10000 ila 15000 p.e. arasındaki yerleşim yerlerinden yapılan bütün boşaltımlar için en geç 31 Aralık 2005 tarihine kadar,

–          2000 ila 10000 p.e. arasındaki yerleşim yerlerinden tatlı sulara ve haliçlere yapılan boşaltımlar için en geç 31 Aralık 2005 tarihine kadar.

 1. Düşük ısı nedeniyle etkili bir biyolojik arıtmanın uygulanmasının güç olduğu yüksek dağlık bölgelerde (deniz seviyesinden 1500 metre yada daha üzeri yükseklikteki) yerleşik sulara kentsel atık su boşaltımı, bu gibi boşaltımların çevreyi ters yönde etkilemediğine ilişkin ayrıntılı araştırmalar yapılması şartıyla, 1. paragrafta öngörülenlerden daha esnek bir arıtmaya tabi tutulabilir.
 2. 1. ve 2. paragraflarda tanımlanan kentsel atık su arıtma tesisleri EK I B’deki ilgili şartlara uygun olacaktır. Bu şartlar 18. maddede belirlenen prosedüre göre değiştirilebilir.
 3. p.e. olarak ifade edilen yük, ağır yağır gibi olağan üstü durumları hariç tutmak üzere, yıl boyunca arıtma tesisine giren maksimum ortalama haftalık yüke dayalı olarak hesaplanacaktır.

Madde 5

 1. 2. paragrafın amaçları bakımından Üye Devletler 31 Aralık 1993 tarihine kadar EK II’de belirlenen kriterlere göre hassas bölgeleri belirleyeceklerdir.
 2. Üye Devletler hassas bölgelere boşaltımdan önce kanalizasyon sistemine giren atık suyun, 10000 p.e.’den fazla yerleşim yerlerinden yapılan bütün boşaltımlar için en geç 31 Aralık 1998 tarihine kadar 4. maddede belirtilenlerden daha katı arıtmaya tabi tutulmasını sağlayacaklardır.
 3. 2. paragrafta tanımlanan kentsel atık su arıtma tesislerinden yapılan boşaltımlar EK I B’ nin ilgili şartlarına uygun olacaktır. Bu şartlar 18. maddede belirlenen prosedüre göre değiştirilebilir.
 4. Alternatifli olarak, 2. ve 3. paraflarda belirlenen bireysel tesis şartları, o bölgedeki bütün kentsel atık su arıtma tesislerine giren genel yükün asgari azaltma yüzdesinin toplam fosforda en az %75 ve toplam nitrojende en azından %75 azaldığının gösterilmesi şartıyla hassas bölgelere uygulanmayacaktır.
 5. Hassas bölgelerin su toplama havzalarında konuşlandırılmış ve bu alanların kirlenmesine katkıda bulunan kentsel atık su arıtma tesisleri 2,3 ve 4. paragraflara tabi olacaklardır.

Yukarıdaki su toplama havzalarının tamamen veya kısmen bir başka Üye Devletin topraklarında yer alması halinde 9. madde hükmü uygulanacaktır.

 1. Üye Devletler hassas bölgelerin belirlenmesinin dört yıldan uzun olmayan aralıklarla gözden geçirilmesini sağlayacaklardır.
 2. Üye Devletler 6. paragraf uyarınca hassas  olarak belirlenen bölgelerin yedi yıl içinde yukarıdaki şartlara uymasını sağlayacaklardır.
 3. Bir Üye Devlet 2,3 ve 4. paragraflara uygun arıtmayı bütün topraklarında uygulaması halinde bu Direktif amaçları bakımından hassas bölgeler belirlemek zorunda değildir.

Madde 6

 1. 2. paragrafın amaçları bakımından, Üye Devletler 31 Aralık 1993 tarihine kadar az hassas bölgeleri EK II’de belirlenen kriterlere göre belirleyeceklerdir.
 1. 10000 ila 150 000 p.e. (denk nüfus) sahip yerleşim yerlerinden kıyı sularına ve 2 000 ila  10 000 p.e. arasında nüfusa sahip yerleşim yerlerinden 1. paragrafta tanımlanan alanlarda yerleşik haliçlere yapılan kentsel atık su boşaltımları, şu şartlara uyması halinde 4. maddede tanımlananlardan daha esnek olacaktır:

–          Bu boşaltımlara en azından 2 (7). Maddede tanımlanan temel arıtmanın EK I D’de getirilen kontrol prosedürlerine uygun olarak uygulanması,

–          Kapsamlı araştırmaların bu tür boşaltımların çevreyi etkilemeyeceğini göstermesi.

Üye Devletler yukarıda sözü edilen araştırmalara ilişkin bütün ilgili bilgileri Komisyona vereceklerdir.

 1. Eğer Komisyon 2. paragrafta belirtilen şartlara uyulmadığını değerlendirirse, Konseye uygun bir teklif sunacaktır.
 2. Üye Devletler az hassas bölge belirlemelerinin dört yıldan uzun olmayan aralıklarla gözden geçirilmesini sağlayacaklardır.
 3. Üye Devletler az hassas bölge olarak belirlenen alanların uygun olduğu ölçüde 4. ve 5. madde şartlarına uymasını sağlayacaklardır.

Madde 7

Üye Devletler, aşağıdaki hallerde, kanalizasyon sistemine giren kentsel atık suların, 31 Aralık 2005 tarihine kadar 2 (9). Maddede tanımlanan uygun arıtmaya tabi olmasını sağlayacaklardır:

–          2000’den az p.e.’ye sahip yerleşim yerlerinden tatlı su ve haliçlere yapılan boşaltımların,

–          10 000’den az p.e.’ye sahip yerleşim yerlerinden kıyı sularına yapılan boşaltımların.

Madde 8

 1. Üye Devletler, teknik sorunlar nedeniyle ve coğrafi olarak belirlenmiş nüfus grupları için istisnai hallerde, Komisyondan 4. madde hükümlerine uyma süresinin daha uzun tutulması için özel bir talepte bulunabilir.
 2. Nedenleri uygun bir biçimde sunulması gereken bu talepte, yaşanan teknik güçlükler tanımlanmalı ve mutlaka bu Direktifin amacını uygulamak için yerine getirilmesi gereken uygun bir takvime sahip bir eylem programı önermelidir. Bu takvim 17. maddede atıfta bulunulan uygulama programına dahil edilecektir.
 3. Yalnızca teknik nedenler kabul edilebilir ve 1. paragrafta belirtilen süre 31 Aralık 2005 tarihini aşamaz.
 4. Komisyon bu talebi inceleyecek ve 18. maddede getirilen prosedüre uygun olarak uygun önlemleri alacaktır.
 5. İstisnai hallerde, daha ileri arıtmanın herhangi bir çevresel yarar sağlamayacağı gösterilebilirse, 15.000’den fazla p.e.’ye sahip yerleşim yerlerinden az hassas bölgelere atık su boşaltımları 6. maddede 10 000 ila 15 000 p.e. arasında nüfusa sahip yerleşim yerlerinden atık su boşaltımı için getirilen arıtmaya tabi tutulabilir.
 6. Böyle durumlarda, Üye Devletler ilgili belgeleri önceden Komisyona sunacaklardır. Komisyon dosyayı inceleyecek ve 18. maddede getirilen prosedüre uygun olarak uygun önlemleri alacaktır.

Madde 9

Bir Üye Devletin hükümranlık alanında kalan bölgedeki suların bir başka Üye Devletin kentsel atık su boşaltımlarından etkilenmesi halinde, suları etkilenen Üye Devlet diğer Üye Devleti ve Komisyonu bu konuda bilgilendirebilir.

Üye Devletler , Komisyonla uyum içinde, sözkonusu boşaltımları belirlemek ve etkilenen suyu korumak için gerekli önlemleri bu Direktif hükümlerine uygunluğu sağlamak için kaynağında alınması gerekli koordinasyonu sağlayacaklardır.

Madde 10

Üye Devletler 4, 5,6 ve 7. maddelerdeki şartlara uymak için inşa edilen kentsel atık su arıtma tesislerinin bütün normal yerel iklim şartları altında yeterli performansla çalışabilecek şekilde dizayn edilmesi, inşa edilmesi, işletilmesi ve bakımının yapılmasını sağlayacaklardır. Tesis dizaynları yapılırken, yükteki mevsimsel değişiklikler dikkate alınacaktır.

Madde 11

 1. Üye Devletler , kanalizasyon sistemine ve kentsel atık su arıtma tesislerine endüstriyel atık suların boşaltımının ön şartlara ve/veya yetkili makam yada uygun organın özel izinlerine tabi olmasını, 31 Aralık 1993 tarihine kadar sağlayacaklardır.
 2. Ön şartlar ve/veya özel izinler EK I C’deki şartlara uygun olacaktır. Bu şartlar 18. maddede getirilen prosedüre uygun olarak değiştirilebilir.
 3. Bu şartlar ve özel izinler düzenli aralıklarla gözden geçirilecek ve eğer gerekli görülürse adapte edilecektir.

Madde 12

 1. Uygun olan zamanlarda işlenmiş atık su yeniden kullanılacaktır. Elden çıkarma rotaları çevre üzerindeki ters etkiyi en aza indirecektir.
 2. Yetkili makamlar ve uygun organlar kentsel atık su arıtma tesislerinden atık suyun elden çıkarılmasının ön şartlara ve/veya özel izne tabi olmasını sağlayacaklardır.
 3. Tatlı sulara ve haliçlere boşaltım halinde 2 000 ila 10 000 p.e. ye sahip yerleşim yerlerinden 2. paragrafa uygun olarak kentsel atık su arıtım tesislerinden  yapılan boşaltımların ve 10.000’ p.e’nin üzerindeki yerleşim yerlerinden bütün boşaltımlara uygulanacak ön şartlar ve/veya özel izinler, EK I B’nin ilgili şartlarına uyacak şartlar taşıyacaktır. Bu şartlar 18. maddede getirilen prosedüre uygun olarak değiştirilebilir.
 4. Bu şartlar ve özel izinler düzenli aralıklarla gözden geçirilecek ve eğer gerekli görülürse adapte edilecektir.

Madde 13

 1. Üye Devletler 31 Aralık 2000 tarihine kadar, EK III’te sayılan endüstriyel sektörlere ait tesislerden boşaltılan ve alıcı sulara boşaltılmadan önce kentsel atık su arıtma tesislerine girmeyen, toprakta çevreye zarar vermeden çözülebilir endüstriyel atık suyun, boşaltımından önce yetkili makam yada uygun organ tarafından, 4000 p.e. yada daha fazla nüfusa sahip tesislerden yapılan bütün boşaltımlar için konulan ön şartlara ve/veya özel izne  uymalarını sağlayacaklardır.
 2. Her Üye Devletin yetkili makamı veya uygun organı, 31 Aralık 1993 tarihine kadar, bu gibi atık suların boşaltımı için ilgili endüstrinin yapısına uygun şartlar belirleyeceklerdir.
 3. Komisyon Üye Devletlerin şartlarının bir karşılaştırmasını 31 Aralık 1994 tarihine kadar gerçekleştirecektir. Sonuçları bir rapor halinde yayınlayacak ve gerek görürse uygun bir teklif yapacaktır.

Madde 14

 1. Uygun olan zamanlarda atık su arıtmasından doğan kanalizasyon artığı yeniden kullanılacaktır. Elden çıkarma rotaları çevre üzerindeki ters etkiyi en aza indirecektir.
 2. Yetkili makamlar ve uygun organlar, 31 Aralık 1998 tarihine kadar, kentsel atık su arıtma tesislerinden kanalizasyon atığı elden çıkarmalarının genel kurallara yada tescile yada izne tabi olmasını sağlayacaklardır.
 3. Üye Devletler, 31 Aralık 1998 tarihine kadar, kanalizasyon artıklarının yer üstü sularına gemilerden boşaltılması, boru hatlarıyla yada başka yollarla boşaltımının aşamalı olarak ortadan kaldırılmasını sağlayacaklardır.
 4. 3. paragrafta sözü edilen elden çıkarma biçimlerinin ortadan kaldırılmasına kadar, Üye Devletler yer üstü sularına boşaltılan kanalizasyon artığı içindeki toplam toksik, kalıcı yada biyolojik olarak birikebilir materyallerin elden çıkarılmasını ruhsata bağlayacak ve aşamalı olarak azaltacaktır.

Madde 15

 1. Yetkili makamlar yada uygun organlar şunları izleyecektir:

–          Kentsel atık su arıtma tesislerinden boşaltımların EK I D’de getirilen kontrol prosedürüne uygun olarak EK I B’deki şartlara uygunluğunu teyit etmeyi,

–          Yer üstü sularına boşaltılan kanalizasyon artıklarının miktarları ve kompozisyonunu.

 1. Yetkili makamlar yada uygun organlar kentsel atık su arıtma tesislerinden boşaltılan ve doğrudan boşaltılan suları 13. maddede tanımlanan şekliyle alıcı çevrenin önemli ölçüde etkilenmesi beklenen hallerde izleyeceklerdir.
 2. 6. madde hükümlerine tabi bir boşaltım halinde ve yerüstü sularına kanalizasyon artığı elden çıkarılması halinde, Üye Devletler bu boşaltım yada elden çıkarmanın çevresi ters yönde etkilemediğini teyit etmek için izleme yapacak ve gerekli diğer araştırmaları yapacaktır.
 3. Yetkili makamlar yada uygun otoriteler 1,2 ve 3. paragraflara uymak suretiyle topladıkları bilgileri Üye Devlette muhafaza edecekler ve Komisyondan bir talep gelmesi halinde altı ay içinde Komisyona sunacaklardır.
 4. 1,2 ve 3. paragraflarda sözü edilen izleme hakkında kılavuzlar 18. maddede getirilen prosedüre uygun olarak formüle edilebilir.

Madde 16

Çevre Hakkındaki Bilgilere Ulaşma Özgürlüğü Hakkındaki 7 Haziran 1990 tarih ve 90/313/EEC sayılı Konsey Direktifi1 hükümlerinin uygulanması saklı kalmak kaydıyla, Üye Devletler her iki yılda bir ilgili makamlar yada organların kendi bölgelerindeki kentsel atık su ve kanalizasyon artığı elden çıkarmaları hakkında durum raporu yayınlamasını sağlayacaklardır. Bu raporlar yayınlanır yayınlanmaz Üye Devletler tarafından Komisyona gönderilecektir.

Madde 17

 1. Üye Devletler 31 Aralık 1993 tarihine kadar bu Direktifin uygulanması için bir program oluşturacaklardır.
 2. Üye Devletler 30 Haziran 1994 tarihine kadar bu program hakkında Komisyona bilgi vereceklerdir.
 3. Üye Devletler eğer gerek görülürse, Komisyona her iki yılda bir 30 Haziran tarihine kadar 2. paragrafta tanımlanan bilgilerin bir güncelleştirmesini sunacaklardır.
 4. Ulusal programların rapor edilmesinde uygulanacak metodlar ve formatlar 18. maddede getirilen prosedüre uygun olarak uygulamaya konulacaktır. Bu metodlar yada formatlarda yapılacak değişiklikler de aynı prosedüre uygun olarak kabul edilecektir.
 5. Komisyon her iki yılda bir yukarıdaki 2 ve 3. paragraflara uygun olarak aldığı bilgileri gözden geçirecek ve değerlendirecek ve bu konuda bir rapor yayınlayacaktır.

Madde 18

 1. Komisyona Üye Devletlerin temsilcilerinden oluşan ve bir Komisyon temsilcisinin başkanlık edeceği bir Komite yardımcı olacaktır.
 2. Komisyon temsilcisi komiteye alınması gereken önlemler taslağı sunacaktır. Komite taslak hakkındaki görüşünü, başkan tarafından konunun aciliyetine göre belirlenecek süre sınırı içinde belirleyecektir. Görüş Anlaşmanın 148 (2). Maddesinde Komisyondan gelen bir teklifin Konsey tarafından kabulü için gerekli görülen çoğunlukla kabul edilecektir. Üye Devletlerin komite içindeki oy ağırlığı sözkonusu madde hükmünde getirildiği şekilde belirlenecektir. Başkan oy kullanmayacaktır.
 3. (a) Komisyon, tasarlanan önlemlerin komitenin görüşüne uygun olması halinde bu önlemleri kabul edecektir.

(b) Eğer tasarlanan önlemler komite görüşüne uygun değilse, yada herhangi bir görüş belirtilmemişse, Komisyon gecikmeksizin Konseye alınacak önlemlere ilişkin bir teklif sunacaktır. Konsey nitelikli çoğunlukla karar verecektir.

Eğer Konseye havale edilmesi tarihinden itibaren üç ayın bitiminde Konsey bir karar vermemişse, teklif edilen önlemler, Konseyin alınan önlemlere basit çoğunlukla karşı çıkması hali hariç, Komisyon tarafından kabul edilecektir.

Madde 19

 1. Üye Devletler bu Direktife uymak için gerekli yasaları, tüzükleri ve idari düzenlemeleri 30 Haziran 1993 tarihine kadar yürürlüğe koyacaktır. Bu düzenlemeler hakkında Komisyona bilgi verecektir.
 2. Üye Devletler 1. paragrafta atıfta bulunulan önlemleri kabul ettikleri takdirde, bu düzenlemelerde bu Direktife atıfta bulunulacak yada resmen yayınlanmaları esnasında böyle bir referans eşlik edecektir. Böyle bir referansı yapma metodları Üye Devletler tarafından belirlenecektir.
 3. Üye Devletler, bu Direktif kapsamında kabul ettikleri kendi ulusal mevzuatın belli başlı düzenlemelerinin metinlerini Komisyona ileteceklerdir.

Madde 20

Bu Direktif Üye Devletleri kapsamaktadır.

21 Mayıs 1991 tarihinde Brüksel’de hazırlanmıştır.

Konsey Adına

Başkan

R. STEICHEN

EK I

Kentsel Atık Su Şartları

A. Kanalizasyon Sistemleri1

Kanalizasyon sistemi atık su arıtma şartlarını dikkate alacaklardır.

Kanalizasyon sistemlerinin dizaynı, inşası ve bakımı ilave masraflar gerektirmeyen en iyi teknik bilgiye uygun olarak, özellikle şunları dikkate alacak biçimde inşa edilecektir:

–          kentsel atık suyun miktarı ve özellikleri,

–          Kaçakların önlenmesi,

–          Alıcı sularda sel suyuna bağlı kirlenmenin sınırlanması.

 

B. Alıcı sulara kentsel atık su arıtma tesislerinden boşaltımlar¹

 1. Atık su arıtma tesisleri gelen atık suyun ve işlenmiş atık suyun alıcı sulara boşaltımından sonra alınabilecek temsili özelliklerine göre dizayn edilecek yada değiştirilecektir.
 2. Atık su arıtma tesislerinden boşaltımlar 4. ve 5. maddeye uygun arıtmaya tabi olacak ve Tablo 1’deki şartlara uygun olacaktır.
 3. Kentsel atık su arıtma tesislerinden EK II A (a)’da tanımlanan eutrophicationa maruz hassas alanlara yapılan boşaltımlar ilave olarak bu EK’in Tablo 2’sinde gösterilen şartlara tabi olacaktır.
 4. Alıcı suların diğer ilgili Direktiflere uymasını sağlamak için gerekli olan yerlerde Tablo 1 ve/veya Tablo 2’de gösterilenlerden daha katı şartlar uygulanacaktır.
 5. Kentsel atık su boşaltım noktaları mümkün olduğu kadar alıcı sular üzerindeki etkilerini en aza indirecek şekilde seçilecektir.

C. Endüstriyel atık su

Kanalizasyon sistemlerine ve kentsel atık su arıtma tesislerine giren endüstriyel atık su şu amaçlarla yapılması gereken ön arıtmaya tabi tutulacaktır:

–          Kanalizasyon sistemlerinde ve arıtma tesislerinde çalışan personelin sağlığını korumak,

–          Kanalizasyon sistemleri, atık su arıtma tesisleri ve bunlarla ilgili ekipmanın zarar görmemesini sağlamak,

–          Atık su arıtma tesislerinin işleyişi ve kanalizasyon artıklarının arıtılmasını engellemesi,

–          Arıtma tesislerinden boşaltımların çevre üzerinde terk etki yapmamasını yada alıcı suyun diğer Topluluk Direktiflerine uymasının engellenmemesi,

–          Kanalizasyon artıklarının çevresel bakımdan kabul edilebilir bir usulde güvenle elden çıkarılmasını sağlama.

D. İzleme v Sonuçların Değerlendirilmesi Referans Metodları

 1. Üye Devletler en azından aşağıda tanımlanan şartlar düzeyinde bir izleme metodunun uygulanmasını sağlayacaklardır.

2,3 ve 4. paragraflarda sözü edilenlere denk sonuçların elde edilebilmesi kaydıyla alternatif metodlar kullanılabilir.

Üye Devletler Komisyona uygulanan metoda ilişkin bütün bilgileri sağlayacaktır. Eğer Komisyon 2,3 ve 4. paragraflarda belirlenen şartların yerine getirilmediği kanısına varırsa, Konseye uygun bir teklif sunacaktır.

 1. Bu Direktifte belirlenen atık su şartlarına uyumu izlemek için, atış orantılı yada zamana dayalı 24 saatlik örnekler, çıkış noktalarında ve eğer gerekli olursa arıtma tesisleri girişlerinde iyi tanımlanmış aynı noktalarda toplanacaktır.

Örneklerin alınması ile analizi arasında örneklerin bozulmasını en aza indirmeyi amaçlayacak iyi uluslar arası laboratuar uygulamaları uygulanacaktır.

 1. Yıllık asgari örnek sayısı arıtma tesisinin boyutuna göre belirlenecek ve yıl boşunca aşağıdaki aralıklarla toplanacaktır:

-2 000 ila 9 999 p.e.:        İlk yıl boyunca 12 örnek. Eğer ilk yıl boyunca bu Direktif hükümlerine uyulduğu gösterilebilirse, izleyen yıl boyunca dört örnek; eğer dört örnekten birisi uyumsuz çıkarsa, takip eden yıl içinde 12 örnek alınmalıdır.

–          10 000 ila 49 999 p.e.: 12 örnek

–          50 000 p.e. yada üzeri: 24 örnek

 1. İşlenmiş atık su, eğer su örneklerinin, her bir parametre için ilgili parametrik değere uyduğu aşağıdaki yolla gösterilebilirse, ilgili parametrelere uyduğu varsayılacaktır:

(a)    Tablo 1 ve Madde 2 (7)’de belirlenen parametreler için, konsantrasyon ve/veya yüzde azaltmaları Tablo 3’te belirlenmiş kabul edilebilir maksimum uyumsuz örnek sayısına,

(b)   Tablo 1’de konsantrasyon olarak ifade edilen parametreler için, normal işletme şartlarında alınan başarısız örnek sayıları parametrik değerlerden % 10’den fazla sapmamalıdır. Toplam askıda katılara ilişkin konsantrasyon biçiminde parametrik değerler için % 150’ye kadar sapmalar kabul edilebilir;

(c)    Tablo 2’de belirlenen parametreler için her bir parametrenin yıllık ortalama örnekleri ilgili parametrik değerlere uymalıdır.

 1. Sözkonusu su için, ağır yağış gibi olağandışı şartların sonucu olmaları halinde aşırı değerler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tablo 1

Parametreler Konsantrasyon Minimum azaltma yüzdesi1 Referans ölçüm metodu
Nitrifikasyonsuz2 Biyokimyasal oksijen talebi (20ºC’de BOD5) 25 mg/l O2 70-90 Homojen, filtre edilmemiş, aktarılmamış örnek.Tamamen karanlık ortamda 20ºC ±1ºC’de beş günlük kuluçkadan önce ve sonra çözülmüş oksijen. Bir nitrifikasyon inhibitörü ilave edilir.
Kimyasal oksijen talebi (COD) 125 mg/l O2 75 Homojen, filtre edilmemiş, aktarılmamış iki renkli potasyum örneği.
Toplam askıda katı 35 mg/l3

Madde 4 (2)ye göre 35

(10 000 p.e.’den daha fazla)

Madde 4 (2)ye göre 35

(2000-10 000 p.e.)

90³

Madde 4 (2)ye göre 90

(10 000 p.e.’den daha fazla)

Madde 4 (2)ye göre 70

(2000-10 000 p.e.)

-temsili örneğin 0, 45 μm zar filtre ile filtrasyonu. 105 ºC’de kurutma ve tartma.

– Temsili örneğin santrifüjü (en azından 2800 ila 3200 gr artış ortalamasıyla en azından beş dakika boyunca), 105 ºC’de kurutma ve tartma.

Kıyı gölünden boşaltımlara ilişkin analizler filtre edilmiş örnekler üzerinde yapılacaktır; filtre edilmemiş su örneklerinde toplam katı konsantrasyonu 150 mg/l’yi aşmayacaktır.

Tablo 2

EK II A (a)’da tanımlandığı şekliyle eutrophicationa tabi hassas alanlara kentsel atık su arıtma tesislerinden boşaltmalar için şartlar. Yerel şartlara bağlı olarak parametrelerin biri yada ikisi birden uygulanabilir. Konsantrasyon değerleri yada azalma yüzdeleri uygulanacaktır.

Parametreler Konsantrasyon Minimum azalma yüzdesi1 Referans Ölçüm Metodu
Toplam fosfor 2 mg/l P

(10000-100000 p.e.)

1 mg/l P

(100 000 p.e.’den fazla)

80 Moleküler absorpsiyon spektrometri
Toplam nitrojen2 15 mg/l P

(10000-100000 p.e.)

10 mg/l P

(100 000 p.e.’den fazla)3

70-80 Moleküler absorpsiyon spektrometri

Tablo 3

Herhangi bir yılda alınan örnek serisi

İzin verilen maksimum uyumsuz örnek sayısı

4-7

8-16

17-28

29-40

41-53

54-67

68-81

82-95

96-110

111-125

126-140

141-155

156-171

172-187

188-203

204-219

220-235

236-251

252-268

269-284

285-300

301-317

318-334

335-350

351-365

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

EK II

HASSAS VE AZ HASSAS BÖLGELERİN BELİRLENMESİ KRİTERLERİ

 1. A. Hassas Bölgeler

Bir su alanı aşağıdaki gruplardan birine girmesi halinde hassas bölge olarak belirlenmelidir:

(a)    Doğal tatlı su gölleri, diğer tatlı su kaynakları, eutrophic olduğu belirlenen yada eğer gerekli önlemler alınmazsa yakın gelecekte autrophic hale gelecek haliçler ve kıyı suları,

İleri arıtmayla hangi besleyicinin azaltılacağı değerlendirilirken aşağıdaki elementlerin dikkate alınması gerekir;

(i)                 Zayıf su değişimine sahip olduğu, birikmenin meydana gelebileceği göller ve göllere ulaşan akarsular/baraj gölleri/kapalı koylar. Bu alanlarda, yok etmenin eutrophication düzeyi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığının ispatlanması hali hariç, fosforun yok edilmesi dahil edilmelidir. Büyük yerleşim yerlerinden boşaltımların yapıldığı yerlerde ayrıca nitrojenin yok edilmesi de değerlendirilebilir;

(ii)               Su değişimi zayıf olan yada büyük ölçüde besleyici alan haliçler, koylar yada diğer kıyı suları. Küçük yerleşim yerlerinden yapılan boşaltımların bu bölgelerde genellikle önemi azdır, ancak geniş yerleşim yerleri için, yok etmenin eutrophication düzeyi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığının ispatlanması hali hariç, fosfor ve/veya nitrojenin yok edilmesi de dahil edilmelidir;

(b)   Önlem alınmaması halinde, Üye Devletlerde içme suyu temini amaçlı yerüstü suyunun gerekli kalite hakkındaki 16 Haziran 1975 tarih ve 75/440/EEC sayılı Konsey Direktifinin1 ilgili hükümlerinde belirlenen düzeylerden yüksek nitrat konsantrasyonları içerebilecek içmesuyu temini amaçlanan yerüstü tatlı suları;

(c)    Konsey Direktiflerine uyması için bu Direktifin 4. maddesinde belirlenenden daha ileri arıtma gerektiren bölgeler.

 

 1. B. Az Hassas Bölgeler

Eğer bir alanda mevcut morfoloji, hidroloji yada spesifik hidrolik şartların sonucu olarak, atık su boşaltımı çevreyi ters yönde etkilemeyen bir deniz su alanı yada bölgesi az hassas bölge olarak belirlenebilir.

Az hassas bölgeleri belirlerken, Üye Devletler boşaltılan yüklerin ölümcül çevre etkilerine neden olabileceği bitişik bölgelere transfer olabileceği riskini de dikkate alacaklardır. Üye Devletler kendi ulusal sınırları dışında hassas bölgelerin varlığını tanıyacaklardır.

Az hassas bölgeleri belirlerken aşağıdaki elementler değerlendirmeye dahil edilecektir: açık koylar, haliçler ve iyi su değişimine sahip ve eutrophication yada oksijen tüketimine maruz olmayan yada kentsel atık su boşaltımına bağlı olarak eutrophic hale gelmesi yada oksijen tüketimi geliştirmesi olasılığı bulunmayan diğer kıyı suları.

 

 

 

 

 

 

EK III

 

Endüstriyel Sektörler

 

 1. Süt üretimi
 2. meyve yada bitki ürünlerinin imalatı
 3. yumuşak içeceklerin imalatı ve şişelenmesi
 4. patates işleme
 5. et endüstrisi
 6. bira fabrikaları
 7. alkol ve alkollü içeceklerin üretimi
 8. bitkisel ürünlerden hayvan yemi imalatı
 9. hayvan postu, derisi ve kemiklerinden jelatin ve tutkal imalatı

10.  Malt imalathaneleri

11.  Balık işleme endüstrisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşbu tercümenin (Kentsel Atık Su Arıtması Hakkında 21 Mayıs 1991 tarih ve 91/271/EEC sayılı Konsey Direktifi ve EK-I’den EK-III’e kadar) kimlik bilgileri büromuzda saklı tercümanımız tarafından aslına sadık kalınarak tercüme edildiğini onaylarız.

 


1 OJ C 1, 4.1.1990, s.20 ve OJ C 287, 15.11.1990, s.11

2 OJ C 260, 15.10.1990, s.185

3 OJ No C 168, 10,7.1990, s.36

4 OJ No C 209, 9.8.1988, s.3

1 OJ L 158, 23.6.1990; bakınız Cilt 1 Genel Politika, s.164

1 Uygulamada olağanüstü ağır yağmurlar gibi durumlar esnasında bütün atık suların işlenmesini sağlayacak şekilde kanalizasyon sistemi ve arıtma tesisi inşa etmenin mümkün olmadığı dikkate alınarak, Üye Devletler sel sularından gelen kirlemeyi sınırlamak için alınacak önlemlere karar vereceklerdir. Bu önlemler kuru hava akışıyla bağlantılı bozulma oranları ve kapasitesine bağlı olacak yada her yıl için kabul edilebilir sayıda sele göre belirlenecektir.

1 Akıntı yüküne ilişkin azalma.

2 Eğer BOD5 ile yerine kullanılan parametre arasında bir ilişki kurulabilirse, bu parametre bir başka parametre ile değiştirilebilir: toplam organik karbon (TOC) yada toplam oksijen talebi (TOD) gibi.

3 Bu şart isteğe bağlıdır.

1 Pis su akıntısı yüküne ilişkin azalma.

2 Toplam nitrojenin anlamı: toplam Kjeldahl-nitrojen (organik N+NH3 ), nitrat (NO3 )- nitrojen ve nitrit (NO2 )-nitrojen.

3 Alternatif olarak günlük ortalama 20 mg/l N’yi aşmamalıdır. Bu şart atık su arıtma tesisi biyolojik reaktörünün işleyişi esnasında 12 ºC yada daha yüksek ısıdaki suya uygulanacaktır. Isıya ilişkin şart için muadil olarak kısa bir işletme süresi için, bölgesel iklim şartlarını dikkate alan bir parametre uygulanabilir. Bu alternatif eğer EK I (D)’nin 1. paragrafının yerine getirildiğinin gösterilmesi şartıyla uygulanır.

1 OJ L 194, 25.7.1975, 79/869/EEC sayılı Direktifle değiştirilmiş haliyle (OJ L 271, 29.10.1979, s.44); bakınız s. 145

Yorum Yaz

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.