Website-Icon Ovamadokunma

AB Kadmiyum Boşaltımı için sınır değerler ve kalite objektifleri hakkında Konsey Direktifi

Kadmiyum Boşaltımı için sınır değerler ve kalite objektifleri hakkında 26 Eylül 1983 tarih ve 83/513/EC Sayılı KONSEY DİREKTİFİ

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYI Avrupa Topluluğunun kuruluş Anlaşmasını, özellikle bu Anlaşmanın 100. ve 235.  maddelerini dikkate alarak;

Topuluk su çevresine boşaltılan belli tehlikeli maddelerin neden olduğu kirlenme hakkında 4 Mayıs 1976 tarih ve 76/464/EEC sayılı Direktifi2 ve özellikle bu Direktifin 6. ve 12. maddelerini dikkate alarak,

Komisyondan gelen teklifi dikkate alarak 3,

Avrupa Parlamentosunun görüşünü dikkate alarak4,

Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşünü dikkate alarak5 ,

Aşağıda belirtilen sebepler dikkate alınarak:

Topluluk su çevresini belli tehlikeli maddelerle kirlenmeye karşı korumak için, 76/464/EEC sayılı Direktifin 3. maddesi Ekinde yer alan Liste I’de bulunan maddelerin boşaltımı için emisyon standartları koyan bir ön izin sistemi getirmektedir; bu Direktifin 6. maddesi bu emisyon standartları için sınır değerler belirlenmesini ve bu maddelerin boşaltımından etkilenen su çevresi için kalite objektifleri belirlenmesini hükme bağlamaktadır;

Kadmiyum ve bileşikleri Liste I’de yer almaktadır;

Kalite objektifleri uyguladıkları haller hariç, Üye Devletlerin sınır değerleri uygulaması gerekmektedir;

Suya kadmiyum boşaltımı yoluyla gerçekleştirilen kirletmeye çok sayıda endüstri neden olduğu için, endüstrinin türüne göre spesifik sınır değerler konulması ve bu endüstriler tarafından kadmiyum boşaltılan su çevresi için kalite objektifleri belirlenmesi gereklidir;

Ancak şu anda fosforik asit ve fosfatlı kayadan elde edilen fosfatlı gübreden kaynaklanan boşaltımlar için sınır değerler belirlenmesi mümkün değildir;

Kalite objektiflerinin amacı mutlaka kadmiyum boşaltımından etkilenebilecek su çevresinin çeşitli kısımlarındaki kadmiyum kirlenmesini yok etmek olmalıdır;

Bu gibi kalite objektiflerini mutlaka bu amaçla konulması, su çevresinden temin edilen ürünlerin pazarlanması yada tüketici koruması için kural konulması amacıyla yapılmaması gereklidir;

Üye Devletlerin kalite objektiflerine uyduklarını gösterecek bir spesifik izleme prosedürü getirilmelidir;

Sözü edilen kadmiyum boşaltımlarından etkilenen su çevresinin Üye Devletlerince, bu Direktifin etkin biçimde uygulanması bakış açısıyla izleme amaçlı düzenlemeler yapılmalıdır; 76/464/EEC sayılı Direktifin 6. maddesi bu gibi izleme kuralları getirmek için yetki vermemektedir, bu nedenle özel yetkiler verilmediği için Anlaşmanın 235. maddesine başvurulacaktır;

Komisyonun Konseye her beş yılda bir bu Direktifin Üye Devletler tarafından uygulanışının karşılaştırmalı değerlendirmesini sunması önemlidir;

Yer altı suyu 80/68/EEC1 sayılı Direktife tabi olduğundan, bu Direktifin kapsamından hariç tutulmuştur;

Grönland’da adanın genel durumu itibariyle endüstrileşme düzeyi çok düşüktür ve özellikle genişliğinin büyüklüğüne karşın nüfus çok seyrektir ve özel bir coğrafik konuma sahiptir; bu nedenle bu Direktif Grönland’a uygulanmamalıdır,

İŞBU DİREKTİFİ KABUL ETMİŞTİR:

Madde 1

  1. Bu Direktif

–                     76/464/EEC sayılı Direktifin 6 (1). Maddesine uygun olarak, o Direktifin 2 (e). Maddesinde tanımlandığı şekliyle endüstriyel tesislerden boşaltımlarda kadmiyum için emisyon standartlarına ilişkin sınır değerleri belirlemektedir,

–                     76/464/EEC sayılı Direktifin 6 (2). Maddesine uygun olarak su çevresindeki kadmiyum için kalite objektifleri belirlemektedir,

–                     76/464/EEC sayılı Direktifin 6 (4). Maddesine uygun olarak Üye Devletlerin yetkili otoriteleri tarafından mevcut boşaltımlara verilecek izinlerde belirlenen şartlara uyum için süre sınırları koymaktadır,

–                     76/464/EEC sayılı Direktifin 12 (1). Maddesine uygun olarak, boşaltımlarda ve su çevresindeki kadmiyum içeriğin belirlenmesine olanak verecek referans ölçüm metodları belirlemektedir,

–                     76/464/EEC sayılı Direktifin 6 31). Maddesine uygun olarak, bir izleme prosedürü oluşturmaktadır,

–                     Birden fazla Üye Devletin sularını etkileyen boşaltımların sözkonusu olması halinde Üye Devletlerin birbirleriyle işbirliği yapmasını gerektirmektedir.

2.         Bu Direktif yer altı suyu hariç olmak üzere 76/464/EEC sayılı Direktifin 1. maddesinde sayılan sulara uygulanır.

Madde 2

Bu Direktifin amaçları bakımından

(a)    “kadmiyum” şu anlama gelir:

–                     kimyasal element olan kadmiyum,

–                     bileşiklerinin herhangi birinde bulunan kadmiyum;

(b)   “sınır değerler” EK I’de belirlenen değerler anlamına gelir;

(c)    “kalite objektifleri” EK II’de belirlenen şartlar anlamına gelir;

(d)   “kadmiyumla uğraşma” kadmiyumun üretimi yada kullanımını içeren herhangi bir endüstriyel işlem yada içinde kalıtsal olarak kadmiyum bulunan herhangi bir başka işlem anlamına gelir;

(e)    “endüstriyel tesis” kadmiyum yada kadmiyum içeren herhangi bir maddeyle uğraşılan herhangi bir tesis anlamına gelir;

(f)    “mevcut tesis” bu Direktifin tebliği tarihinde faaliyette bulunan endüstriyel tesis anlamına gelir;

(g)   “yeni tesis” şu anlama gelir:

–                     Bu Direktifin tebliği tarihinden sonra faaliyete geçen endüstriyel tesis,

–                     Bu Direktifin tebliği tarihinden sonra kadmiyum işleme kapasitesi önemli ölçüde artan mevcut endüstriyel tesis.

Madde 3

1.         Boşaltımlar için uyulması zorunlu olan sınır değerler ve süre sınırları ile izleme prosedürü EK I’de belirlenmiştir.

2.         Sınır değerler normal olarak kadmiyum içeren atık suların endüstriyel tesisi terkettiği noktaya uygulanacaktır.

Kadmiyum içeren atık suların endüstriyel tesis dışında kadmiyumun ayrıştırılması amacıyla inşa edilmiş bir arıtma tesisinde arıtılması halinde, Üye Devletler sınır değerlerin artıma tesisini terk ettiği noktada uygulanmasına izin verebilirler.

3.         76/464/EEC sayılı Direktifin 3. maddesinde belirtilen izinlerin mutlaka en azından bu Direktifin EK I’indeki kadar katı hükümler içermesi zorunludur. Üye Devletin bu Direktifin EK II ve IV’ne dayalı olarak 76/464/EEC sayılı Direktifin 6(3). Maddesine uyması hali hariçtir.

İzinler en azından her dört yılda bir gözden geçirilecektir.

4.         1,2 ve 3. paragraflar ve 76/464/EEC sayılı Direktif hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Üye Devletler yeni tesislere ancak bu tesislerin sözkonusu Direktifin 2. maddesine uygun olarak kirlenmenin ortadan kaldırılması yada rekabetin bozulmasının önlenmesi için gerekli olduğunda en iyi teknik imkanlar standardını uygulaması halinde izin verebilirler.

Hangi metod kabul edilirse edilsin, Üye Devletler mevcut en iyi teknik imkanların teknik nedenlerle amaçlanan ölçülere uymaması halinde, izin vermeden önce kanıtlarıyla birlikte komisyona bildirecektir.

Komisyon bu kanıtları hemen diğer Üye Devletlere iletecek ve mümkün olduğu kadar kısa süre içinde ikinci alt paragrafta belirtilen muafiyet hakkındaki görüşünü içeren bir rapor gönderecektir. Eğer gerekli olursa, aynı zamanda Konseye uygun teklifler sunacaktır.

5. Kadmiyumun varlığını belirlemede kullanılacak referans analiz metodu EK III (1)de verilmiştir. Belirleme sınırları, hassasiyeti ve doğruluğu en azından EK III (1)’de belirlenenler kadar iyi olan diğer metodlar da kullanılabilir. Atık akıntısında yapılan ölçünde istenen hassasiyet EK III (2)’de belirlenmiştir.

Madde 4

İlgili Üye Devletler endüstriyel boşaltımlardan etkilenen su çevresinin izlenmesinden sorumlu olacaklardır.

Birden fazla Üye Devletin sularını etkileyen boşaltımların sözkonusu olması halinde, ilgili Üye Devletler izleme prosedürlerini uyumlulaştırma bakış açısıyla işbirliği yapacaklardır.

Madde 5

1. Komisyon bu Direktifin Üye Devletler tarafından Komisyonun talebi üzerine 76/464/EEC sayılı Direktifin 13. maddesi uyarınca Komisyona sunulan bilgilere dayalı olarak, her olay için ayrı bir karşılaştırmalı değerlendirme yapacaktır. Bu bilgiler özellikle şunlardan oluşacaktır:

–                     Kadmiyum boşaltımları için emisyon standartları belirleyen izinlerin detayları,

–                     1 (2). Maddede belirtilen sulara kadmiyum boşaltımı envanterinin sonuçları,

–                     kadmiyum konsantrasyonlarını belirlemek için kurulan ulusal netwörk tarafından yapılan ölçümlerin sonuçları.

2. Komisyon 1. paragrafta belirtilen karşılaştırmalı değerlendirmeyi her beş yılda bir ve ilk olarak bu Direktifin yürürlüğe girmesinden dört yıl sonra sunacaktır.

3. Prensip olarak toksinliğe, kadmiyumun yaşayan organizmalar ve çökeltilerde kalıcılığı ve birikmesine ilişkin bilimsel bilgilerde yada mevcut en iyi teknik araçlarda gelişmeler olması halinde, Komisyon Konseye, eğer gerekli görürse, sınır değerlerin ve kalite objektiflerinin güçlendirilmesi yada yeni sınır değerler ve kalite objektifleri oluşturulmasına  ilişkin uygun teklifler sınacaktır.

Madde 6

1. Üye Devletler bu Direktife uymak için gerekli önlemleri bu Direktifin tebliğini1izleyen iki yıl içinde yürürlüğe koyacaklardır. Üye Devletler bu önlemleri yürürlüğe koyduklarını Komisyona bildireceklerdir.

2. Üye Devletler bu Direktif kapsamında bulunan alana ilişkin olarak kabul ettikleri ulusal mevzuat hükümlerinin metnini Komisyona göndereceklerdir.

Madde 7

Bu Direktif Grönland’a uygulanmayacaktır.

Madde 8

Bu Direktif Üye Devletleri kapsamaktadır.

Brüksel’de 26 Eylül 1983 tarihinde hazırlanmıştır.

Konsey Adına

Başkan

C. SIMITIS.

EK I

Sınır değerler, bu değerlere uymak için konulan nihai süreler ve boşaltımlara uygulanması gereken izleme prosedürleri

  1. Sınır Değerler ve Nihai Süreler
Endüstri sektörü1 Ölçü ünitesi Şu tarihten itibaren uyulması zorunlu sınır değerler
1.1.1986 1.1.19892
1.Çinko madenciliği, kurşun ve çinkonun rafine edilmesi, kadmiyum metal ve demirsiz metal endüstrisi Boşaltılan litre başına kadmiyum miligramları 0.3³ 0.2³
2. kadmiyum bileşiklerinin imali Boşaltılan litre başına kadmiyum miligramları 0.5³ 0.2³
Uğraşılan kadmiyum kilogramları başına boşaltılan kadmiyum gramları 0.54 5
3.Boya maddesi üretimi Boşaltılan litre başına kadmiyum miligramları 0.3³ 0.2³
Uğraşılan kadmiyum kilogramları başına boşaltılan kadmiyum gramları 0.34 5
4. Stabilizör imali Boşaltılan litre başına kadmiyum miligramları 0.5³ 0.2³
Uğraşılan kadmiyum kilogramları başına boşaltılan kadmiyum gramları 0.54 5
Endüstri sektörü1 Ölçü ünitesi Şu tarihten itibaren uyulması zorunlu sınır değerler
1.1.1986 1.1.19892
5. Birincil ve ikincil bataryaların imalatı Boşaltılan litre başına kadmiyum miligramları 0.53 0.2³
Uğraşılan kadmiyum kilogramları başına boşaltılan kadmiyum gramları 1.56 5
6. Elektro-kaplama3 Boşaltılan litre başına kadmiyum miligramları 0.53 0.2³
Uğraşılan kadmiyum kilogramları başına boşaltılan kadmiyum gramları 0.34 5
7. Fosforik asit ve/veya fosfatlı kayadan fosfatlı gübre imali4

2.         Prensip olarak yukarıdaki endüstriyel sektörler için yukarıdaki tabloda 2,3,4,5,ve 6. bölümlerde verilen değerleri aşmaması gereken konsantrasyon olarak ifade edilen sınır değerleri aşmayacaktır. Maksimum konsantrasyonlar olarak ifade edilen sınır değerler hiçbir halde uğraşılan kadmiyumun her kilosu için gerekli olan su şartlarından daha yüksek olmayacaktır. Ancak atık sulardaki kadmiyum konsantrasyonu suyun miktarına dayalı olduğu ve bu miktar değişik işlemler ve tesislerde farklılık gösterebileceğinden, yukarıdaki tabloda uğraşılan kadmiyum miktarıyla bağlantılı kadmiyum boşaltım miktarı olarak ifade edilen sınır değerlere bütün hallerde uyulması zorunludur.

3.         Günlük ortalama sınır değerleri yukarıdaki tabloda ona karşı gelen ortalama sınır değerlerinin iki katıdır.

4.         Boşaltımların bu EK’te belirlenen sınır değerlere uygun olarak belirlenen emisyon standartlarına uyup uymadığını kontrol etmek için mutlaka bir izleme prosedürü oluşturulmalıdır.

Örnekler alınması ve analizi ve  boşaltılan atık akıntısının ve uğraşılan kadmiyumun miktarının ölçümü için mutlaka prosedür oluşturulmalıdır.

Uğraşılan kadmiyum miktarının belirlenmesi imkansız içe, izleme prosedürü izne esas teşkil eden üretim kapasitesinin ışığı altında kullanılabilecek kadmiyum miktarına dayandırılabilir.

5.         24 saatlik bir boşaltımı temsil edecek şekilde örnek alınacaktır. Bir ay içinde boşaltılan kadmiyum miktarının mutlaka günlük kadmiyum boşaltım miktarlarına dayalı olarak hesaplanması gereklidir.

Ancak yılda 10 kg’den daha az kadmiyum boşaltan endüstriyel tesisler için daha basit bir izleme prosedürü oluşturulabilir. Endüstriyel elektro-kaplama tesisleri için, eğer elektro-kaplama tanklarının toplam büyüklüğü 1,3 m³’ten daha küçükse, basitleştirilmiş bir izleme prosedürü oluşturulabilir.

EK II

Kalite Objektifleri

76/464/EEC sayılı Direktifin 6(3). Maddesinde belirtilen, istisnadan yararlanmak için başvuran Üye Devletlerin, o Direktifin 5. maddesinde belirtilen ve mutlaka oluşturularak uygulanması gereken emisyon standartlarının belirlenmesi böylece kadmiyum boşaltımından etkilenen bölgede aşağıda listelenenler arasında yer alan uygun kalite objektifi yada objektiflerine uyulması şarttır. Yetkili otorite her olayla etkilenen bölgeyi belirleyecek ve 1. paragrafta sayılan kalite objektifleri arasından etkilenen alanın kullanım amacına göre uygun olduğunu değerlendirdiği kalite amacı yada amaçlarını, bu Direktifin amacının bütün kirlenmenin yok edilmesi olduğu gerçeğini dikkate alarak, seçecektir.

  1. Boşaltım noktasına yeterince yakın bir yerde ölçülecek olan aşağıdaki kalite objektifleri1, kirlenmeyi 76/464/EEC sayılı Direktifin anlayışı kapsamında ve bu Direktifin 2. maddesine uygun olarak2 yok etme amacıyla belirlenecektir;

1.1    Boşaltımlardan etkilenen iç yüzey sularında toplam kadmiyum konsantrasyonu 5 μg/litreyi geçmeyecektir.

1.2    Boşaltımlardan etkilenen haliç sularında toplam kadmiyum konsantrasyonu 5 μg/litreyi geçmeyecektir.

1.3    Boşaltımlardan etkilenen bölgesel sularda ve haliç olmayan iç kıyı sularında toplam kadmiyum konsantrasyonu 2,5 μg/litreyi geçmeyecektir.

1.4    İçme suyu elde etmek üzere kullanılan sularda kadmiyum içeriği mutlaka 75/440/EEC sayılı Direktifin3 şartlarına uymalıdır.

  1. Yukarıdaki şartlara ilave olarak, kadmiyum konsantrasyonlarının 5. maddede öngörülen ulusal netwörk tarafından belirlenmesi ve sonuçların aşağıdaki konsantrasyonlarla karşılaştırılması gereklidir;2

2.1    İç yüzey sularının sözkonusu olması halinde, toplam kadmiyum konsantrasyonu 1 μg/litre.

2.2    Haliç sularının söz konusu olması halinde, çözülmüş kadmiyum konsantrasyonu 1 μg/litre.

2.3    Haliç suları dışında kalan bölgesel ve iç kıyı sularının söz konusu olması halinde, çözülmüş kadmiyum konsantrasyonu 0,5 μg/litre.

Eğer bu konsantrasyonlara ulusal netwörkün noktalarından birisinde uyulmuyorsa, nedenlerinin mutlaka Komisyona rapor edilmesi gereklidir.

  1. Çökeltilerde ve/veya kabuklu deniz ürünlerinde, eğer mümkünse Mytilus edulis türlerinde, zaman içinde önemli ölçüde artmamalıdır.
  2. Bir bölgedeki sulara birden fazla kalite objektifi uygulandığında, suyun kalitesinin mutlaka bu objektiflerden her birine uyacak kadar yeterli olmalıdır.

EK III

Referans Ölçüm Metotları

  1. Suların, çökeltilerin ve kabuklu deniz ürünlerinin kadmiyum içeriğini belirlemek için kullanılan referans ölçüm metodu, örneğin korunması ve uygun biçimde işlenmesinden sonra atomik absorpsiyon spektrofotometridir. (atomic absorption spectrophotometry)

Belirleme sınırları1 aşağıdaki konsantrasyonlarda, kadmiyum konsantrasyonunun %±30 doğrulukta¹ ve %±30 hassasiyette¹ ölçülebilecek şekilde olmalıdır:

–                     Boşaltım halinde, izinde belirtilen izin verilen maksimum kadmiyum konsantrasyonunun onda biri,

–                     Yüzey suyunun söz konusu olması halinde, hangisi daha yüksekse 0,1 μg/litre yada kalite objektifinde belirlenen kadmiyum konsantrasyonunun onda biri,

–                     Kabuklu deniz ürünlerinin söz konusu olması halinde, 0,1 mg/kg ıslak ağırlık,

–                     Çökeltiler halinde, hangisi daha yüksekse örnekteki kadmiyum konsantrasyonunun onda biri yada 0,1 mg/kg kuru ağırlık, kurutmanın 105 ila 110C ısıda sürekli ağırlıkta sağlanması gereklidir.

  1. Akış ölçümlerinin mutlaka %±20 kesinlikle yapılması gereklidir.

EK IV

Kalite Objektifleri için İzleme Prosedürü

  1. Bu Direktife uygun olarak verilen her bir izinde, yetkili otorite ilgili kalite objektifi(leri)ne uyumu sağlamak için sınırlamaları, izleme prosedürünü ve nihai süreleri belirleyecektir.
  1. 76/464/EEC sayılı Direktifin 6(3). Maddesine uygun olarak, Üye Devlet, seçilen ve uygulanan her bir kalite objektifi için şu konuları Komisyona rapor edecektir:

–          Boşaltım noktaları ve yayılma araçları,

–          Kalite objektifinin uygulanacağı alan,

–          Örnekleme noktalarının yeri,

–          Örnekleme frekansı,

–          Örnekleme ve ölçüm metotları,

–          Elde edilen sonuçlar.

3. Örneklerin mutlaka boşaltımdan etkilenen alandaki su çevresinin kalitesini yeterli ölçüde temsil etmesi ve örnekleme frekansının mutlaka su çevresindeki herhangi bir değişikliği, özellikle su rejimindeki doğal değişiklikleri dikkate alarak, göstermek için yeterli sıklıkta olması gereklidir.

İşbu tercümenin (Kadmiyum Boşaltımı için sınır değerler ve kalite objektifleri hakkında  26 Eylül 1983  tarih ve 83/513/EC Sayılı KONSEY DİREKTİFİ (Değiştirilmiş şekli) kimlik bilgileri büromuzda saklı tercümanımız tarafından aslına sadık kalınarak tercüme edildiğini onaylarız.


1 Almanya bu hükümleri 3 Ekim 1990 tarihinde eski Alman Demokratik Cumhuriyeti topraklarında yer alan endüstriyel tesislere, en geç 31 aralık 1992 tarihine kadar Çevrenin korunmasına ilişkin belli Topluluk hükümlerine ilişkin olarak Almanya’da uygulanacak geçiş önlemleri hakkında 4 Aralık 1990 tarih ve 90/656/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 353, 17.12. 1990, s.59) uyarınca uygulayabilir. Bakınız s.387.

2 OJ L 129, 18.5.1976, s.23; bakınız sayfa 52.

3 OJ C 118 21.5.1981, s.3.

4 OJ C 334, 20.12.1982, s.138

5 OJ C 230, 10.9.1981, s.22.

1 OJ L 20, 26.1.1980, s.43.

1 Bu Direktif Üye Devletlere 28 Eylül 1983’te tebliğ edilmiştir.

1 Endüstri sektörler için bu tabloda sözü edilmeyen sınır değerler, eğer gerek görülürse, Konsey tarafından daha sonraki bir aşamada belirlenecektir. Bu arada Üye Devletler 76/464/EEC sayı Direktife uygun olarak kadmiyum boşaltımları için emisyon standartlarını bağımsız olarak belirleyeceklerdir. Bu gibi standartlarda mutlaka mevcut en iyi teknik araçların dikkate alınması ve bu standartların bu EK’teki en yakın kıyaslanabilir sınır değerden daha toleranslı olmaması şarttır.

2 Bu Direktifin uygulanmasında kazanılan deneyime dayalı olarak Komisyon 5(3). Maddeye uygun olarak, zaman içinde Konseye, 1992 yılına kadar yürürlüğe girebilecek şekilde daha sınırlayıcı sınır değerler belirlenmesi için teklif sunar.

3 Aylık akış ağırlığı toplam kadmiyumun ortama yoğunluğu.

4 Aylık ortalama.

5. Şu anda sınır değerleri yük olarak ifade etmek imkansızdır. Eğer gerek duyulursa, bu değerler Konsey tarafından bu Direktifin 5(3). Maddesine uygun olarak belirlenecektir. Eğer Konsey herhangi bir sınır değer belirlemezse, “1.1.1986” sütununda yük olarak ifade edilen değerler muhafaza edilecektir.

1 Endüstri sektörler için bu tabloda sözü edilmeyen sınır değerler, eğer gerek görülürse, Konsey tarafından daha sonraki bir aşamada belirlenecektir. Bu arada Üye Devletler 76/464/EEC sayı Direktife uygun olarak kadmiyum boşaltımları için emisyon standartlarını bağımsız olarak belirleyeceklerdir. Bu gibi standartlarda mutlaka mevcut en iyi teknik araçların dikkate alınması ve bu standartların bu EK’teki en yakın kıyaslanabilir sınır değerden daha toleranslı olmaması şarttır.

2 Bu Direktifin uygulanmasında kazanılan deneyime dayalı olarak Komisyon 5(3). Maddeye uygun olarak, zaman içinde Konseye, 1992 yılına kadar yürürlüğe girebilecek şekilde daha sınırlayıcı sınır değerler belirlenmesi için teklif sunar.

3 Üye Devletler yılda 10 kg kadmiyumdan daha katmiyum boşaltan ve toplam elektro-kaplama tanklarının toplam büyüklüğü 1,5 m³ ten küçük olan tesisler için 1 Ocak 1989 tarihine kadar sınır değerlerin uygulanmasını, eğer teknik yada idari nedenler bu adımın atılmasını mutlaka zorunlu kılıyorsa, askıya alabilir.

4 Halen kadmiyumu Fosforik asit ve/veya fosfatlı kayadan fosfatlı gübre imalinden doğan atıklardan sistematik olarak ayırmak için ekonomik bakımdan uygulanabilir teknik metodlar halen mevcut değildir. Bu nedenle bu gibi boşaltımlar için belirlenmiş sınır değerler yoktur.

1 1.1, 1.2 ve 1.3’te yer alan kadmiyum konsantrasyonları su yaşamını korumak için gerekli asgari şartlardır.

2 1.4 nolu kalite objektifi hariç, bütün konsantrasyonlar bir yıl boyunca elde edilen değerlerin aritmetik anlamıyla bağlantılıdır.

3 75/440/EEC sayılı Direktif Üye Devletlerdeki içme suyu elde etme amaçlı yüzey sularında istenen kaliteye ilişkindir. (OJ L 194, 27.7.1975, s.26). Bu Direktif alınan örneklerin 5 95’ine dayalı olarak zorunlu bir 5 μg/litre kadmiyum değeri getirmektedir.

1 Bu terimlerin tanımları, Üye Devletlerde içme suyu elde edilmesi amaçlı yüzey suyu ölçüm metotları ve örnekleme ve analiz frekansları hakkında 9 Ekim 1979 tarih ve 79/869/EEC sayılı Konsey Direktifinde verilmiştir. (OJ L 271, 29.10.1979, s.44); s.145’e bakınız.

Die mobile Version verlassen