Start Belgeler Çevre Yasaları AB Kabuklu Deniy Ürünleri Konusundaki Konsey Direktifi

AB Kabuklu Deniy Ürünleri Konusundaki Konsey Direktifi

0
AB Kabuklu Deniy Ürünleri Konusundaki Konsey Direktifi

KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ İÇİN ARANAN KALİTE HAKKINDA 30 EKİM 1979 TARİHLİ KONSEY DİREKTİFİ

(79/923/EEC)

AVRUPA TOPLULUĞU KONSEYİ,

Avrupa Topluluğunun kuruluş Anlaşmasını, özellikle bu Anlaşmanın 100. ve 235.  maddelerini dikkate alarak;

Komisyondan gelen teklifi dikkate alarak (1),

Avrupa Parlamentosunun görüşünü dikkate alarak (2),

Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşünü dikkate alarak (3) ,

Kabuklu deniz ürünlerinin bulunduğu sular dahil, suların kirlenmeye karşı korunması için çevrenin korunması ve iyileştirilmesi sağlam önlemler alınmasını gerektirdiğinden;

Belli kabuklu deniz ürünü nüfuslarının, kirletici maddelerin denize boşaltılmasından kaynaklanan çeşitli zararlı sonuçlardan korunması gerekltiğinden;

Avrupa Topluluğu 1973 (4) ve 1977 (5) yılları Çevre Eylem Programları bir çevrenin uyması gereken çeşitli şartları belirleyecek şekilde kalite objektiflerinin, diğer hususların yanı sıra kabuklu deniz ürünleri suları dahil, su için  ortaklaşa belirlenmesini öngördüğünden;

Deniz Ürünleri Sularında aranan kaliteye ilişkin olarak çeşitli Üye Devletlerde halen uygulanmakta olan yada hazırlanmakta olan mevzuat arasındaki farklılıklar, eşit olmayan rekabet şartları yaratabildiğinden ve böylece ortak pazarın işleyicisi doğrudan etkileyebildiğinden; dolayısıyla bu alandaki mevzuatın Anlaşmanın 100. maddesi uyarınca uyumlulaştırılması gerektiğinden;

Mevzuatın uyumlulaştırılmasına Topluluğun, yaşam şartlarının iyileştirilmesi, Topluluğun her yerinde ekonomik faaliyetlerin uyumlu bir biçimde geliştirilmesi ve sürekli ve dengeli büyümeye ilişkin amaçlarından birisini, insani kullanım amaçlı suya ilişkin daha yoğun kurallarla gerçekleştirilecek Topluluk faaliyeti eşlik etmesi gerektiğinden; bu amaçla bu gelişmeyi sağlayacak spesifik hükümlerin konulması gerektiğinden; Anlaşma’da bu alanda gerekli yetkiler verilmediği için Anlaşma’nın 235. maddesine başvurulması gerektiğinden;

Bu Direktifin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için ,Üye Devletler bu Direktifin hangi sulara uygulanabileceğini belirlemek ve belli parametrelere karşı gelen sınır değerleri oluşturmak zorunda olduğundan; bu şekilde belirlenen sular belirleme tarihinden itibaren altı yıl içinde bu değerlere uygun hale getirilmek zorunda olduğundan;

Kabuklu deniz ürünleri için gerekli kaliteyi kontrol etmek amacıyla, minimum sayıda örnekler alınması ve EK’te belirlenen parametrelere ilişkin ölçümler yapılması gerektiğinden; bu örnekleme ölçümlerin sonucuna göre azaltılabileceğinden yada kesilebileceğinden;

Bazı doğal durumlar Üye Devletlerin kontrolü altında olmadığından ve bu nedenle belli hallerde bu Direktiften muafiyet sağlama olasılığı bulunduğundan;

Teknik ve bilimsel ilerleme EK’lerde belirlenen şartlardan bazılarının hızlı biçimde adaptasyonunu gerektirebileceğinden, bu amaçla gerekli olan önlemlerin uygulamaya konulmasını sağlamak için, Üye Devletlerle Komisyon arasında yakın işbirliği kuran bir prosedürün belirlenmesi gerektiğnden; bu işbirliğinin Balık Yaşamını Desteklemek için Koruma ve İyileştirme Gerektiren Taze Suların Kalitesi Hakkında 18 Temmuz 1978 tarih ve 78/659/EEC sayılı Konsey Direktifinin (6) 13. maddesi uyarınca oluşturulan Teknik ve bilimsel gelişmelere adaptasyon komitesinde gerçekleştirilmesi gerektiğinden;

Bu Direktif tek başına kabuklu deniz ürünleri tüketicilerinin korunmasını sağlayamayacağından; bu nedenle bu amaca ulaşmak içim mümkün olduğu kadar kısa süre içinde Komisyon tarafından teklifler sunulması gerektiğinden,

İŞBU DİREKTİFİ KABUL ETMİŞTİR:

Madde 1

Bu Direktif kabuklu deniz ürünlerinin su kalitesine ilişkindir ve Üye Devletler tarafından, kabuklu deniz ürünlerinin (Çift kapacıklılar ve sürüngen yumuşakçalar –Bilvalve ve Gasteropod Mollusclar) yaşamının ve büyümesinin desteklenmesi ve böylece insanlarca doğrudan yenebilir kabuklu deniz ürünlerinin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla koruma yada iyileştirme gerektirdiği belirlenen kıyısal  yada az tuzlu sulara uygulanır.

Madde 2

Üye Devletler tarafından belirlenen bu sulara uygulanacak parametreler EK’te sayılmıştır.

Madde 3

 1. Belirlenmiş sular için, Üye Devletler EK’te listelenmiş parametreler için, G sütunu yada I sütununda verildiği ölçüde, değerler belirleyeceklerdir. Her iki sütunda yer alan yorumlara uyacaklardır.
 2. Üye Devletler EK’teki I sütununda belirlenen değerlerden daha hafif değerler belirlemeyecekler ve 8. maddede belirlenen prensibi dikkate alarak, G sütunundaki değerleri izlemeye çaba göstereceklerdir.
 3. Atık suların boşaltımı “ORGANO HALOJENLİ MADDELER” ve “METALLER” parametreleri kapsamına girmekte, Topluluğun Su Çevresine Boşaltılan Belirli Tehlikeli Maddelerin Neden Olduğu Kirlenme Hakkındaki 4 Mayıs 1976 tarih ve 76/464/EEC sayılı Konsey Direktifine (1)  uygun olarak Üye Devletler tarafından belirlenen emisyon standartları ile birlikte bu Direktifte yer alan kalite objektifleri ve özellikle örneklemeye ilişkin olmak üzere, diğer yükümlülükler uygulanacaktır.

Madde 4

 1. Üye Devletler başlangıç olarak, bu Direktifin tebliğini izleyen iki yıl içinde kabuklu deniz ürünleri sularını belirleyeceklerdir.
 2. Üye Devletler daha sonra ilave belirlemeler yapabilirler.
 3. Üye Devletler bu belirleme zamanında öngöremedikleri özel faktörlere bağlı olarak bazı sulara ilişkin belirlemelerini, 8. maddede belirlenen prensibi dikkate alarak, gözden geçirebilirler.

Madde 5

Üye Devletler belirlenen suların, 4. maddeye göre yapılan belirlemeyi izleyen altı yıl içinde, hem Üye Devletler tarafından 3. maddeye uygun olarak oluşturulmuş değerlere hem de EK’in G ve I sütunlarında yer alan yorumlara uymasını sağlamak ve kirlenmeyi azaltmak için programlar hazırlayacaklardır.

Madde 6

1. 5. maddenin uygulanması amacıyla, Belirlenen sular; eğer aynı noktada ve 12 ayı aşan bir süre boyunca EK’te belirlenen frekanslarla (aralıklarla) alınan örnekleri hem Üye Devletler tarafından 3. maddeye uygun olarak oluşturulan değerlere hem de EK’in G ve I sütunlarında yer alan yorumlara şu şekilde uygunluk göstermesi halinde bu Direktifin hükümlerine uygun sayılacaktır:

–          “Organo Halojenli Maddeler” ve “Metaller” parametrelerine örneklerin % 100’ü;

–          “Tuzluluk” ve “Çözülmüş Oksijen” parametrelerine örneklerin % 95’i;

–          EK’te sayılan diğer parametrelere örneklerin % 75’i.

Eğer 7 (2). Maddeye göre, “Organo Halojenli Maddeler” ve “Metaller” parametreleri hariç, örnekleme frekansları EK’te gösterilen frekanslardan daha düşük ise, yukarıda belirtilen değerler ve yorumlara bütün örneklerin uyması gereklidir.

2. Değerlerin Üye Devletler tarafından belirlendiği hallerde 3. maddeye yada EK’in G ve I sütunlarında yer alan yorumlara uygun olmayan durumlar, bir felaketin sonucu olmaları halinde, 1. paragrafta öngörülen yüzdelerin hesabında dikkate alınmayacaklardır.

Madde 7

 1. Bu EK’te minimum frekansları belirtilen örnekleme operasyonlarını Üye Devletlerin yetkili otoriteleri yürüteceklerdir.
 2. Yetkili otoritelerin belirlenmiş suların kalitesinin, 3. maddeye göre oluşturulmuş değerlerin ve EK’in G ve I sütunlarında yer alan yorumların uygulanması halinde elde edilecek sonuçlardan belirgin biçimde daha yüksek kaliteye sahip olduğunu tespit ederlerse, örnekleme frekansı azaltılabilir. Herhangi bir kirlenme yada su kalitesinde bozulma riski bulunmaması halinde, ilgili yetkili otorite hiç örnekleme yapılmasının gerekli olmadığına karar verebilir.
 3. Eğer örneklemeler 3. maddeye göre oluşturulmuş bir değere ve EK’in G ve I sütunlarında yer alan bir yoruma uyumsuzluk bulunduğunu gösterirse, yetkili otorite bunun bir değişim mi yoksa bir doğal fenomen yada kirlenmenin sonucu mu olduğunu belirleyip ona uygun önlemleri alacaktır.
 4. Tam örnekleme noktası, bu noktanın kirleticilerin boşaltıldığı en yakın noktadan uzaklığı ve örneklerin alınması gereken derinlik, her Üye Devletin yetkili otoritesi tarafından özellikle yerel çevre şartları dikkate alınarak belirlenecektir.
 5. İlgili parametrelerin değerlerinin hesaplanmasında kullanılacak referans analiz metodları EK’te belirlenmiştir. Bunlardan farklı metodlar uygulayan laboratuarlar, elde ettikleri sonuçların EK’te belirlenenlere denk yada kıyaslanabilir olmasını sağlayacaklardır.

Madde 8

Bu Direktife uygun olarak alınan önlemlerin uygulanması hiçbir şekilde, doğrudan yada dolaylı olarak, kıyısal yada az tuzlu sularda artan bir kirliliğe neden olmayacaktır.

Madde 9

Üye Devletler her zaman için belirlenmiş sular için, bu Direktifte getirilenlerden daha katı değerler belirleyebilirler. Ayrıca bu Direktifte belirlenenler dışında başka parametrelere ilişkin de düzenlemeler yapabilirler.

Madde 10

Bir Üye Devletin bir başka Üye Devletin sınırın yakın civarında kabuklu deniz ürünü suyu belirlemeyi düşünmesi halinde, Bu Devletler sözkonusu suyun bu Direktifin uygulanabileceği boyutunu ve ortak kalite objektiflerinden elde edilebilecek sonuçları belirlemek için birbirleriyle konsültasyon yapmalıdırlar; bu sonuçlar resmi konsültasyonlardan sonra her bir devlet tarafından belirlenecektir. Komisyon bu toplantılara katılabilir.

Madde 11

Üye Devletler istisnai hava yada coğrafi şartlar halinde bu Direktiften muafiyet tanıyabilirler.

Madde 12

Teknik ve bilimsel gelişmeye adapte olunması için, parametreler için G değerleri ve EK’te yer alan analiz metodlarında yapılacak değişiklikler, 78/659/EEC sayılı Direktifin 13. maddesinde öngörülen Komite tarafından, sözkonusu Direktifin 14. maddesinde getirilen prosedüre göre kabul edilecektir.

Madde 13

Bu Direktifin uygulanması amacıyla, Üye Devletler Komisyona şu hususlara ilişkin bilgi sağlayacaklardır:

–          4 (1) ve (2). Maddeye göre belirlenmiş sular, özet biçiminde,

–          Belirlenmiş suların 4 (3). Maddeye göre gözden geçirilmesi,

–          9. maddeye uygun olarak yeni parametreler oluşturmak için yapılan düzenlemeler.

Bir Üye Devletin 11. madde hükümlerini uygulaması halinde, bu Üye Devlet Komisyonu bu konuda, nedenleri ve öngörülen süre dahil olmak üzere bilgilendirecektir.

Daha genel olarak Üye Devletler Komisyona, Komisyon tarafından gerekçeli bir talepte bulunulması halinde bu Direktifin uygulanması için gerekli diğer bilgileri de sağlayacaklardır.

Madde 14

 1. Üye Devletler, 4 (1). Maddeye uygun olarak ilk belirlemelerini izleyen altı yıl sonra ve ondan sonra düzenli aralıklarla  Komisyona belirlenmiş sular ve temel özelliklerine ilişkin detaylı bir rapor sunacaklardır.
 2. Komisyon Üye Devletlerin ön onayı ile elde ettiği bilgileri yayınlayacaktır.

Madde 15

 1. Üye Devletler bu Direktifin hükümlerine uymak için gerekli yasaları, tüzükleri ve idari düzenlemeleri, bu Direktifin tebliğinden itibaren iki yıl içinde yürürlüğe koyacaklardır. Üye Devletler bu mevzuata ilişkin olarak Komisyonu hemen bilgilendireceklerdir.
 1. Üye Devletler, bu Direktif kapsamında kalan alanda kabul ettikleri ulusal temel mevzuat düzenlemelerinin metinlerini Komisyona göndereceklerdir.

Madde 16

Bu Direktif Üye Devletleri kapsamaktadır.

30 Ekim 1979 tarihinde Lüksemburg’ta hazırlanmıştır.

Konsey Adına

Başkan

M. O’ Kennedy

EK

KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ SULARININ KALİTESİ

Parametre G I Referans analiz metodu Minimum örnekleme ve ölçüm frekansı
1 PH 7-9 -Elektrometri

Örnekleme zamanındaki gerçek ölçüm

Üç ayda bir
2 Isı º C Kabuklu deniz ürünleri sularını etkileyen bir boşaltımın bu suyun sıcaklığını, böyle bir etki altında olmayan suya göre 2 º C’den fazla artırmaması gereklidir. -Termometri

Örnekleme zamanındaki gerçek ölçüm

Üç ayda bir
3 Renklenme (filtrasyondan sonra) mg Pt/l Kabuklu deniz ürünleri sularını etkileyen bir boşaltımın bu suyun filtrasyondan sonraki rengini, böyle bir etki altında olmayan suya göre 10 mg PT/l’den fazla değiştirmemesi gereklidir. – 0,45 mm zar filtre yoluyla filtrasyon

Plantin/kobalt ölçek kullanılarak fotometrik metod.

Üç ayda bir
4 Kalıcıkatılar mg/l Kabuklu deniz ürünleri sularını etkileyen bir boşaltımın bu suyun kalıcı katı içeriğini, böyle bir etki altında olmayan suya göre %30’dan fazla artırmaması gereklidir. – 0,45 mm zar filtre yoluyla filtrasyon, 105 º C’de kurutma ve tartma

– Santrifüj (en azından beş dakika için,2800 ila 3200 gr artışla),105 º C’de kurutma ve tartma

Üç ayda bir
5 Tuzluluk % % 12 ila 38 – £ % 40

– Kabuklu deniz ürünleri sularını etkileyen bir boşaltımın bu suyun tuzluluğunu, böyle bir etki altında olmayan suyun tuzluluğuna göre %10’dan fazla artırmaması gereklidir.

Kondüktimetri Aylık
6 Çözülmüş oksijen doygunluğu ³ % 80 -³ % 70 (ortalama değer)

– % 70’ten daha düşük bir değer gösteren ölçümlerde ölçümler tekrarlanmalıdır.

– Bir bireysel ölçüm kabuklu deniz canlıları kolonilerinin gelişimi için zararlı sonuçlar içermediği sürece % 60’ta daha düşük değer göstermemelidir.

-Winkler metodu

-Elektro-kimyasal metod

Örnek alma günündeki düşük oksijen şartlarını temsil eden en az bir örnek alınması kaydıyla Ayda bir. Ancak gün içinde büyük değişiklik-lerin olduğundan şüphelenilen yerler-de günde en az iki örnek alınmalıdır.
7 Petrol hidrokarbonları Hidrokarbonların kabuklu deniz ürünleri sularında şu miktarlarda olmaması gereklidir:

– Suyun yüzeyinde görünür bir film tabaka oluşturacak kadar ve/veya kabuklu deniz ürününün üzerinde birikecek kadar.

– Kabuklu deniz ürününe zararlı etkileri olacak kadar.

Gözle inceleme Üç ayda bir
8 Organo halojenli maddeler Kabuklu deniz ürününün bedeninde her bir maddenin konsantrasyonunun, kabuklu deniz ürünlerinin yüksek kalitesine, 1. Mad-deye uygun olarak, katkıda bulunacak kadar sınırlı olması gereklidir Her bir maddenin kabuklu deniz ürünü suyu yada kabuklu deniz ürününün etinde, kabuklu deniz ürünü ve larva üzerinde zararlı etkiye neden olacak düzeye ulaşmamalı yada bu düzeyi aşmamalıdır. Uygun solventlerle ayrıştırma ve saflaştırmadan sonra gaz kromatografisi Altı ayda bir
9 Metaller

Gümüş Ag

Arsenik As

Kadmiyum Cd

Krom Cr

Bakır Cu

Cıva Hg

Nikel Ni

Kurşun Pb

Çinko Zn

Mg/l

Kabuklu deniz ürününün bedeninde her bir maddenin konsantrasyonunun, kabuklu deniz ürünlerinin yüksek kalitesine, 1. maddeye uygun olarak, katkıda bulunacak kadar sınırlı olması gereklidir Her bir maddenin kabuklu deniz ürünü suyu yada kabuklu deniz ürününün etinde, kabuklu deniz ürünü ve larva üzerinde zararlı etkiye neden olacak düzeye ulaşmamalı yada bu düzeyi aşmamalıdır.

Bu metallerin sinerjik etkileri de dikkate alınmalıdır.

Uygun olan yerlerde, yoğunlaştırma ve/veya ayrıştırma yoluyla önceden atomik absorpsiyon spektrometrisi yapılmalıdır. Altı ayda bir
10 Dışkısal koliformlar/100 ml Kabuklu deniz ürününün etinde ve vulva içi sıvısında £ 3001 En azından üç sulandırmadaki  üç tüpte sıvı maddelerin içinde ferman-tasyonla sulandırma metodu Üç ayda bir
11 Kabuklu deniz ürü-nünün tadı-nı etkileyen maddeler Kabuklu deniz ürününün tadını bozacak miktardan daha az miktarda konsantrasyon Kabuklu deniz ürününün bu maddelerin bir yada birden fazlasının var olduğu varsayılan yerlerde tatma suretiyle incelenmesi
12 Saxitoxin

(dinoflagellate’ler tarafından üretilen)

Kısaltmalar:

G = rehber

I = Zorunlu

İşbu tercümenin (KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ İÇİN ARANAN KALİTE HAKKINDA 30 EKİM 1979 TARİHLİ KONSEY DİREKTİFİ (79/923/EEC) ve EK KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ SULARININ KALİTESİ) kimlik bilgileri büromuzda saklı tercümanımız tarafından aslına sadık kalınarak tercüme edildiğini onaylarız.


1 ancak kabuklu deniz ürünleri tüketicilerinin korunması hakkında bir Direktifin uygulamaya konulması beklenirken, insan tarafından doğrudan yenilebilen canlı kabuklu deniz ürünlerinin yaşadığı sularda bu değerin gözlenmesi şarttır.

Yorum Yaz

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.