Website-Icon Ovamadokunma

AB’nin Deney Hayvanlarına ilişkin Direktifi

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Hayvanları Korumayla İlgili Kurulun 24 Kasım 1986 Tarih ve (86 /609/EEC) Sayılı Direktifi

Madde 1: Bu direktiflerin amacı üye ülkelerde deneysel veya  diğer bilimsel amaçlar için kullanılan hayvanların korunmalarını  yasayla belirlemek ve düzenlemektir.

Madde 2: Bu direktifte  aşağıdaki tanımlanan  belirteçler kullanılacaktır:

a)                 ‘hayvan’ aksi belirtilmedikçe, insan dışında yaşayan omurgalılardır. Bunlara larval ve /veya üreyen larval formlar dahil, fakat fötal ve embriyonik formlar dahil değildir.

b)                 ‘deney hayvanları’ deneylerde kullanılan veya kullanılacak olan hayvanlar.

c)                 ‘cins hayvanlar’ oteriteler tarafından deneylerde faydaları belirlenmiş özel cins hayvanlardır.

d)                ‘deney’ bir hayvanın ağrıya, zarara, strese veya kalıcı hasara neden olabilen deneysel veya diğer bilimsel amaçla bir hayvanın kullanılmasıdır. Bunlara  herhangi bir koşulda bir hayvanın doğumuyla sonuçlanan herhangi bir niyet  veya yetki  dahil, fakat bir hayvanın öldürmenin veya işaretlemenin modern tıbbın kabul ettiği en az ağrı veren metotlar (insancıl metotlar) dışında. Bir deney hayvanın ilk defa deneye hazırlanmasıyla başlar ve o deney için artık araştırma yapılmadığında biter. Ağrının, zararın, sitresin, kalıcı bir hasarın başarılı bir anestezi, analjezi veya diğer metodlarla eliminasyonu bu tanım alanının dışındaki hayvanların kullanımında  yeri yoktur.  Deneysel olmayan tarımsal veya klinik veteriner uygulamaları bunun dışındadır.

e)                 ‘oterite’ her bir üye ülke tarafından  bu direktifler kapsamındaki deneylerin denetiminden sorumlu olarak oluşturulan oterite veya oteritelerdir.

f)                  ‘yetkili kişi’ her üye ülke tarafından bu direktifte belirtilen ilgili  fonksiyonları yapmaya yetkili olduğu düşünülen kişi

g)                 ‘kuruluş’ herhangi bir tesis, bina, bina grupları veya diğer konut alanlarıdır. Buna tamamen kapatılmamış veya örtülmemiş ve hareket kolaylığı  olan alanlar da dahil olabilir.

h)                 ‘üretici kurumlar’ deneylerde kullanılmak üzere hayvanların üretildiği yerler

i)                   ‘sağlayıcı kurumlar’ üretme kurumlarından başka deneylerde kullanılacak hayvanların sağlanıldığı kurumlar

j)                   ‘kullanıcı kurumlar’ deneyler için kullanılan hayvanların bulunduğu kurumlar

k)                  ‘uygun anestezi’ veteriner hekimlikte uygulanan etkili dozda anestezi metoduyla (lokal veya genel) duyunun engellenmesi

l)                   ‘insancıl öldürme metodu’ anlamı ırka bağlı olarak  en az mental ve fiziksel zarar verecek şekilde hayvanların öldürülmesidir.

Madde 3: Bu direktif aşağıdaki amaçlardan birini gerektiren deneylerde hayvanların  kullanılmasını öngörür:

a)                 ilaç, gıda maddeleri ve diğer madde  ve ürünlerin geliştirilmesi, üretimi, kalitesi, etkinliği ve güvenilirliğinin denenmesi amacıyla

i)                   hastalıkların, rahatsızlığın  veya diğer anormalliklerin önlenmesi, korunması tanı veya tedavisi ile  insan, hayvan ve bitkilere etkisinin araştırılması

ii)                 insan, hayvan veya bitkilerin fizyolojik durumlarının değerlendirilmesi, belirlenmesi, düzenlenmesi veya modifikasyonu için

b)                 insanların ve hayvanların refah ve sağlığını ilgilendiren doğal çevrenin korunması.

Madde 4: Her üye ülke flora ve faunanın tehlikedeki ırkların uluslararası ticaret anlaşmasının 1. ilavesi ve  uluslararası anlaşmaların 3626/82(1) numaralı EEC ilave düzenlemesi  kapsamında düşünülen deneylerde kullanılan hayvanlar yukarıdaki düzenlemelerle doğrulanmadıkça yasaklanır. ve deneylerin amacı

-tehlikede olan ırkların korunmasını amaçlar

-tehlikede olan ırklarda bu özel biyomedikal amaçlar için seçilebilecek tek tür  olduğunda.

Madde 5: Üye ülkeler genel koruma kadar hayvanların barınmalarıyla da ilgileneceklerdir.

a)                 Bütün deney hayvanlarına barınma, serbest dolaşma alanları, yiyecek, su ve sağlıklarına uygun şartlar sağlanmalıdır.

b)                 Deney hayvanlarının yayılmalarının sınırlandırılması hayvanların fizyolojik ve etiolojik ihtiyaçlarını sağlayabilecek minumun  sınırlandır da olmalıdır.

c)                 Deney hayvanlarının üreme, tutulma, kullanma çevreleri günlük olarak kontrol edilmeli

d)                Deney hayvanlarının sağlık ve rahatsızlık durumları yetkili kişiler tarafından ağrıya veya olası bir  zarar, stres ve kalıcı bir hasarına engel olmak için incelenmelidir.

e)                 Her hangi bir kusur veya zarar belirlendiğinde mümkün oldukça çabuk deneyden uzaklaştırılır.

Madde 6:

1. Her üye ülke bu direktif maddelerini uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini denetleyen sorumlu oterite veya oteriteleri oluşturmalıdır.

2. Bu direktifin uygulanmasında, üye ülkeler  gerekli ölçümlerini oteritelerin  yukarıdaki paragraf 1 de bahsedilen kurallara göre uydururlar

Madde 7:

  1. Deneyler sadece yetkili oterite kişiler veya böyle insanların direk sorumluluğu altında yapılır.

2. Aranan  sonuçlara bilimsel olarak hayvan kullanılmaya gerek kalmayan  yeterli başka bir yöntemle ulaşılabilirse deney hayvanlarla yapılmamalıdır.

3. Bir deney yapılacağında tür dikkatlice seçilmeli   ve niçin gerektiği oteriteye açıklanmalıdır. Deneyde minumum sayıda hayvan kullanmak, en düşük derecede neurofizyolojik duyarlı, en az ağrıya, sitrese, zarara veya kalıcı hasar oluşacak  hayvan koymak  ile  tatmin edici sonuçlar sağlama olasılığı arasında seçim yapılmadır.

4. Bütün deneyler deney hayvanlarına stersten, gereksiz ağrı ve zarar vermekten kaçınacak şekilde düzenlenmelidir.

Madde 8:

1. Bütün deneyler lokal veya genel anestezi altında yapılamalı

2. Birinci paragraf şu durumlarda uygulanmaz

a) Anestezi hayvana deneyden daha fazla travma verecekse

b) Anestezi deneyin amacıyla uyuşmuyorsa. Böyle durumlarda bu tür deneylerin gerçekleştirilmemesinden emin olmak için uygun yasa ve/veya idari önlem  alınmalıdır.

Anestezi şiddetli ağrıya neden olabilen ciddi yaralanmalarda kullanılır.

3. Anestezi mümkün değilse ağrı, stres, zarar hasarı sınırlandırmak için analjekler ve diğer uygun metotlar  uygulanmalıdır.

4. Deneyin amacına uygun olarak anesteziye alınmış hayvanlar anesteziden çıktıklarında şiddetli ağrıları varsa uygun zamanda ağrı kesici ajanlarla tedavi edilir veya bu mümkün değilse   insancıl metotlarla  zaman geçirmeden öldürülür.

Madde 9:

1. Her deneyin sonunda hayvanların hayatta kalacağına veya insancıl yöntemlerle öldürüleceğine karar verilecektir. Hayvanlar sürekli ağrı ve stres ile yaşayacak ise normal sağlığa kavuşsalar bile hayatta tutulmamalıdırlar.

  1. Birici paragraftaki maddeye karar verecek  kişi veteriner hekim gibi yetkili biri olacaktır.
  2. Deneyin sonunda hayatta tutulan hayvanlar

a)                 Sağlık durumlarına uygun koşullarda veteriner hekim veya yetkili kişiler gözetimi altında 5. maddenin gereklerinin sağlandığı yerlerde tutulmalıdırlar.

b)                 Hayvan hayatta tutulmayacaksa veya madde 5 de belirtilen koşulların sağlığına fayda sağlayamayacaksa mümkün olduğunca çabuk insancıl yöntemlerle öldürülmelidir.

Madde 10: Üye ülkeler deney hayvanlarının tekrar kullanımı ile ilgili bu direktifin kurallarına uymalıdır.

Genelde bir hayvan şiddetli ağrı, stres veya eşit ağrı verecek diğer bir deneyde kullanılmaz.

Madde 11: Bu direktifin deney için gerekli olan diğer yasalarını ilgilendirmeden oterite çevreyi ve halk sağlığını tehlikeye atmayacak ve sağlık durumu elverdiği ölçüde mümkün olan maksimun güvenlik sağlandığında hayvanın sağlığını korunması için salıverilmesine  izin verebilir.

Madde 12:

1. Üye ülkeler deneylerin prosedürlerini kendileri veya bunun gibi deneylerde gelişmiş oteritelerin yöntemleri doğrultusunda hazırlayabilirler.

  1. Şiddetli ağrıların uzun süreceği hayvanların kullanılacağı deneylerin oterite veya

konuyla ilgili oteritelere özel olarak bildirmesi gerekir. İnsanların veya hayvanların önemli ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli önemdeki deneyler direktifin yasaları tatmin etmiyorsa  oteriteler uygun hukuki veya idari  hareketi sağlarlar.

Madde 13:

1. Deneylerinde kullanılan hayvanların istatistiksel bilgileri  her üye ülkenin toplayacağı raporlara dayanarak:

a)                 Deneylerde kullanılacak hayvan sayısı ve çeşidi

b)                 3. maddede ifade edilen deneylerde kullanılacak seçilmiş kategoriler de hayvanların sayısı

c)                 Yasa gerektiren deneylerde kullanılan seçilmiş kategorilerde hayvan sayısı açıdan değerlendirilecek.

Madde 14: Deneyin bir parçasını veya tamamını yapacak kişi ve deneyde kullanılacak hayvanlara bakacak kişilerin uygun bilgi ve eğitime sahip olmalıdır.

Özellikle deneyin yapılmasından veya denetiminden sorumlu olan kişi deneysel işle  ve ilgili bir disiplinde eğitimli ve laboratuvar hayvanlarının bakımı ve maniplasyonunda yetenekli  kişiler deneyleri yapabilir veya sorumlu olabilirler. Bunlar aynı zamanda görevlerini yerine getirmek için yeterli eğitim seviyesine sahip oteriterler tarafından yeterli görülen kişilerdir.

Madde 15: Üretme ve sağlama kurumları 19(4) ve 21. maddeler tarafından ayrıcalık tanınmadıkça 5. ve 14. maddeler uyarınca oterite tarafından uygun görülmelidir.

Madde  16: On beşinci maddenin sağladığı veya onayladığı yetkili kişiler hayvan ırklarına uygun koruma ve barındıracak kuruluşlar,

Madde 17:

1. Üretme ve sağlama kurumları sattıkları veya sağladıkları hayvanların sayısı, tarih, ad ve adrese göre kayıt yapmalıdır.

2. Her oterite 1. paragrafta bahsedilen kayıtlardan sorumlu kişiler tarafından tutulan kayıtların en az 3 yıl tutulmasını denetler.

Madde 18:

1. Her köpek, kedi veya herhangi bir ırktan insan olmayan primat sağlayan veya kullanan kurumlar memeden kesmeden önce paragraf 3de belirtilen şekilde en az ağrı verecek şekilde geçici işaretlerle işaretlenmelidir.

2. Memeden kestikten sonra ilk defa kuruma gelen işaretsiz her köpek, kedi veya herhangi bir ırktan insan olmayan primat hemen işaretlenir.

3. Memeden kesmeden önce bir kurumdan diğerine gönderilen 1. paragrafda bahsedilen her köpek, kedi veya herhangi bir ırktan insan olmayan primat işaretlemek pratik olmadığında tam kayıtları annesiyle ilgili işaretler işaretlenene kadar kabul edilen kurum tarafından devam ettirilir.

4. Her köpek, kedi veya herhangi bir ırktan insan olmayan primat özel işaret ve orjini her kurumda kayıtlara geçirilmelidir.

Madde 19:

1.Kullanıcı kurumlar oteriteler tarafından onaylanır. Kullanıcı kurumların kullanılan hayvan ırklarına uygun ekipman ve yapıların kurulması, deneyden mümkün oldukça yeterli verim sağlanabilen  minimum derecede acı, zarar, stres ve kalıcı hasar verecek metot ve dizaynın yapılması ile ilgili düzenlemeler yapılır.

2. Her kullanıcı kurum

a)                          Hayvanların bakımından ve ekipmanın sağlanmasından sorumlu olan insan ve insanların tespit edilmesi

b)                          Yeterli eğitimli kişilerin sağlanması

c)                          Veteriner öneri ve tedavileri için gerekli düzenlemelerin yapılması

d)                         Hayvanların sağlıklarıyla ilgili konularda veteriner ve diğer yetkili kişilerin sorumluluğunda olmalı

3. Oterite tarafından onaylanan deneyler kullanıcı kurumlar dışında yapılabilir.

4. Kullanıcı kurumlarında oterite tarafından belirlenen düzenlemeler altında elde edilen özel veya genel durumlar olmadıkça yalnız üretici veya sağlayıcı kurumlardan sağlanan hayvanlar kullanılır. Mümkün oldukça ırk hayvanlar kullanılır. Evcil ırklardan uzaklaşmış hayvanlar deneylerde kullanılmaz . Bu paragrafın durumu altında yapılan genel ayrımlar yabani kedi  ve köpeklere kadar ulaşmaz.

5. Kullanıcı kurunlar her hayvanla ilgili kayıtları tutmalıdır. Özellikle bu kayıtla bütün gelen hayvanların geliş tarihinden ayrılış tarihine kadar tüm ırk ve sayıları içermelidir. Bu kayıtla en az üç yıl tutulmalıdır ve oteriteler tarafından istendiğinde sunulmalıdır. Kullanıcı kurumlar oteriteler tarafından da,belirlenen aralıklarla kontrol edilmelidir.

Madde 20: Her ne kadar kurumlar bu direktifte belirtilen üretme ve kullanma kuruluşlarıyla ilgili kanunlara uysalar da, kullanıcı kurumlar kendi denemelerde kullanım için hayvan üretirlerse 15. ve 19. maddelerdeki amaç için yalnızca bir onaya gerek vardır.

Madde 21: Deneylerde kullanılan Ek:1 listedeki ırklara ait hayvanlar genel veya özel kurallar dışında oterite tarafından belirlenen hazırlıklar  uyarınca üretilecektir.

Madde 22:

  1. Deneylerin gereksiz dublikasyonlarından kaçınmak için insan sağlığı ve güvenini korumak için daha fazla deney gerekmedikçe başka bir üye ülke tarafından deneylerle üretilen bilgilerin geçerliliği tanınır.
  2. Mevcut komite direktiflerinin gereklerini önyargısız kabul eden üye devletler hayvan deneyleri ve hayvansal ürünlerin uygun bir şekilde pazarlanmasıyla  ilgili kanunlarını ve yönetim uygulamaları hakkında komisyona bilgi vermek zorundadır. Bu deneyleri yürütenler, idari kişi veya oteritelere deneyle ilgili gerekli bilgileri vermek zorundadır.
  3. Üye ülkeler  komüsyonda kalıcı danışma komitesi tarafından temsil edilir. Komite bilgilerin değişiminde komisyona yardımcı olacak ve  komüsyonun isteklerine ve  bu direktiflere uyarken ortaya çıkacak diğer sorunların çözümünde komisyona yardımcı olacaktır.

Madde 23:

1. Komisyon ve üye ülkeler araştırmalarda gelişme ve hayvan kullanılan deneylerde elde edilen aynı seviyede bilgi sağlayan fakat daha az hayvan ve ağrı veren alternatif tekniklerin geçerliliğini teşvik etmelidir, ve bu alandaki araştırmaları desteklemek   ve uygun diğer adımları sağlamak

Komisyon ve üye ülkeler deneysel metotlardaki artışı takip etmelidir.

Madde 24: Bu direktif deneylerde kullanılan hayvanların sınırlandırılması ve kontrolü içindir veya deneylerde kullanılan hayvanları korumak için uygulanan ve benimsenen kurallar üye ülkelerin haklarını sınırlandırmaz.özellikle üye ülkeler madde 12(1)’e göre dikkat edilen çalışma programı ve deneyler için önceden hazırlanmış oterizasyona gerek duyabilirler.

Madde 25:

1. Üye ülkeler bu direktiflerle ilgili gerekli yasaları 24 kasım 1989 tarihli bu  direktifle  tamamlayacaklardır.

2. Üye ülkeler bu direktifin kapsadığı alanlarda uyarladıkları ulusal yasaların sağladığı komisyonlarla bağlantıda olacaktır.

Madde 26: Bu direktif takiben ilki 5 yıl arayla olmak üzere takip eden dönemde 3 yılı geçmeyen düzenli aralıklarla üye devletler bu alanda alınan önlemleri konseye bildirmek ve madde 13 ‘ün altıda toplanan bilgilerin özelliklerine uygun bir şekilde sağlayacaktır. Komisyon Avrupa Birliği Parlementosunda ve Komisyonunu için bir rapor hazırlayacaktır.

Madde 27: Bu direktif üye ülkelere gölerilecektir.

16 Şubat 1998 tarih ve 411/98 numaralı konsey düzenlemesi

Sürü Hayvanlarının 8 Saati Aşan Taşınmalarında  Kullanılan Kara Araçlarına Uygulanan İlave Hayvan Koruma Standartları

Avrupa Birliği Konseyi

Hayvan taşımada korumayla ilgili 19 aralık 1991 tarih ve 91/628/EEC numaralı konsey direktifleri , özellikle ilgili 13(1) maddesi göz önünde bulundurularak

Konseyin yasaları göz önünde bulundurularak

Hayvan refahıyla ilgili Topluluğun şartlarına uyan taşıma araçlarının  91/628/EEC numaralı direktifin 5(A)(1)(c) maddesi ve özellikle 13 (1) maddesinde yasalaşmasına rağmen

Evcil Sığır, koyun, keçi, domuz ırklarının 8 saati aşan taşınmalarında kullanılan uygun araç tiplerin  kapsayan  91/628/EEC numaralı direktifin ilave VII(3) bölümünde düzenlemeler kullanılır.

İlgilenilen  hayvan ırkları çoğunlukla araçlarla taşınsada, ilgili ırkların taşınması  8 saati geçtiğinde kullanılacak araçlarla ilgili ilave standartlar yasalaşmasının başlangıç aşamasında  uygun olmalıdır.

Kara araçlarıyla ilgili bu ilave standartlar,bir ön yargı olmaksızın  özellikle tren ve deniz taşımacılığı gibi diğer taşıma araçlarının 91/628/EEC direktifinin ilave  VII(3) bölümünde belirlenen düzenlemelere ilave olarak da uyarlanır.

İlgili hayvanların refahlarıyla ilgili özellikle  araçlara girişler, hareketli araçlarla hayvanların ayrılması, yeme, içme, hem yeterli ventilasyonu sağlayan ventilasyon sistemi araçları hem de belirlenmiş ısı aralığını sağlayan araçlar gibi kesin zorunluluklar yasalaştırılır.

Yukarda belirtilen sistemlerden bir veya diğer araçların seçimi hayvanların serbest hareketi prensibine ön yargıda bulunulmaz

Bu düzenlemeyle uyarlanmıştır:

Madde 1.

91/628/EEC direktifinin ilave  VII(2) bölümünde evcil sığır, koyun, keçi, domuz ırklarının 8 saati aşan yolculuklarıyla ilgili yasalara bu ilave sartandarlar eklenir.

Madde2. Komisyon en geç 31 Aralık 2003 tarihine kadar bilimsel veteriner komitesinin faklı havalandırma sistemlerinin, uygun önerilerle birlikte fikirlerini almak üzere toplanmalıdır.

Madde3. Bu düzenleme Avrupa birliğinin   resmi gazetesinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Bu düzenleme üye ülkelerin bütün ve direk uygulamalarını kapsar.

Annex

Sürü Hayvanlarının 8 Saati Aşan Yolculuklarında Kullanılan Kara Araçlarının İlave Standartları

1.Yataklık: 91/628/EEC numaralı direktifin ilave  bölüm 1(A)(5), ikinci cümlesi, maddesine  ön yargıyla bakmadan, hayvanlara uygun yataklık materyali sağlanmalıdır.

a)konforlarının garantisi, garanti

-taşınan hayvan sayısı ve ırkına

-yolculuk süresi

-hava ya bağlı olarak değişmekte

b) hayvanın idrar ve dışkısını yeterli absorbsiyonunu  ve dağılımını sağlamalı

2. Yiyecek: Taşınan hayvanlar yolculuk boyunca beslenmesi, taşınan hayvanların ırkı ve kategorisi ve yolculuğa başlama  süresi 91/628/EEC numaralı direktifin  ilave VII(4) bölümünde belirtilere dayanarak, aşağıdaki yasalarla sağlanır:

a)                          Taşıma için kullanılan araçlar yolculuk boyunca hayvanın yiyeceğini gereksinimi sağlayacak yeterli miktarda uygun yiyecek maddesi bulundurmalıdır.

b)                          Yolculuk boyunca yiyecek maddeleri su, toz, yağ, ekzoz gazı ve hayvan idrar ve dışkısı gibi kontaminantlardan korunmalıdır.

c)                          Hayvanları yemlemede spesifik ekipmanlar kullanılmalı bunlar arçlarda bulunur ve yolculuktan önce ve sonra temizlenir. Ve her yolculuktan sonra dezenfekte edilmelidir.

d)                         Yukarıda tarif edilen ekipmanlar hayvanlara zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmelidir.

3.Girişler: Taşımada kullanılacak araçlar bütün hayvanların her zaman gözlem yapılabileceği ve  beslenme ve su içmeleri dahil koruma uygulanabilecek  uygun girişler dizayn edilmelidir.

4. Havalandırma: Hayvan taşımada kullanılan araçlar  yeterli ventilasyon sistemine sahip olmalıdır.

-yolculuk boyunca

-kullanılacak aracın dizaynı (açık veya kapalı)

-planlanmış yolculuk boyunca atmosferik hava sonucu oluşan içerisi ve dışarısının ısısı

-taşınan hayvan yürünün olan fizyolojik ihtiyacı

-yükleme yoğunlukları 91/628 EEC direktifinin 4. bölüm ilavesinde belirtilen ve hayvanların yukarda belirtilen boşluklar bırakılır.

Sistem şu şekilde ayarlanır:

-Araçdaki hayvanlar istedikleri zaman hareketli veya sabit olabilir

-kirlenmemiş havayla yeterli sirkulasyonun olduğunun emin olmalı.

Operatörler sağlamalıdır:

-hem zorunlu havalandırma sistemi 91/628 EEC direktifinin 17. maddesiyle yasalaşan  bilimsel veteriner komitesinin görüşleri doğrultusunda  belirlenmiştir.

– hem de havalandırma sistemi araç içindeki ısının bütün hayvanlar için dışarıdaki ısıya bağlı +5°C toleransla birlikte 5°C- 30°C  arasında tutulmasını sağlamalıdır. Bu sistem uygun bir monitör sistemiyle izlenmelidir. Bu iki sistem arasındaki seçim imkanı hayvanların serbest dolaşımına göre ön yargı taşımaz.

5. Doğum:

5.1.Araçlar  doğum için ayrılmış bölümler oluşturulmaya uygun olmalı.

5.2.Kompartmanların ölçüleri  özel gereksinimleri tip, ölçü ve hayvan sayısına göre ayarlanır.

  1. 6. Su sağlama:

6.1. Araçlar duraklama boyunca su kaynaklarıyla bağlantı kurabilecek özellikte olmalı.

6.1.1 Araçlar  farklı ırklara uygun emzik veya suluklar gibi sabit veya hareketli parçalara sahip olamlı. Bu cihazlar hayvanlara zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmelidir.

6.2.    6.1 ve  6.1.1 deki yasalara ön yargıda bulunmadan domuz taşımada kullanılan araçlar kapasitesine, taşınan hayvanların sayısına ve yolculuk boyunca planlanan duraklamalara bağlı olarak , yolculuk boyunca hayvanların su gereksinimlerini sağlayacak kapasitede bir veya daha fazla tankın bulundurulması  gerekir.

Su tankları her yolculuktan sonra boşaltılmaya ve temizlenmeye uygun şekilde yerleştirilmeli, su seviyesini belirleyen cihazların takılması,yolculuk boyunca gerektiğinde doldurulmaya uygun olmalı. Domuzlar istediklerinde suya ulaşabilecekleri  iyi çalışması sağlanan  su cihazları ile bağlantıda bulundurulmalıdır. Buna ilaveten yukarıdaki sisteme parelel olarak domuzların hidrasyonu için sprey gibi sistemler kullanılabilir.

Die mobile Version verlassen