Start Belgeler Çevre Yasaları İçme suyu kalitesi üzerine 3 Kasım 1998 tarih ve 98/83/EC sayılı Konsey Direktifi.

İçme suyu kalitesi üzerine 3 Kasım 1998 tarih ve 98/83/EC sayılı Konsey Direktifi.

0
İçme suyu kalitesi üzerine 3 Kasım 1998 tarih ve 98/83/EC sayılı Konsey Direktifi.

 

Madde 1   Amaç

1.  Bu Direktif, içme suyu kalitesi ile ilgilidir.

2. Bu Direktifin amacı; insan sağlığını, içme suyunun sıhhi ve temiz olmasını  sağlayarak, bu suyun kirlenmesinden doğan ters etkilere karşı korumak olacaktır.

Madde 2   Tanımlamalar

Bu Direktifin amaçlarına göre;

  1. “İnsanların tükettiği su” “içme suyu” (IS)[1];

(a)  Orijinal halinde ya da işlemden geçtikten sonra, menşeine veya bir dağıtım ağından, tankerden, şişelerden ya da kaplardan sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, içme, yemek pişirme, yemek hazırlama ya da diğer eve yönelik amaçlarla kullanılan her tür su,

(b)  İnsanların tükettiği ürünlerin ya da maddelerin imalatı, işlenmesi, korunması veya pazarlanması durumundaki yiyecek üretiminde kullanılan suyun kalitesinin son şeklinde, gıda maddelerinin sıhhiliğini etkileyemeyeceğinin yetkili ulusal kuruluşlar tarafından onaylandığı her tür su, anlamına gelecektir.

  1. “İç dağıtım sistemi”, normalde insanların kullanımı için olan musluklar ile dağıtım  ağı arasına kurulan ancak ilgili ulusal kanuna göre, su sağlayıcısının sorumluluğunda olmayan borular, birleşmeler ve uygulamalar anlamına gelecektir.

Madde 3   İstisnalar

  1. Bu Direktif şunlara uygulanmayacaktır:

(a)   Doğal mineral sularının işletilmesi ve pazarlanması ile ilgili Üye Devletlerin Kanunlarının uyumlaştırılması hakkındaki 15 Temmuz 1980 tarih ve 80/777/EEC sayılı Konsey Direktifine uygun olarak, yetkili ulusal kuruluşlarca tanınan doğal mineral suları (8).

(b)   Tıbbi ürünler ile ilgili kanun, tüzük ve idari faaliyetlerde yer alan, hükümlerin uyumlaştırılması hakkındaki 26 Ocak 1965 tarih ve 65/65/EEC sayılı Konsey Direktifi içeriğinde tıbbi ürün olarak kabul edilen sular (9).

  1. Üye Devletler, şu durumlarda bu Direktifin hükümlerinden muaf olabilirler:

(a)   Yetkili kuruluşların bu amaçlarla kullanılan suyun kalitesinin ilgili tüketicilerin sağlığı üzerinde, doğrudan ya da dolaylı olarak, hiçbir etkisinin olmadığını onayladığı sular durumunda,

(b)   Günde ortalama olarak 10 m³den ya da 50 kişiden daha az insana bireysel olarak su sağlayan fakat ticari veya kamusal herhangi bir faaliyetin parçası olmayan IS’ları durumunda.

3.  Paragraf 2 (b)’de yer alan istisnalara başvuran Üye Devletler, ilgili yerdeki nüfusun bundan dolayı bilgilendirilmesini ve IS’ların kirlenmesinden doğan ters etkilerden insan sağlığını korumak için gerekli faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlayacaklardır. Buna ek olarak, suyun kalitesinden dolayı insan sağlığı için potansiyel bir tehlike ortaya çıkarsa, ilgili nüfusa, hemen, gerekli tavsiyeler verilecektir.

Madde 4   Genel Yükümlülükler

1. Topluluğun diğer hükümleri altındaki yükümlülüklerine dokunmaksızın, Üye Devletler, IS’nun sıhhi ve temiz olmasını sağlamak amacıyla gerekli önlemleri alacaklardır. Bu Direktifin asgari şartlarını karşılamak amacıyla IS’na, sıhhi ve temiz olacaktır eğer ki su;

(a)       Her türlü mikroorganizma ve parazitler ile insan sağlığı için, sayısal ya da yoğunluk olarak, potansiyel bir tehlike oluşturabilecek her türlü maddeden uzaksa,

(b)       Ek 1’in A ve B Kısımlarında yer alan asgari şartları karşılıyorsa;

ve eğer, 5,6,7,8. ve 10. Maddelerin ilgili hükümlerine ve Antlaşmaya uygun olarak, Üye Devletler, IS’nun, bu Direktifin şartlarına uygun olmasını sağlamak için gerekli diğer tüm önlemleri alıyorlarsa.

2.  Üye Devletler, bu Direktifin uygulanması için gerekli tedbirlerin doğrudan ya da dolaylı olarak, ne insan sağlığını korumaya uygun olarak  halihazırda var olan suyun kalitesinin kötüleşmesine, ne de içme suyu üretiminde kullanılan suların kirliliğinin artmasına, hiçbir şart altında izin vermemesini sağlayacaklardır.

Madde 5   Kalite Standartları

1. Üye Devletler, Ek 1’de yer alan parametreler için, IS’na uygulanabilir değerleri oluşturacaklardır.

2.  Birinci paragrafa uygun olarak oluşturulan değerler, Ek 1’de yer alanlardan daha sıkı olmayacaklardır. Ek 1’in C Kısmında yer alan parametreler ile ilgili değerlerin, sadece amaçların izlenmesi ve Madde 8’de belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için sabitleştirilmeleri gerekir.

3. Bir Üye Devlet, ulusal sınırları içerisinde ya da herhangi bir kısmında, insan sağlığının korunması ile ilgili olarak ihtiyaç duyulursa, Ek 1’de yer almayan ilave parametreler için değerler oluşturacaktır. Oluşturulan değerler, en azından, Madde 4 (1) (a)’daki şartlara uygun olacaklardır.

Madde 6   Uyum Noktaları

  1. Madde 5’e uygun olarak oluşturulan parametrik değerler, şu noktalardakilerle uyumlu olacaktır:

(a)   Suyun bir dağıtım ağından sağlandığı durumda, bina ya da bir yerleşim yerinde, normalde insanların kullandığı musluklardan aktığı noktalarındakilerle,

(b)   Suyun bir tankerden sağlandığı durumda, tankerden çıktığı noktadakilerle,

(c)    Suyun satılmak için şişe ya da kaplara konulduğu durumda, suyun şişelere ve kaplara doldurulduğu noktadakilerle,

(d)   Suyun yiyecek üretiminde kullanıldığı durumda, suyun üretim için kullanıldığı noktadakilerle uyumlu olacaktır.

2. Paragraf 1 (a)’da belirtilen sular durumunda, Üye Devletler, Madde 5’e uygun olarak elde edilen parametrik değerlerle uyumsuzluğun, suyun okul, hastane ve restoran gibi kamuya sağlandığı bina ve yerleşim yerleri haricinde, iç dağıtım sistemi ya da yapıdan kaynaklandığının tespit edildiği durumda dahi, bu Madde ile 4 ve 8 (2). Maddeler altındaki yükümlülükleri yerine getirmiş olarak addedileceklerdir.

3. Paragraf 2’nin uygulandığı ve Paragraf 1 (a)’da belirtilen suların Madde 5’e uygun olarak elde edilen parametrik değerler ile uyumlu olmama riskinin bulunduğu durumda, Üye Devletler, yine de, şunları sağlayacaklardır:

(a) Mümkün olan her tür çözüm faaliyeti konusunda mülkiyet sahiplerine tavsiyelerde bulunmak gibi, parametrik değerlerle uyumsuzluk riskinin azaltılması ya da ortadan kaldırılması için uygun önlemlerin alınmasını, ve/veya,

uygun iyileştirme teknikleri gibi, suyun kullanıma açılmasından önce yapısının ve özelliklerinin değiştirilmesi ve böylelikle de, kullanıma açılmasından sonraki parametrik değerlerle uyumsuzluk riskinin azaltılması ya da ortadan kaldırılması için gerekli diğer önlemlerin alınmasını,

(b) Söz konusu tüketicilerin, almaları gereken her tür ilave çözüm faaliyeti konusunda yeteri kadar bilgilendirilmelerini sağlayacaklardır.

Madde 7   İzleme

1. Üye Devletler, tüketicilere sağlanan suyun, bu Direktifin şartlarına ve özellikle de, Madde 5’e uygun olarak oluşturulan parametrik değerlerine uygunluğunu kontrol etmek amacıyla, insanların tükettiği suyun kalitesinin düzenli olarak izlenmesini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını sağlayacaklardır. Tüketilen suyun kalitesinin göstergesi olduklarından dolayı, yıl boyunca, örnekler alınmalıdır. İlave olarak, Üye Devletler, IS’nun hazırlanması ya da dağıtılması sırasında dezenfekte edilmesi durumunda, uygulanan dezenfekte etme yönteminin etkinliğinin onaylanmasını, ve ayrıca, dezenfekte etmeyi tehlikeye atmadan, ürünlerle dezenfekte etmekten oluşan herhangi bir kirlenmenin, mümkün olduğunca az seviyelerde tutulmasını sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlayacaklardır.

2. Paragraf 1’de belirtilen yükümlülükleri karşılamak için, yetkili kuruluşlar tarafından tüm IS’larına yönelik uygun izleme programları hazırlanacaktır. Bu izleme programları, Ek 2’de yer alan asgari şartları karşılayacaktır.

3. Yetkili kuruluşlar tarafından örnek noktalar tespit edilecek ve Ek 2’de yer alan ilgili şartları karşılayacaklardır.

4. İzleme için bu maddede sunulan Topluluk talimat ve tavsiyeleri, Madde 12’de yer alan prosedüre uygun olarak tanzim edilebilir.

5. (a) Üye Devletler, Ek 3’te yer alan parametre analizi şartlarına uyacaklardır.

(b) Ek 3’ün 1. Kısmında belirtilenlerden başka yöntemler, bu şekilde elde edilen sonuçların, en az burada belirtilen yöntemlerle elde edilenler kadar güvenilir olduklarının ispat edilebilmesi şartıyla kullanılabilirler. Diğer yöntemlere başvuran Üye Devletler, Komisyon’u, bu yöntem ve eşdeğerleriyle ilgili olarak bilgilendirmeyi sağlayacaklardır.

(c) Ek 3’ün 2 ve 3. Kısımlarında yer alan parametreler için, o hususta yer alan gerekleri karşılaması şartıyla, her tür analiz yöntemi kullanılabilir.

6. Üye Devletler, Madde 5’te parametrik değerleri belirlenmemiş olan mikroorganizmalar ve maddeler ile ilgili olarak, eğer insan sağlığı için potansiyel bir tehlike oluşturacak sayıda ya da miktarda olabilecekleri şüphesi varsa, bir ek izlemenin yapılmasını sağlayacaklardır.

Madde 8   Kullanılan Çözüm Yöntemleri ve Kısıtlamalar

1. Üye Devletler, Madde 5’e uygun olarak oluşturulan parametrik değerlerin sağlanmasında herhangi bir olumsuzluk çıkması durumunda, olayın nedenini belirlemek için, hemen, araştırma yapılmasını sağlayacaklardır.

2. Eğer, Madde 4 (1)’de belirtilen yükümlülükleri karşılamak için alınan önlemlere rağmen, IS, Madde 5’e uygun olarak oluşturulan ve Madde 6 (2)’ye bağlı olan parametrik değerleri karşılamıyor ise, ilgili Üye Devlet, suyun kalitesini sağlamak için gerekli çözüm faaliyetlerinin mümkün olduğunca çabuk yerine getirilmesini sağlayacak ve insan sağlığına potansiyel bir tehlike oluşturma ve ilgili parametrik değerlerin bir dereceye kadar arttırılması hususundaki güçlendirme faaliyetlerine öncelik verecektir.

3. Parametrik değerleri karşılayacak herhangi bir hata meydana gelsin ya da gelmesin, Üye Devletler, insan sağlığı için potansiyel tehlike oluşturan IS’nun yasaklanmasını, kullanımının kısıtlanmasını ya da insan sağlığını korumak için gerekli diğer başka tedbirlerin  alınmasını sağlayacaklardır. Bu gibi durumlarda tüketiciler dikkatli bir şekilde bilgilendirecek ve gerekli tavsiyelerde bulunacaklardır.

4. Yetkili kuruluşlar ya da diğer ilgili organlar, IS’nu kısıtlamanın ve kesmenin risklerini de göze alarak, 3. Paragraf altında ne gibi tedbirler alınabileceğine karar vereceklerdir.

5. Üye Devletler, yetkili kuruluşların, 4. Paragraf altındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak kural ve prensipler koyacaklardır.

6. Parametrik değerlerle, ya da EK I, Bölüm C’de belirtilen özelliklerle  uyumsuzluk durumunda, Üye Devletler, bu uyumsuzluğun insan sağlığı için risk teşkil edip etmediğine dikkat edeceklerdir. İnsan sağlığını korumak için gerekli olduğu yerde, suyun kalitesini korumak için çözümleyici tedbirler alacaklardır.

7.Üye Devletler, çözümleyici tedbirlerin alındığı durumda, yetkili kuruluşların parametrik değerlerin uyumsuzluğunu önemsiz buldukları durumlar hariç, tüketicilere bildirileceklerdir.

Madde 9  İstisnalar (Derogations)

1. Üye Devletler, EK I, Bölüm B’de ya da Madde 5 (3)’te belirtilen parametrik değerlerde, eğer bu istisnalar insan sağlığı için potansiyel bir tehlike oluşturmuyor ya da ilgili bölgede IS’nun değerlerini başka türlü ayarlamak mümkün değilse, onlar tarafından belirlenecek maksimum değerlere kadar değişiklikler yapabilirler. İstisnalar, mümkün olan en kısa süre ile kısıtlanmalı ve üç yılı geçmemelidir ki, sonuna doğru yeterli bir gelişme kaydedilip kaydedilmediğini belirlemek için yeniden gözden geçirme yürütülecektir. Bir Üye Devletin ikinci bir istisnaya niyetlendiği durumda, o devlet ikinci istisna kararının esasları ile birlikte Komisyona bildirecektir. Bu ikinci istisna üç yılı geçmeyecektir.

2. Müstesna şartlarda , bir Üye Devlet, üçüncü bir istisna için, üç yılı geçmemek şartıyla Komisyondan izin isteyebilir. Komisyon böyle bir talebe üç ay içerisinde karar verecektir.

3. Paragraf 1 ve 2ye göre verilen herhangi bir istisna aşağıdaki   gibi tayin edilecektir:

a)    istisnanın gerekçeleri;

b)    ilgili parametre, önceki izleme sonuçları ve istisna altındaki izin verilebilen maksimum değer;

c)    coğrafik alan, her gün sağlanan su kalitesi, ilgili nüfus ve herhangi bir besin üretiminin etkilenip etkilenmeyeceği;

d)    gerektiğinde artırılmış izleme sıklığı ile birlikte uygun bir izleme planı;

e)    bir çalışma zaman çizelgesi, tahmini maliyet ve yeniden gözden geçirme hükümleri dahil, çözümleyici tedbir planının bir özeti;

f)     talep edilen istisna süresi.

4. Eğer yetkili kuruluş, parametrik değerlerdeki uyumsuzluğun önemsiz olduğunu düşünürse ve eğer Madde 8(2)ye göre alınan tedbir, 30 gün içerisinde problemi çözmek için yeterli olursa, paragraf 3’teki şartlar uygulanmayacaktır.

Bu durumda, yetkili kuruluşlar ya da ilgili diğer kuruluşlar tarafından, yalnızca, ilgili parametreler için izin verilebilecek maksimum değerler ve problemi çözmek için tanınacak süre belirlenecektir.

5. Eğer, sağlanan suya verilen parametrik değerlerden birine olan uyumsuzluk, önceki 12 ay içerisinde toplam 30 günden daha fazla süre için oluşmuşsa, başvurular paragraf 4 için kabul edilmeyebilir.

6. Bu madde ile sağlanan istisnalar için başvurusu olan herhangi bir Üye Devlet, bu istisna ile etkilenen nüfusun, bu istisnanın yönetildiği şartlar ve uygulama yolu konusunda gerektiği şekilde bilgilenmesini sağlayacaktır.

Ayrıca, Üye Devlet, gerektiğinde, bu istisnanın risk oluşturabileceği özel bir gruba tavsiyede bulunulmasını sağlayacaktır. Bu yükümlülükler, eğer, yetkili kuruluşlar başka türlü karar vermezler ise paragraf 4’te tanımlanan şartlarda uygulanmayacaktır.

7. Paragraf 4 a’da verilen istisnalar dışında, bir Üye Devlet, 3. Paragrafta belirtilen bilgi dahil, bir günde bireysel olarak 1000 m³ su sağlayan ya da ortalama bir günde 5000 kişiden daha fazla  kişiye hizmet vermedeki ilgili istisna iki ay içerisinde Komisyona bildirecektir.

8. Bu Madde, şişelerde ya da kaplarda satılarak insanların tüketimi için sunulan su için uygulanmayacaktır.

Madde 10.İşlemden geçirme, ekipman ve materyal kalite temini

Üye Devletler, IS’nun hazırlanmasında ve dağıtımında kullanılan yeni tesislerdeki materyal veya  maddeler veya IS’nda kalan yeni tesislerdeki materyal veya  maddelerdeki katkı maddeleri kullanım amaçları için gerekenden fazla olmayacaktır ve bu Direktifle sağlanan insan sağlığının korunmasını,  ne doğrudan ne de dolaylı olarak tehlikeye düşürmeyecektir; Üye Devletlerin yapılanma ürünleri ile ilgili kanunlarını, tüzüklerini ve idari hükümlerini yaklaştırmasına ilişkin, 21 Aralık 1988 tarih ve 89/106/EEC sayılı Konsey Direktifinin Madde 4 (1) ve Madde 3’e uygun olan yorumlayıcı doküman ve teknik şartnameler bu Direktif’in şartlarına uyacaktır.

Madde 11 Eklerin gözden geçirilmesi

1.Komisyon, en azından her beş yılda bir, EK 1’i bilimsel ve teknik gelişmeler ışığı altında gözden geçirecek ve gerektiğinde, Anlaşmanın 189c Maddesinde belirtilen prosedür altında değişiklik önerilerinde bulunacaktır.

2. Komisyon, en azından her beş yılda bir, bilimsel ve teknik gelişmelere göre EK II ve EK III’ü kabul edecektir. Gerekli olan bu değişiklikler, Madde 12’de belirtilen prosedür ile uyumlu olarak kabul edilecektir.

Madde 12 Komite Usulü

1.Üye Devlet temsilcilerinden oluşan bir Komite, Komisyona yardımcı olacaktır ve bir Komisyon temsilcisi başkanlık edecektir.

2. Komisyon temsilcisi, alınması gereken tedbirlerin bir taslağını komiteye sunacaktır. Komite, konunun aciliyetine göre başkan tarafından belirlenen bir zaman limiti içerisinde taslak hakkındaki görüşünü sunacaktır. Görüş,  Komisyonun, Konseyden bir öneriyi kabul etmesini istediği kararlar durumunda, Antlaşmanın 148(2). Maddesinde belirtilen çoğunluk tarafından bildirilecektir. Üye Devlet temsilcilerinin komite içerisindeki oyları, o Maddede açıklanan yol ile ağırlıklandırılacaktır.

2.Komisyon acilen uygulanacak olan tedbirleri kabul edecektir. Ancak, eğer bu tedbirler komitenin görüşü ile uyumlu değilse, Komisyon, bunları derhal Konseye bildirecektir. Bu durumda:

a)Komisyon, bildiri tarihinden sonra, üç aylık bir dönem için kabul edilen tedbirlerin uygulanmasını değiştirecektir;

b)Kalifiye bir çoğunluk ile faaliyet gösteren Konsey, a bendinde belirtilen zaman limiti içerisinde, farklı bir karar alabilir.

Madde 13 Bilgi ve raporlama

1.Üye Devletler, içme suyunun kalitesi hakkında gerekli olan yeterli ve güncel bilginin tüketiciler için hazır olmasını sağlayacaklardır.

2.Çevre (11) ile ilgili bilgi edinme özgürlüğü hakkındaki 7 Haziran 1990 tarih ve 90/313/EEC sayılı Konsey Direktifine tesir etmeksizin, her bir Üye Devlet, tüketicileri bilgilendirme amacıyla, IS kalitesi hakkında, her 3 yılda bir rapor yayınlayacaktır. İlk rapor, 2002, 2003 ve 2004 yıllarını kapsayacaktır. Her rapor, minimum olarak, bir günde bireysel olarak 1000 m³ su ya da ortalama bir günde 5000 kişiden daha fazla  kişiye hizmet verilen dağıtıcıları ve üç takvim yılını kapsayacaktır ve raporlama süresinin sonundaki bir takvim yılı içerisinde basılacaktır.

3. Üye Devletler, raporlarını, yayınlandıktan sonra iki ay içerisinde Komisyona göndereceklerdir.

4. Raporlar için, Paragraf 2’de belirtilen formatlar ve minimum bilgi, Madde 3 (2), Madde 5 (2) ve (3), Madde 7 (2), Madde 8, Madde 9 (6) ve 7 ve Madde 15 (1) de belirtilen tedbirler için özellikle dikkate alınarak belirlenecektir.

5. Komisyon, Üye Devletlerin raporlarını inceleyecek ve her üç yılda bir, Topluluktaki içme suyu kalitesi hakkında bir sentez raporu yayınlayacaktır. O rapor, Üye Devletlerin raporları alındıktan sonra 9 ay içerisinde yayınlanacaktır.

6. Paragraf 2’de sözü edildiği gibi bu Direktif ile ilgili ilk rapor ile birlikte, aynı zamanda Komisyona iletmek üzere, Madde 6(3) ve EK I, Bölüm B, not 10’a göre yerine getirdikleri ya da yerine getirmeyi planladıkları yükümlülükleri hakkında bir rapor hazırlayacaklardır. Komisyon, gerektiğinde, Madde 12’de belirtilen prosedüre uygun olarak, bu raporun formatı hakkında bir öneri sunacaktır.

Madde 14 Uyum için zaman çizelgesi

Üye Devletler, Ek I, B Bölümündeki 2.4 ve 10. Notları etkilemeksizin, IS kalitesinin bu direktifle uyumlu olması için gerekli tedbirleri, Direktif yürürlüğe girdikten sonra 5 yıl içerisinde gerekli tedbirleri alacaklardır.

Madde 15 İstisnai durumlar

1.Bir Üye Devlet, istisnai şartlarda ve coğrafîk olarak belirlenen alanlarda, Komisyona Madde 14’te belirlenen süreden daha uzun bir zaman için talepte bulunabilir. Bu ek süre, Komisyonun gözden geçirme faaliyetlerini yürüttüğü ve bu temelde, ikinci bir ek süre izni verebileceği sürenin sonuna doğru üç yıllık bir süreyi aşmamalıdır. Bu süre, şişelerde ve kaplarda satışa sunulan IS’na uygulanmayacaktır.

2.Bunun gibi herhangi bir talep, verilebilme nedeniyle, minimum olarak tecrübe edilen zorluklar dahil, Madde 9 (3)’te belirtilen bütün bilgiyi kapsayacaktır.

3.Komisyon bu talebi Madde 12’de belirtilen prosedüre göre inceleyecektir.

4.Bu Maddeden yararlanmak isteyen herhangi bir Üye Devlet, o talepten etkilenen halkın, bu talebin sonuçları hakkında tam olarak bilgilendirilmelerini sağlayacaktır. Ayrıca, Üye Devlet, gerektiğinde, bu talebin özel bir risk oluşturabileceği gruba tavsiyelerde bulunulmasını sağlayacaktır.

Madde 16 Fesih

1. 80/778/EEC sayılı Direktif, bu Direktif yürürlüğe girdikten beş yıl sonra feshedilecektir. 2. Paragrafa bağlı olarak, bu fesih, Ek IV’te gösterilen başvurular ve ulusal hukuka geçiş için belirlenen sürelerin son  tarihleri ile ilgili yükümlülüklerini etkilemeyecektir. Feshedilen Direktife bulunulan herhangi bir referans, bu Direktif için yorumlanacak ve Ek V’te açıklanan korelasyona uygun olarak okunacaktır.

2.Bu Direktife uyum için gerekli kanunları, tüzükleri ve idari hükümleri yürürlüğe koyduktan sonra ve Madde 14’te belirtilen tedbirleri aldıktan sonra en kısa zaman içerisinde, o Üye Devlette, içme suyu kalitesi için, bu Direktif, 80/778/EEC sayılı Direktif değil,uygulanacaktır.

Madde 17 Ulusal hukuka göre değiştirme

1. Üye Devletler, bu Direktife uyum için gerekli kanunları, tüzükleri ve idari hükümleri, bu Direktifin yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içerisinde  yürürlüğe koyacaklardır. Bu konuda Komisyonu derhal bilgilendireceklerdir.

Üye devletler bu tedbirleri kabul ettikleri zaman, bunlar bu Direktif referanslarını içerecekler veya resmi baskılarında bu referanslarla birlikte basılacaklardır. Bu referans yapma metodları, Üye Devletler tarafından belirleneceklerdir.

2.Üye Devletler, bu Direktif kapsamı alanında kabul edilen ulusal hukuk hükümlerinin metinlerini Komisyona ileteceklerdir.

Madde 18 Yürürlüğe girme

Bu Direktif, Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayınlanmasını takiben 20. günde yürürlüğe girecektir.

Madde 19 Hitap

Bu Direktif Üye Devletlere yöneliktir.

Brüksel’de yapılmıştır, 3 Kasım 1998

Konsey adına

Başkan

B. PRAMMER

EK I PARAMETRELER VE PARAMETRİK DEĞERLER

TABLO

EK 2  İZLEME

TABLO A Analiz edilecek parametreler

1. Kontrol izleme

Kontrol izlemenin amacı, IS’nun organoleptic ve mikrobiyolojik kalitesi kadar IS’na yapılan işlem (özellikle dezenfeksiyon) ve IS’nun bu Direktifte belirlenen ilgili parametrik değerler ile uyum sağlayıp sağlamadığı hakkında düzenli bilgi sağlamaktır. Aşağıdaki parametreler kontrol izlemeye bağlı olmalıdır. Üye Devletler, gerekli olduğunu düşündükleri başka parametreleri listeye ekleyebilirler.

Aliminyum (Not 1)

Amonyum

Renk

İletkenlik

Clostridium perfringens (sporlar dahil) (Not 2)

Eşerşiya koli(E. Koli)

Hidrojen iyon konsantrasyonu

Demir (Not 1)

Nitrik asit tuzu (Not 3)

Koku

Pseudomonas aeruginosa (Not 4)

Tat

Koloni sayısı 22ºC ve 37ºC (Not 4)

Koliform bakteri

Bulanıklık

Not 1.Yalnızca flocculant olarak kullanıldığı zaman gereklidir. (1*)

Not 2.Yalnızca suyun yüzey sularından kaynaklandığı ya da etkilendiği zaman gereklidir.(2*)

Not 3. Yalnızca chloramination’un dezenfektan olarak kullanıldığı zaman gereklidir. (3*)

Not 4. Yalnızca suyun şişelerde ve kaplarda satılmak için sunulduğu durumda gereklidir. (4*)

2. Teftiş izleme

Teftiş izlemenin amacı, bu Direktifte belirlenen bütün parametrik değerlere uyulup uyulmadığı hakkında bilgi sağlamaktır. Madde 5 (2) ve 3’e göre belirlenen tüm parametreler, ilgili parametrik değerin kırılması için risk oluşturabilecek konsantrasyonda bulunması mümkün olmayan bir parametrenin yetkili kuruluşlar tarafından belirlenecek bir süre için, yetkili kuruluşlar tarafından oluşturulamazsa, teftiş izlemeye bağlı olacaktır. Bu paragraf, Madde 12 altında kabul edilen, izleme ile ilgili şartlara göre izlenecek olan ve Ek I Bölüm C’deki Not 8,9,10’a bağlı olan radyoaktivite parametrelerine uygulanmayacaktır.

TABLO B1 Bir network dağıtımından ya da tankerden sağlanan veya gıda üretiminde kullanılan IS’nun minimum örnekleme ve analiz sıklığı

Üye Devletler, örnekleri, IS’nun, bu Direktifte belirtilen şartları karşılaması amacıyla, Madde 6 (1)’de belirtilen uyum noktalarında almalıdır. Ancak bir network dağıtımı durumunda, bir Üye Devlet, örnekleri suyun tedarik edildiği alandan veya eğer ilgili parametrelerin ölçülen değerlerinde ters bir etki yapmadığı gösterilirse, özel parametreler için işlem (treatment) alanından alabilir.

TABLO

Not 1: Suyun tedarik edildiği bir alan, IS’nun bir ya da daha fazla bir kaynaktan geldiği ve su kalitesinin yaklaşık aynı olarak düşünüldüğü, coğrafik olarak belirlenen alandır.

Not 2: Hacimler, bir takvim yılı ortalama alınarak hesaplanır. Bir Üye Devlet, minimum sıklığı(frequency) belirlemek amacıyla, su tüketiminin bir günlük biriminin 200 olduğunu varsayarak, suyun tedarik edildiği alanda su hacmi yerine, o yerde yaşayanların sayısını kullanabilir.

Not 3: Aralıklı kısa dönem tedarik etme  durumunda, tankerlerle dağıtılan su sıklığın izlenmesine, ilgili Üye Devlet karar verecektir.

Not 4: Ek I’deki farklı parametreler için, bir Üye Devlet tabloda belirlenen örneklerin sayısını azaltabilir eğer:

a)    en azından iki başarılı yıl esnasında alınan örneklerden elde edilen sonuç değerleri değişmez ve Ek I’de belirtilen limitlerden daha iyi ise;

b)    hiçbir faktör, su kalitesini bozmaya sebep olmayacak ise.

Uygulanan en düşük sıklık, not 6’daki özel durum dışında, tabloda belirlenen örnek sayısının %50’sinden daha az olmamalıdır.

Not 5: Mümkün olduğu sürece, örneklerin sayısı, zaman ve yer açısından mümkün olduğu kadar eşit dağıtılmalıdır.

Not 6: Sıklık, ilgili Üye Devlet’in kendisi tarafından belirlenecektir.

TABLO B2 Satış için şişelere ve kaplara konulan suyun analiz ve örnekleme sıklığı

TABLO

(1*) Diğer bütün durumlarda, parametreler teftiş izleme listesindedir.

EK III

PARAMETRELERİN ANALİZ ÖZELLİKLERİ

Her bir Üye Devlet, örneklerin analiz edildiği her laboratuvarın, laboratuvar kontrolü altında olmayan ve bu amaçla yetkili kuruluş tarafından atanan bir kişi taraından zaman zaman kontrol edilen bir analitik kalite kontrol sistemine sahip olmasını sağlayacaktır.

1.ANALİZ METODLARININ BELİRTİLDİĞİ PARAMETRELER

Aşağıdaki mikrobiyolojik parametrelerin  metod esasları, ya bir CEN/ISO metodu verildiği zaman referans olarak ya da gelecekteki muhtemel uyuma kadar, Madde 12’de belirtilen prosedüre uygun olarak, bu parametrelerin daha ileri CEN/ISO uluslar arası metodları için tavsiye olarak verilir. Üye Devletler, Madde 7 (5)’teki hükümlerin karşılanmasını sağlayarak alternatif metodları kullanabilirler.

Koliform bakteri ve eşerşiya koli (E.koli) (ISO 9308-1)

Enterococci (ISO 7899-2)

Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)

Kültürlenebilir mikroorganizmaların sıralanması-Koloni sayısı 22ºC (prEN ISO 6222)

Kültürlenebilir mikroorganizmaların sıralanması-Koloni sayısı 37ºC (prEN ISO 6222)

Clostridium perfringens (sporlar dahil)

Membran filtrasyonunu , membranın m-CP agar’da 44+/-1 ºC’de 21+/- 3 saat aneorobik kuluçka süresi takip eder. Amonyum hidroksit buharına 20-30 saniye maruz bırakıldıktan sonra pembe ya da kırmızıya dönüşen opak sarı koloniler sayılır.

Not 1: m-CP agar kompozisyonu:

TABLO

Bazal medium içeriği eritilir, pH 7,6’ya ayarlanır ve  121 ºC’de 15 dakika sterilize edilir. Medium soğumaya bırakılır ve eklenir:

TABLO

2.PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN BELİRTİLDİĞİ PARAMETRELER

2.1.Aşağıdaki parametrelerin açıkça belirtilen karakteristik özellikleri için  kullanılan analiz metodu, minimum olarak, doğruluk, tamlık ve  bulunan limit ile belirtilen parametreye eşdeğer konsantrasyonları ölçme kapasitesinde olmalıdır. Kullanılan analiz metodunun duyarlılığı ne olursa olsun, sonuç, Ek I, Bölüm B ve C’de düşünülen parametrik değer için, en azından, aynı ondalık sayı kullanılarak ifade edilmelidir.

TABLO

2.2 Hidrojen iyon konsantrasyonu için belirlenen performans karakteristikleri için kullanılan analiz metodları, 0,2 pH ünitesinde tam ve 0.2 pH ünitesinde doğru parametrik değere eş konsantrasyonları ölçme kapasitesinde olmalıdır.

Not 1 (1*): Doğruluk, sistematik bir hatadır ve gerçek değer ile tekrarlanan ölçümlerdeki büyük sayının anlam değeri arasındaki farktır.

Not 2 (2*): Tamlık, random hatasıdır ve genellikle anlam hakkındaki sonuçların yaygın standart sapması ( sonuçların içerisinde ve arasında) olarak ifade edilir.

Kabul edilebilir tamlık, göreceli standart sapmanın iki katıdır.

Not 3: bulunan (detection) limit, ya:

-parametrenin düşük bir konsantrasyonunu içeren bir doğal örneğin, nispi  sonuç standart sapması içerisinde 3 katıdır,

ya da

– boş (blank) bir örneğin nispi  sonuç standart sapması içerisinde 5 katıdır,

Not 4: Metod, bütün şekillerde toplam siyanidi belirlemelidir.

Not 5: Oksidasyon, permanganat kullanılarak, asit şartları altında, 100 ºC’de, 10 dakika süreyle yapılmalıdır.

Not 6: Her bir pestisite uygulanan performans karakteristikleri, ilgili pestisite bağlı olacaktır. Bulunan limit, şu anda bütün pestisitler için elde edilmeyebilir ancak, Üye Devletler,  bu standarda ulaşmak için çabalamalıdırlar.

Not 7: Ek I’de %25 parametrik değerde belirtilen maddelere uygulanan performans karakteristikleridir.

Not 8: Ek I’de %50 parametrik değerde belirtilen maddelere uygulanan performans karakteristikleridir.

3. ANALİZ METODU BELİRLENMEYEN PARAMETRELER

Renk

Koku

Tat

Toplam organik karbon

Bulanıklık (Not 1)

Not 1: işlem yapılan yüzey sularında bulanıklık izlemek için belirlenen performans karakteristikleri için kullanılan analiz metodu, minimum olarak, %25 bulma limiti, %25 doğruluk ve %25 tamlık limitinde parametrik değere eş konsantrasyonları ölçme kapasitesinde olmalıdır.

(1*) Bu terimler, ISO 5725’te daha detaylı belirtilmiştir.

EK IV

TABLO

EK V

TABLO


[1] “insanların tükettiği su”  “IS” olarak kısaltılmıştır.

Yorum Yaz

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.