Start Belgeler Çevre Yasaları AB – Sıvı Yakıtlardaki Kükürt İçeriğini Azaltmakla İlgili Yönetme Değişikliği

AB – Sıvı Yakıtlardaki Kükürt İçeriğini Azaltmakla İlgili Yönetme Değişikliği

0
AB – Sıvı Yakıtlardaki Kükürt İçeriğini Azaltmakla İlgili Yönetme Değişikliği

BAZI SIVI YAKITLARDAKİ KÜKÜRT İÇERİĞİNİ AZALTMAKLA İLGİLİ VE 93/12/AT SAYILI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİREN 26 NİSAN 1999 TARİHLİ VE 1999/32/AT SAYILI KONSEY YÖNETMELİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ ,

Avrupa Ekonomik Topluluğunu  kuran Antlaşmayı ve özellikle bu Antlaşmanın130 s (1) inci maddesini dikkate alarak  ,

Komisyonun teklifini  dikkate alarak(1),

Ekonomik Ve Sosyal Komitenin görüşünü dikkate alarak (2),

Antlaşmanın Madde189 c’sinde yer alan işlemlere uygun olarak hareket ederek ( 3) ,

1 – Çevre faaliyet programında ve özellikle antlaşmanın 130r maddesinde belirtilen prensiplere dayanarak beşinci çevre faaliyet programında  (4) belirtilen şekilde topluluğun çevre politikasının amaçları ve prensipleri , özellikle kükürt dioksit emisyonlarının bilinen tehlikelerinden emisyon-larından herkesin etkin olarak korunmasını sağlamayı ve kritik yük ve seviyelerini geçen kükürt birikimini önleyerek çevreyi korumayı hedeflediğinden,

2 – Antlaşmanın 129 uncu maddesi, sağlık koruma kurallarının , topluluğun diğer politikalarının esas kısmını oluşturduğundan sağladığından; Antlaşmanın 3 ncü maddesi, topluluk faaliyetlerinin yüksek seviyede sağlık koruması sağlaması için katkıda bulunmayı da  amaçladığından,

3 – Kükürt dioksit emisyonlarının topluluk içinde önemli bir şekilde  asit problemine sebep oldu-ğundan  kükürt dioksidin insan sağlığı ve çevre üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğundan,

4 – Asitleme ve atmosforik kükürt dioksit, tahıl üretimini ve ormanların büyümesini gelişmesini olumsuz etkilemekle birlikte , hassas çevre sistemlerini bozduğundan, yaşam zenginliğini ve konfor değerlerini azalttığından,   şehirlere yağan asit yağmuru, binalar ve eski mimari yapılar üzerinde ciddi deformasyona neden olabileceğinden, kükürt dioksit kirlenmesinin insan sağlığı üzerinde özellikle solunum hastalığı olan kişiler arasında ciddi etkileri olabileceğinden,

5 – Asitleme ulusal vea lokal çözümlerle beraber Topluluğun  da işin içine girmesini   gerektiren sınır geçişli bir olay olduğundan,

6 – Kükürt dioksit emisyonlarının, atmosferde partikül oluşumuna katkıda bulunacağından ,

7 – Topluluk ve her bir üye ülke, Uzun Mesafe Sınır Geçişli hava kirliliği  hakkında Birleşmiş Milletler – AT sözleşmesinin anlaşmalı tarafları olduklarından, önceden tahmin edilen sınır geçişli kirlenme hakkındaki ikinci BM- AT protokolu antlaşmalı tarafların birinci protokolda belirtilen kükürt dioksitin emisyonlarında % 30 veya daha fazla azaltmayı ön gördüğünden ve ikinci BM-AT  protokolu, kritik yükler ve seviyelerinin bazı hassas alanlar içinde aşılmasına dayandığından, kükürt dioksit emisyonlarını azaltmak için ileri seviyedeki önlemler, beşinci çevre ulusal faaliyet progra-mındaki hedefler yerine getirilecekse kükürt dioksit emisyonlarını azaltmak için ilave tedbirlerin alınmasına hala ihtiyaç duyulabileceğinden , bu nedenle antlaşmalı tarafların kükürt dioksit emisyonlarında ilave önemli azalmalar yapmaları gerektiğinden,

8 – Asit yağmurunun ana sebeplerinden birisi  ve birçok kırsal kesimde ve endüstriyel alanlarda görülen hava kirlenmesinin ana sebeplerinden birisi kükürt dioksit emisyonlarının önemli kaynağı olarak tonlarca yıldır bilinen doğal olarak yağda ve kömürde küçük miktarlarda  bulunduğundan ,

9 – Topluluk içerisinde asitleme ile etkin bir şekilde savaşılması için etkin maliyetli bir bir strateji hakkında bir bildiri, son zamanlarda  komisyon tarafından yayımlandığından, Belirli sıvı yakıtların yakılmasıyla oluşan kükürt dioksit emisyonlarının kontrolu, bu etkin maliyetli  stratejinin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlandığından, topluluk diğer bütün yakıtlarla ilgili olarak tedbirlere ihtiyaç duyduğundan,

10 – Çalışmaların, yakıtlardaki kükürt miktarındaki  azaltmalar ile kükürt emisyonlarının azaltıl-masından elde edilen yararlar, bu yönetmelikte yer alan şekliyle  endüstriye tahmin edilenden daha fazla bir maliyete sebep olacağını gösterdiğinden,  ve sıvı yakıtlardaki kükürt seviyesini azaltmak için teknoloji var olduğundan ve iyi bir şekilde oluşturulduğundan,

11 – Antlaşmanın  Madde 3b sinde belirtilen bağlılık ve oransallık prensiplerina bağlı olarak belirli tip sıvı yakıtların yanması sonucu oluşan kükürt dioksit emisyonlarını azaltma amacı ile, üye ülkelerin bireysel gayretleri ile etkin bir şekilde başarılamayacağından, ilgisiz faaliyetlerin,  arzu edilen amaçların elde edilmesi için hiç bir garantisi olmaması, muhtemelen verimliliğe olumsuz etki edeceğinden ve etkilenen yakıt ürünleri için pazarda belirsizlik oluşturacağından, Topluluk bünyesinde kükürt dioksit emisyonlarını azaltma ihtiyacı bakımından topluluk seviyesinde tedbir alınmasının daha etkili olacağından,  bu Yönetmelik, amaçlanan hedefleri elde etmek için gerekli olan minumum şartlar için kendini sınırladığından,

12 – Belirli sıvı yakıtlardaki kükürt içeriği ile ilgili olarak  23 mart 1993  tarihli ve 93/12/AT  (5) sayılı Konsey Yönetmeliğinde Komisyon, gaz yağları içindeki kükürt muhtevasının sınır değerlerini düşürmek ve havacılıkta kulanılan gaz yağı için yeni sınır değerlerini açıklayan bir teklif, komisyon tarafından Konseye sunulması istendiğinden; fiyat etkinlik çalışmalarına bağlı olarak özellikle ağır yağ yakıtlarının , ambar (bunker) yağ yakıtlarının, denizcilikte kullanılan gaz yakıtları gibi diğer sıvı yakıtlarındaki kükürt miktarlarının sınırlardeğerlerinin belirlenmesi uygun olacağından,

13 – Antlaşmada Madde 130 t’ye  uygun olarak bu yönetmek daha sıkı koruyucu önlemlerin muhafazası veya oluşturulmasında herhanginbir üye ülke için  engel olmaması gerektiğinden, bu tür önlemlerin anlaşmaya uygulanabilir olması gerektiğinden ve Komisyona bildirilmesi gerektiğinden,

14 – Bir üye ülke, daha sıkı bir koruyucu önlemi oluşturmadan önce teknik standardlar ve teknik düzenlemeler alanında bildirim kuralları için işlemlerin yer aldığı 28 mart 1983 tarih ve 83/189/AT(6) sayılı Konsey yönetmeliğine uygun olarak taslak tedbirlerin önerilerini Komisyona bildirmesi gerektiğinden,

15 – Ağır yağ yakıtlarındaki kükürt içeriğinin sınırları dikkate alınarak, çevre şartlarının müsaade ettiği alanlarda ve üye ülkelerdeki muafiyetlerin belirtilmesinin uygun olacağından,

16 – Ağır yağ yakıtlarındaki kükürt içeriğinin sınır değeri  ile ilgili olarak , büyük yakma tesislerindeki hava içindeki belirli kirletici emisyonlarının sınırları hakkındaki 24 kasım 1988 (7) tarih ve 88/609/AT  sayılı Konsey Yönetmeliğinde belirtilen emisyon sınır değerlerine uyan yakma tesislerindeki  kullanımla  ilgili muafiyetlerin belirtilmesinin de uygun olacağından, 88 /609/ AT sayılı yönetmelikte yapılacak olan gelecekteki düzeltmelerin ışığı altında, bu yönetmelikteki belirli hükümlerinin kurallarıngözden geçirilmesi ve uygun olduğunda revize edilmesi gerekli olabileceğinden

17 – Bu yönetmeliğin madde (3 ) (i)  (c )’ sinde yer alanların kapsam hariç olmak üzere rafineri yakma tesisleri için, bu tür tesisler üzerindeki ortalama kükürt dioksit emisyonları 88/609/AT sayılı veya bu yönetmeligin gelecekteki herhangi bir revizyonunda belirtilecek sınır değerleri  aşmaması gerektiğinden; bu yönetmeliğin uygulanmasında uye ülkeler Madde 2 ‘ ye göre belirtilenler hariç, yakıtlar yerine kullanılan asitleştirici kirleticilerin emisyonunu arttırmaması gerektiği dikkate alınması gerektiğinden,

18 – Gaz yağlarındaki kükürt muhtevası ile ilgili % 0,2 ‘ lik sınır değeri, 93/12/AT sayılı direktife uygun olarak oluşturulduğundan, 1  Ocak 2008 yılına kadar sınır değerinin % 0,1’e kadar değiştirilmesi gerektiğinden,

19 – 1994 tarihli giriş kararına uygun olarak , gaz yağlarındaki kükürt muhtevası ile ilgili olarak, 93/!2/AT sayılı yönetmelikte yer alan hükümlere göre giriş tarihinden Avusturya ve Finlandiyaya dört yıllık bir süre için bir muafiyet verildiğinden,

20 – Gemilerde kullanılan denizcilik amaçlı gaz yağlarındaki kükürt içeriği için, sınır değerler % 0,2 ( 2000 yılından itibaren ) ve % 0,1 ( 2008 yılından itibaren ) Yunanistanın kendi topraklarını tamamı  için teknik ve ekonomik üllkesi boyunca Kanadya adaları ile birlikte olarak İspanya için , Fransanın deniz aşırı ülke toprakları ile ilgili olarak Fransa için, Maderia ve Azor adaları  ile irili ufaklı adalar ile birlikte Portekiz için, teknik ve ekonomik sorunlar oluşturabileceğinden; Yunanistan Kanarya adaları , Fıransanın deniz aşırı toprakları, ve Maderia ve Azor adaları için verilen muafiyet .denizcilikte kullanılmak için amaçlanan gaz yakıtında gaz yağı pazarını olumsuz olarak etkilememesi gerektiğinden ve Yunanistan, Kanarya adaları  Fransanın deniz aşırı toprakları ve Maderia ve Azor adalarından denizde kullanılan gaz yağlarının diğer üye ülkelere ihraç edilenlerinin verilen değerleri ,ithalatçı  üye ülkelerde yürürlükte olan şartları sağlaması gerektiğinden; bu nedenle Fransanın deniz aşırı topraklarında ve Maderia ve Azor adlarında  denizcilik amaçları için kullanılan gaz yağlarının ağırlıkça küçük sınır değerlerine göre muafiyet verilmesi gerektiğinden ;

21 – Yüksek oranda kükürt  içeren ambar  yakıtlarının yanmasından dolayı oluşan gemilerden yayılan kükürt emisyonları, kükürt dioksit kirlenmesine ve asit oluşturma sorunlarına katkıda bulunaca-ğından,Topluluk, uluslararası gemicilik teşkilatında ( IMO )ile MARPOL sözleşmesi konusunda de-vam eden ve gelecek görüşmelerde ambar yakıt yağının normal sınır değerinin ( hali hazırda % 4,5 ten ) azaltılması ve kükürt dioksit hassas alanlarındaki daha etkin korunmayı sağlayacağından, düşük kükürt dioksit özel emisyon kontrol alanlarının beyan edildiği Kuzey deniz /kanal ülkelerinde sahip olması gere-ken değerler için Topluluk girişimlerinin devam etmesi gerektiğinden,

22 – Eko sistem ve insan vücudu üzerindeki asit etkilerinin daha fazla araştırılma zorunluluğu olduğundan ; bu tür araştırmalara Beşinci Araştırma Programı Çerçevesi ‘ ne göre yardım edildiğinden;

23 – Ham petrol, petrol ürünleri , ve diğer hidrokarbonların temininde bir aksama olduğunda Topluluk, üye ülkeler sınırları dahilinde daha yüksek bir sınır uygulama yetkisi ne sahip olabileceğinden;

24 – Üye ülkeler, bu yönetmelikteki hükümlere uygun olarak, uygun bir izleme mekanizması oluşturmak zorunda olduğundan; sıvı yakıtlardaki kükürt içeriği hakkındaki bir raporun komisyona sunulması gerektiğinden;

25 – Açıklama  nedenlerinden dolayı, 93/12/AT sayılı yönetmeliğin değiştirilmesi gerektiğinden

BU YÖNETMELİĞİ KABUL ETMİŞTİR.

MADDE 1

Amaç ve kapsam

1 – Bu yönetmeliğin amacı , belirli  sıvı yakıtların  yanması sonucu oluşan kükürt dioksit emisyonlarını ve  insan ile çevre üzerindeki bu tür emisyonların zararlı etkilerini azaltmaktır.

2 – Petrol türevi belirli sıvı yakıtların yanması sonucu oluşan kükürt dioksit emisyonlarındaki azalma, üye ülke sınırları içinde bunların kullanım şartları olarak bu tür yakıtlardaki kükürt içeriği üzerindeki sınır değerleri zorlama ile sağlanmalıdır.

Yönetmelikte yer aldığı  şekilde belirli petrol türevi sıvı yakıtlarla ilgili kükürt muhtevasındaki sınırlamalar, aşağıdakilerle birlikte uygulanmamalıdır

a) -Madde 2(3) teki tanımlarda yer alan yakıtlar hariç gemilerde kullanılan petrol türevi sıvı yakıtlar,
Üçüncü bir ülke ile üye ülke arasındaki sınırı geçen gemiler  tarafından kullanılan Deniz gaz yağı,

b) Son yanma öncesi kullanılan işlemler için kullanılan yakıtlar,

c) Rafine sanayii endüstrisinde işlenecek yakıtlar,

MADDE 2

Tarifler.

Bu yönetmeliğin amacı bakımından,

1 – Ağır yağ yakıtı

27100071 ila 27100078 arasındaki CN kotlarda bulunan herhangi bir petrol türevi sıvı yakıt,

veya

  • ASTM D86 metodu ile 250 OC da damıtılan hacımce % 65 den ( kayıplar dahil ) daha az olan ve yakıt olarak kullanılmak üzere amaçlanmış ağır yağ katogorisinde bulunan ve arıtma sınır değerlerinden dolayı 2 ve 3 ncü bendlerde tarif edilen gaz yağlar hariç herhangi bir petrol türevi  sıvı yakıt. Damıtma ASTM D86  metodu ile belirlenemediği durumlarda petrol ürünü ağır yağ yakıtı olarak sınıflandırılır.
2 – Gaz Yağı.
  • 2710 00 67 veya 2710 00 68 arasında CN kodlarında bulunanbir petrol  türevi sıvı yakıt,

veya

  • Damıtma sınırları nedeniyle , ASTM D86 metodu ile 350 OC damıtılan hacımce % 85 den ( kayıplar dahil) daha az olan yakıt olarak kullanılması  üzere amaçlanmış orta katogorilerdeki damıtmalarda elde edilmiş herhangibir petrol türevi  sıvılaştırılmış yakıt.

Benzin ve dizel yakıtların kalitesi ile ilgili ve 93/12/AT9 sayılı konsey yönetmeliğini  değiştiren Avrupa Parlementosu ve Konseyinin 13 Ekim 1998 tarih ve 98/70/AT sayılı yönetmeliğinin Madde 2 (2) sinde tarif edilen dizel yakıtlar bu tarifin dışındadır. Kara yolu dışında kullanılan hareketli makinalarda ve tarım traktörlerinde kullanılan yakıtlar da bu tarifin dışındadır.

3 – Denizcilikte kullanılan  gaz yağları

Bend 2’deki tarifi sağlayan veya ISO 8217 (1996 ) Çizelge 1 de deniz araçları için damıtma ürünleri ile ilgili tarif edilen viskozite veya yoğunluk aralıkları içinde yer alan vizkozite ve yoğunluğa sahip olan denizcilik amacı ile kullanılması  amaçlanan yakıtlardır.

4 – ASTM metodu

Petrol ve yağ ürünleri için standart tariflerin ve özellikleri ile ilgili deney ve malzemeler için Amerikan derneğinin 1976 baskısı ile belirtilen metoddur.

5 – Yakma tesisi

Isı üretmek maksadıyla içinde yakıtların okside olduğu herhangi bir teknik cihaz.

6 – Kritik yük

Bir veya daha fazla kirletici için sayısal tahmin olup , bunun altında mevcut bilgiye göre çevredeki hassas  elemanlar üzerinde önemli zararlı etkilerin olmayacağı yüktür.

MADDE 3

Ağır yağ yakıt içindeki maksimum kükürt.

1- Üye ülkeler, kükürt muhteviyatı kütlece % 1.00 ı aşarsa ağır yağ yakıtlarını üye ülkeler kendi toprakları içinde 1 Ocak 2003 ten itibaren kullanılmamasını sağlamak  için gerekli bütün tedbirleri almalıdır.

2- 80/ 779/ AT10 sayılı yönetmelikte  veya kalite standartlarının ve diğer ilgili topluluk hükümlerini yürürlükten kaldıran ve değiştiren herhangi bir topluluk mevzuatında yer alan kükürt dioksit ile ilgili hava kalite standardları dikkate alınması  ve emisyonların herhangi bir üye ülkedeki değerleri aşan kritik yüklere ilave edilmemesi şartıyla , Üye Ülkeler kendi topraklarının tamamında veya bir kısmında kullanılacak olan kütlece % 1.00 ile % 3 .00 arasında kükürt içeriği olan ağır yağ yakıtlara müsaade edebilir. Bu müsaade; sadece üye ülkelerdeki emisyonlar her hangi bir  üye ülkedeki değeri  aşan kritik yüklere katkıda bulunmadığından uygulanmalıdır.

3- (i )Paragraf 1 ve 2 de açıklanan emisyonların yetkili merciler tarafından uygun bir şekilde izlenmeye tabi tutulması  konusu  ,aşağıda açıklanan yağ yakıtlarına uygulanmamalıdır.

a. 88/609/AT sayılı yönetmelik kapsamında yer alan  , bu  yönetmeliğin Madde 2 (9)da verilen tanıma uygun yeni tesis olarak kabul edilen ve bu  yönetmeliğin Ek – IV ve Madde 4 ünde belirtilen bu tür tesisler için kükürt dioksit emisyon sınırları ile uyumlu olan yakma tesislerinde,

b. Yukarıdaki a  bendinde yer alamayan  tesisten çıkan kükürt dioksit emisyonları kuru esasa bağlı olarak hacımce  % 3  eksoz gazı içinde bulunan oksijendeki 1700 mg/Nm3 ten daha az veya eşit değer olduğundaki diğer yakma tesislerinde,

c. Rafineriler içinde bulunan bütün tesislerde ortalama olarak alınmış kükürt dioksit emisyonlarının ortalaması  ( yukarıda a bendinin kapsamında bulunan yakma tesisleri hariç ), kullanılan yakıt  ve karışımlı yakıt tipinin dikkate alınmadığı her üye ülke tarafından belirtilecek sınır değerleri içinde olduğundan 1700 mg/Nm3 ‘ü aşmayan rafinerilerdeki yakma için

(ii) Paragraf 1‘ de açıklanan değerlerden daha büyük kükürt konsantrasyonuna sahip ağır yağ yakıtı kullanılan herhangi bir yakma tesisi emisyon sınırlarını belirleyen yetkili merci tarafından verilen bir izin alınmadıkça yakma tesisinin çalıştırılmamasını sağlamak için üye ülkeler gerekli tedbirleri almalıdır.

4- Paragraf 3 ‘ ün hükümleri gözden geçirilmeli ve uygun olduğu taktirde 88/609/AT  sayılı yönetmelik çerçevesinde revize edilmelidir.

5- Bir Üye Ülke Paragraf 2’ de belirtilen imkanlardan kendisi yararlanırsa bundan en az 12 ay önce  Komisyonu ve kamuoyunu  bilgilendirmelidir. Paragraf 2 de belirtilen hususların karşılanıp karşılanmadığını değerlendirmek için komisyona yeterli bilgi  verilmelidir . Komisyon da diğer ülkelere bilgi vermelidir.

Bilgiler Üye Ülkelerden alındığı tarihten itibaren altı ay içinde Komisyon öngörülen tedbirleri ve Madde 9 da belirtilen işlemlere uygun olarak incelemeli ve üye ülkelere bildirilecek kararları almalıdır. Bu karar, Madde 9 da yer alan işlemlere uygun olarak ilgili  üye ülke tarafından komisyona sağlanacak olan bilgilerin esasına bağlı olarak her sekiz yılda bir gözden geçirilmelidir.

MADDE 4

Gaz yağı içindeki maksimum kükürt muhtevası.

1- Üye Ülkeler, gemilerde kullanılan gaz yağları dahil bütün gaz yağlarının aşağıdaki tarihlerden itibaren kendi topraklarında  kullanılmamasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri almalıdır.

  • Kükürt muhtevası ,kütlece %0,20 yi aştığı durumlarda Temmuz 2000 den itibaren,
  • Kükürt muhtevası , kütlece % 0,10  u aştığı durumlarda 1 Ocak 2008 den itibaren.

2- Paragraf 1 de açıklanan hükümler saklı kalmak kadıyla, İspanya,  Kanarya adaları , Fransanın deniz aşırı toprakları Yunanistan sınırlarının tamamında veya bir bölümünde ve Portekiz’in Madaria ve Azor adaları, Paragraf 1 de belirtilen kükürt muhtevasını aşan denizcilikte kullanılan gaz yağlarının kullanımına müsaade edebilir.

3- Bu standardları kabul etmeyen veya değiştiren herhangibir topluluk kanununda veya 80/779/AT  sayılı yönetmelikte  veya kalite standardlarını ve diğer ilgili topluluk hükümlerini yürürlükten kaldıran ve değiştiren herhangibir topluluk mevzuatında belirtilen belirtilen kükürt dioksit ile ilgili  hava kalite standardları  dikkate alınması ve emisyonları her üye ülkedeki değerleri aşan kritik yüklere katkıda bulunmaması kaydıyla , üye ülkeler kendi topraklarının bir kısmında veya tama-mında kullanılacak kütlece % 0,10 ve  % 0,20 arasında kükürt içeriği olan gaz yağlarına müsaade edebilir . Bu müsaade herhangi bir  üye ülkede aşan kritik yüke bir üye ülkedeki emisyonlar katkıda bulunmadığında bu müsaade verilmeli ve bu müsaade 1 ocak 2013 tarihini aşmamalıdır.

4- Bir Üye Ülke Paragraf 3’ de belirtilen imkanlardan kendisi yararlanırsa bundan en az 12 ay önce  komisyonu ve kamuoyunu  bilgilendirmelidir. Paragraf 3 de belirtilen hususların karşılanıp karşılan-madığını değerlendirmek için Komisyona yeterli bilgi  verilmelidir. Komisyon da diğer ülkelere bilgi vermelidir.

Bilgiler üye ülkelerden alındığı tarihten itibaren altı ay içinde komisyon, öngörülen tedbirleri ve Madde 9 da belirtilen işlemlere uygun olarak incelemeli ve üye ülkelere bildirilecek kararları almalıdır.

MADDE 5

Yakıt tedariğindeki değişiklik

Ham petrol , petrol ürünleri , veya diğer hidro karbonların tedariğinde ani bir değişiklik olduğunda, Madde 3 ve 4 te belirtilen maksimum kükürt içeriği hakkındaki sınır değerlerinin uygulanması üye ülke için bir tarafından zorluk oluşturur ve bu üye ülke bu durum hakkında komisyona bilgi vermelidir. Komisyon Üye Ülke sınırları içinde 6 ayı geçmeyen bir süre için daha yüksek sınır değerlerinin  uygulanmasına müsaade edebilir. Komisyon bu husustaki kararını Konsey veya Üye Ülkelere bildirmelidir. Herhangi bir üye ülke bu kararı bir ay içinde Konseye bildirebilir. Konsey yeterli çoğunlukla  karar alarak farklı bir kararı kabul edebilir.

MADDE 6

Numune alma ve analiz

1- Kullanılan yakıtların kükürt içeriği , Madde 3 ve Madde 4 e uygun olan numune almak suretiyle kontrol etmek için Üye Ülkeler gerekli bütün tedbirleri almalıdır .Numune alma yakıttaki maksimum kükürt ieriğine dair ilgili sınır değerinin yürürlüge girdiğ tarihten itibaren altı ay içinde başlamalıdır. Numuneler incelenmiş olan yakıtı temsil edecek şekilde olmalı ve yeterli sıklıkta numune alınmalıdır.

2- Kükürt muhteviyatını belirlemek için kabul edilen referans yöntemler aşağıda tarif edildiği şekilde olmalıdır.

a. Ağır yağ yakıtları ve deniz gaz yağları için , ISO,8754(1992) metodu ve Pr EN ISO 14596.

b. Gaz yağ yakıtları için EN, 24260 (1987) metod , ISO 8754 (1992) ve PrEN ISO14596 “ da belirtildiği şekilde tanımlanmalıdır. Uzlaşma yöntemi, Pr EN ISO14596 olmalıdır. Kullanılan gaz yağlarındaki kükürt içeriğinin doğrulanmasına ait istatiksel yorumlamalar, ISO 4259 (1992) standardına  uygun olarak yapılmalıdır.

MADDE 7

Raporlama ve gözden geçirme

1- Madde 6 ya uygun olarak yapılan numune alma ve analiz sonuçları esasına göre Üye Ülkeler her yılın 30 Haziran’ına kadar bu Yönetmelik kapsamına giren ve önceki takvim yılı süresince kendi topraklarında kullanılan sıvı yakıtlar içerisindeki kükürt muhtevası konusunda kısa bir raporu komisyona sunmalıdır . Bu rapor, Madde 3 (3) e göre verilen muafiyetlere ait bir özeti de içermelidir.

2- Paragraf 1 e uygun olarak sunulan ve hava kalitesi ve asitlenme ağilimlerinin gözlendiği  yıllık raporları esasını içerecek şekilde komisyon 31 Aralık 2006 tarihine kadar Avrupa Parlamentosu  ve Konseyine bir rapor sunmalıdır. Komisyon bu yönetmeliği gözden geçirmek amacıyla ve özellikle her yakıt katogorisi için belirtilen sınır değerleri ve Madde 3 (2 ) ve Madde 3 (3 ) ve Madde 4 (2 ) ve Madde 4 (3 ) de belirtilen istisnalar ve muafiyetler ile ilgili rapor önerilerini sunmalıdır.

3- Madde 2 (3 ) belirtilenler hariç deniz yakıtlarının yanması sonucu oluşan asitlenme ile ilgili katkıyı azaltmak için alınabilecek tedbirleri kabul etmeli ve uygun olduğunda 2000 yılı sonuna kadar bir öneri sunmalıdır.

MADDE 8

93/12/AT Yönetmeliğindeki değişiklikler.

93/12/AT sayılı Yönetmelik aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a. Madde 1 Paragraf 1(a) ve Paragraf 2 iptal edilmiştir.

b. Madde 2, 2nci Paragrafın birinci  bendi ve Paragraf 3 iptal edilmiştir.

c. Madde 3 ve Madde 4 iptal edilmiştir.

2. Paragraf 1, 1 Temmuz 2000 yılından itibaren uygulanacaktır.

MADDE 9

Danışma komitesi.

Komisyon, Üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan danışman yapısında olan bir komite tarafından desteklenmeli ve komisyon temsilcisi başkanlık yapmalıdır. Komisyon temsilcisi, alınacak önlemleri ait bir taslağı komiteye sunmalıdır. Komite başkanın acil konulara göre , gerekirse oylayarak belirleyiceği taslak konusundaki görüşünü belirli bir süre içinde bildirmelidir. Görüşe ilaveten tutanaklar da kaydedilmelidir Her üye ülke tutanaklarda kaydedilen durumu isteme hakkına sahiptir.

Komisyon komiteye bildirilen görüşleri mümkün olduğunca dikkate almalıdır.Görüşlerin dikkate alınma şeklini komiteye bildirmelidir.

MADDE 10

Uyarlama

Üye Ülkeler, 1 Temmuz 2000 den önce bu yönetmeliğe uymak için gerekli görülen kanunları teknik düzenlemeleri ve idari hükümleri yürülüğe koymalıdır. Bu konu ile ilgili olarak derhal komisyonu bilgilendirmelidir.

Üye Ülkeler bu hükümleri kabul ettiklerinde  bu hükümler, bu yönetmelikle ilgili bir  atfı içermeli bu tür bir referans ile Resmi Gazetede beraberce yayımlanmalıdır. Bu tür referanslarla ilgili işlemler, Üye Ülkeler tarafından kabul edilmelidir.

Üye Ülkeler, bu yönetmelik kapsamında yer alan alanlarda kabul ettikleri ulusal yasanın hükümleri ile ilgili metni Komisyona bildirmelidir.

MADDE 11

Cezalar

Üye ülkeler, bu yönetmeliğe uygun olarak kabul ettikleri ulusal hükümlerle ilgili hususlara uygulanabilecek cezaları belirlemelidir. Belirlenen cezalar, etkin dengeli ve caydırıcı olmalıdır.

MADDE 12

Yürürlük

Bu yönetmelik. Avrupa topluluğu Resmi Gazetesinde yayınlandığı gün yürürlüğe girer.

MADDE 13

Bu yönetmelik üye ülkelere yöneliktir.

26 Nisan 1999 da Lüksemburg’da yapılmıştır.

Konsey adına

Başkan

J. FISHER.j.

———————————–

(1) RG  C 190 ,21.6.1997,s 9. Ve RG C 259, 18.8 1998, s 5

(2) RG  C 355,21.11.1997,s 1

(3)  Avrupa Parlementosunun 13 Mayıs 1998  (RG C 167,1.6.1998,s111) tarihli görüşü, 6 Ekim 1998  (RG C 364,25.11.1998,s20) tarihli Komisyonun Ortak Kararı ve 9 Şubat 1999 tarihli  Avrupa Parlemetosunun Kararı (Resmi Gazetede henüz yayınlanmadı)

(4) RG  C 138,17.5.1993,s 5

(5) RG  L 74,27.3.1993,s 81

(6) RG  L 109 ,26.4.1983,s 8

Son olarak 96/139/AT ( RG L 32,10.2.1996, s31 ) sayılı kararı ile değiştirilen Yönetmelik

(7) RG  L 336,7.12.1998,s 1

Son olarak 94/66/AT ( RG L 337,24.12.1994, s. 83 ) sayılı kararı ile değiştirilen Yönetmelik.

(8) RG  L 26,1.2.1999,s 1

(9) RG  L 350,28.12.1998,s 58

(10) RG  L 229,30.8.1980 ,s 30

Son olarak 91/692/AT ( RG L 377,31.12.1991, s 48 ) sayılı kararı ile değiştirilen Yönetmelik.

TSE-EEC 1999/32

(2001)

BAZI SIVI YAKITLARDAKİ KÜKÜRT İÇERİĞİNİ AZALTMAKLA İLGİLİ VE 93/12/AT SAYILI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİREN 26 NİSAN 1999 TARİHLİ VE 1999/32/AT SAYILI KONSEY YÖNETMELİĞİ

 

COUNCIL DIRECTIVE 1999/32/EC OF 26 APRIL 1999 RELATING TO A REDUCTION IN THE SULPHUR CONTENT OF CERTAIN LIQUID FUELS AND AMENDING DIRECTIVE 93/12/EEC

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Necatibey Caddesi, 112 Bakanlıklar/ANKARA

–          Bu tercüme, 26 Nisan 1999 tarih ve  1999/32/AT sayılı Konsey Yönetmeliği esas alınarak yapılmıştır.

–          Bu Yönetmelik, TSE Makina Hazırlık gurubu, Regülasyon Özel Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Yorum Yaz

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.