Start Belgeler Çevre Yasaları AB-Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği

AB-Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği

0
AB-Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği

Belli planlar ve Programların Çevre Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi üzerine 27 Haziran 2001 gün ve 2001/42/EC Sayılı

AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ DİREKTİFİ

AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ

Avrupa Topluluğu Kuruluş Anlaşmasını ve özellikle bu Anlaşmanın 175 (1.) maddesini dikkate alarak,

(1)

Komisyondan gelen teklifi dikkate alarak ,

(2)

Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşünü dikkate alarak ,

(3)

Bölgeler Komitesinin Görüşünü alarak ,

(4)

Anlaşmanın 251. maddesinde   belirlenen usule uygun biçimde hareket ederek, Uzlaştırma Komitesince 21 Mart 2001 tarihinde onaylanan ortak metin ışığında,

(1)       Anlaşmanın  174. maddesi Topluluğun çevre politikası, diğer şeylerin yanı sıra, çevre kalitesinin sürdürülmesi, korunması ve iyileştirilmesi, insan sağlığının korunması ve doğal kaynakların rasyonel kullanımında katkıda bulunmakta ve bu politika önleyici tedbirler prensibine dayanmaktadır.

(2)       Beşinci Çevre Eylem Programı: Sürdürülebilirliğe doğru – Çevre ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin Avrupa Topluluğu politika ve eylem programı (5)     ,  Konseyin bu programın gözden geçirilmesine ilişkin 2179/98/EC sayılı Kararı (6)  ile tamamlanmış olup, planların ve programların muhtemel çevresel etkilerinin değerlendirilmesinin önemi teyit edilmektedir.

(1)                OJ C 129, 25.4.1997, s. 14 ve

(2)                OJ C   83, 25.3.1999, s. 13

(3)                OJ C 287, 22.9.1997, s. 101

Oj C   64, 27.2.1998, s. 63 ve

(4)                Avrupa Parlamentosunun 20 Ekim 1998 tarihli görüşü (OJ C 341, 9.11.1998, s. 18), 16 Eylül 1999 tarihinde onaylandı (OJ C 54, 25.02.2000, s. 76), 30 Mart 2000 tarihli Klonsey Ortak Pozisyonu (OJ C 137, 16.5.2000, s. 11) ve Avrupa Parlamentosunun 6 Eylül 2000 tarihli kararı (OJ C 135, 7.5.2001, s. 155), Avrupa Parlamentosunun 31 Mayıs 2001 tarihli kararı ve Konseyin 5 Haziran 2001 tarihli kararı.

(5)                OJ C 138, 17.5.1993, s. 5

(6)                OJ C 275, 10.10.1998, s. 1

(3)         Biyolojik Farklılık Sözleşmesi Tarfların mümkün olduğu ölçüde ve uygun olduğu ölçüde biyolojik farklılığın korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın ilgili sektörel ya da sektörler arası planlara ve programlara entegre edilmesini şart koşmaktadır.

(4)         Çevresel Değerlendirme, Üye Devletlerde çevre üzerinde olası önemli etkilere sahip olan belli planlar ve programların hazırlanması ve kabul edilmesinde, çevresel kavramların entegrasyonunda önemli bir araçtır. Zira bu değerlendirme, planların ve programların uygulanmasının bu tür etkilerinin, (plan ve programların) hazırlanmaları esnasında ve kabul edilmelerinden önce dikkate alınmalarını sağlamaktadır.

(5)         İlgili çevresel bilgilerin karar vermeye dahil edilmesiyle, çevresel değerlendirme prosedürlerinin planlama ve programlama aşamasında benimsenmesi, faaliyet için daha tutarlı bir çerçeve sunarak girişimlere yarar sağlamalıdır. Karar oluşturma mekanizmasına daha geniş faktörler setinin dahil edilmesi, daha sürdürülebilir ve etkili çözümlere katkıda bulunmalıdır.

(6)         Üye Devletlerde uygulamada bulunan farklı çevresel değerlendirme sistemleri, daha sıkı çevre korumaya katkıda bulunmak için gerekli ortak usul şartları içermelidir.

(7)         Birleşmiş Milletler 25 Şubat 1991 tarihli, hem üye devletleri hem de diğer devletleri kapsayan, Çevresel Etkilerin Sınıraşan Bağlamda Değerlendirilmesi Avrupa Sözleşmesi Ekonomik Komisyonu, Sözleşme Taraflarını, Sözleşmenin prensiplerini plan ve programlara da uygulamaya teşvik etmektedir. Sözleşme Tarafları Konferansının 26 ve 27 Şubat 2001 tarihlerinde Sofya’da yapılan ikinci toplantısında, mevcut çevresel etkilerin sınıraşan bağlamda değerlendirilmesi hükümlerini tamamlayacak yasal olarak bağlayıcı bir stratejik çevresel değerlendirme protokolünün, ‘Avrupa için Çevre’ 5. Bakanlar Konferansının 2003 yılı Mayıs ayında Ukrayna’nın Kiev kentinde yapılacak bir olağanüstü toplantısında kabul edilmesi görüşünü benimseyerek, hazırlanmasına karar verilmiştir. Toplulukta planlar ve programların çevresel değerlendirmesi için faaliyet gösteren sistemlerin, bir Üye Devlette hazırlanan bir plan ya da programın başka bir Üye Devletin çerçevesi üzerinde önemli etkilere neden olması olasılığını dikkate alması gerekir. Diğer Devletlerin çerçevesi üzerinde önemli etkilere neden olacak planlar ya da programlar hakkındaki bilgilerin Üye Devletler arasında ve bu diğer Devletler arasında uygun bir yasal çerçeve içinde karşılıklılık ve eşitlik tabanına dayalı bir biçimde gönderilmelidir.

(8)     Bu nedenle yerellik prensibini dikkate alarak, çevresel değerlendirme siteminin temel prensiplerini belirleyecek ve detayları Üye Ülkelere bırakacak, Topluluk düzeyinde bir asgari çevresel değerlendirme çerçevesi belirlemek gereklidir. Topluluğun faaliyetleri anlaşmada belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli olanlardan daha ileriye gitmemelidir.

(9) Bu Direktifin yapısı prosedüre ilişkindir ve şartları ya üye devletlerdeki mevcut prosedürlere entegre edilmeli ya da özellikle oluşturulmuş prosedürlere dahil edilmelidir. Değerlendirme tekrarından kaçınmak için Üye Devletler, gerekli olan yerlerde, değerlendirmenin plan ve program hiyerarşisinde farklı düzeylerde gerçekleştirileceği gerçeğini dikkate almalıdırlar.

(10) Çevre üzerine belli özel ve kamu projelerinin etkilerinin değerlendirilmesi üzerine 27 Haziran 1985 tarih ve 87/337/EEC sayılı Konsey Direktifinin (1) EK-I ve II’sinde verilen projelerin geleceğe yönelik gelişmelerinin onaylanması için bir çerçeve oluşturan bütün plan ve programların ve yabani bitki ve hayvan örtüsünün (flora ve fauna) doğal sakinlerinin korunmasına ilişkin 21 Mayıs 1992 tarih ve 92/43/EEC sayılı Konsey Direktifi (2) uyarınca değerlendirme yapılması gerektiği belirlenen bütün plan ve programların, çevre üzerinde önemli etkiler yapması olasıdır ve kural olarak sistematik çevresel değerlendirmeye tabi tutulmalıdırlar. Yerel düzeyde küçük alanların kullanımı amaçlandığında ya da yukarıdaki plan ve programlarda küçük değişiklikler olduğunda, yalnızca Üye Devletlerin çevre üzerinde önemli etkiler yapma olasılığı bulunduğunu belirledikleri hallerde değerlendirme yapılmalıdır.

(11) Projelerin geleceğe yönelik kalkınma için çerçevesini çizen diğer planlar ve programlar her durumda çevre üzerinde önemli etkiye sahip olmayabilir ve yalnızce Üye Devletlerin çevre üzerinde bu tür etkileri yapmaları olasılığı bulunduğunu belirledikleri hallerde değerlendirme yapılmalıdır.

(12) Üye Devletler bu tür değerlendirmeler yaparken bu Direktifte yer alan ilgili kriterleri dikkate almalıdırlar.

(13) Bazı planlar ya da programlar kendilerine has özellikleri nedeniyle bu Direktife tabi değillerdir.

(14) Bu Direktif uyarınca bir değerlendirmeningerekli görüldüğü hallerde, bu Direktifte belirlenen ilgili bilgileri içeren, planın ya da programın uygulanmasının olası önemli çevresel etkilerini belirleyen, tanımlayan ve değerlendiren ve plan ve programın amaçlarını ve coğrafi kapsamını dikkate alarak akla yatkın alternatifler belirleyen bir çevre raporu hazırlanmalıdır. Üye Devletler çevre raporlarının kalitesine ilişkin olarak aldıkları tedbirleri komisyona bildirmelidirler.

(15) Daha şeffaf bir karar oluşturma mekanizmasına katkıda bulunmak ve değerlendirme için tedarik edilen bilgilerin kapsamlı ve güvenilir olmasını sağlamak amacıyla, çevresel sorumluluklar taşıyan otoritelerin ve kamuoyunun planların ve programların değerlendirme süresince görüşlerinin alınması ve görüşlerin ifade edilmesi dahil konsültasyonlar için yeterli zaman ayrılması gereklidir.

(16) Bir Üye Devlette hazırlanan bir plan ya da programın uygulanmasının diğer Üye Devletlein çevresi üzerinde öenmli bir etki yapması olasılığı bulunan durumlarda, ilgili Üye Devletlerin de konsültasyona dahil edilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve görüşlerini ifade etmesine olnaka verilmesi için düzenleme yapılmalıdır.

(17) Çevre raporu ve ilgili otoriteler ve kamuoyu tarafgından dile getirilen görüşler, aynı zamanda herhangi bir sınırötesi konsültasyon sonuçları plan ya da programın hazırlanması esnasında ve kabul edilmesi ve yasal sürece sunulmasından önce dikkate alınmalıdır.

(1) OJ L 175, 5.7.1985, s.40 Direktifin 97/11/EC (OJ L 73, 14.1.1997, s.5) sayılı Direktifle değiştirilmiş hali.

(2) OJ L 206, 22.7.1992, s.7 Direktifin son olarak 97/62/EC sayılı (OJ L 305, 8.11.1997, s.42) Direktifle değiştirilmiş hali

(18) Üye Devletler, bir plan ya da programın kabul edilmesihalinde ilgili otoriteler ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve ilgili bilgilerin onların yararlanmasına açılmasını sağlayacaklardır.

(19) Çevre üzerindeki etkilerin değerlendirilmesi yükümlülüğü aynı zamanda hem bu Direktiften hem de Ybani Kuşların Korunmasına ilişkin 2 Nisan 1979 tarih ve 79/409/EEC sayılı Konsey Direktifi (1), 92/43EEC sayılı Direktif ya da su politikası alanında Topluluk faaliyeti için bir çerçeve oluşturan 23 Ekim 2000 tarih ve 2000/60/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (2), gibi diğer topluluk mevzuatından doğuyorsa, gereksiz değerlendirme tekrarından kaçınmak için, Üye Devletler ilgili topluluk mevzuatının şartlarını yerine getirecek koordineli ya da ortak usuller sağlayabilirler.

(20) Bu Direktifin uygulanması ve etkinliği konusundaki ilk raporun, Direktifin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıl sonra ve daha sonrakilerin ise yedişer yıl ara ile komisyon tarafından hazırlanması gerekir. Çevresel koruma şartlarının daha ileri derecede entagrasyonu ve elde edilen deneyimin dikkate alınması amacıyla, ilk rapora, eğer uygunsa, bu Direktifte değişiklikler yapılmasına, özellikle bu direktifin kapsamının diğer alanlar/sektörlere ve diğer plan ve program tiplerine genişletilmesi olanaklarına ilişkin teklifler eklenmelidir.

Madde 1

Amaçlar

Bu Direktifin amacı yüksek düzeyde bir çevre koruması sağlamak ve çevresel düşüncelerin planların ve programların hazırlanması ve kabulü aşamasına sürdürülebilir bir kalkınmayı teşvik etme görüşü ışığında entegre edilmesine, bu Direktife uygun olarak, çevre üzerinde önemli etkiler yapması olasılığı bulunan belli planlar ve programlar hakkında bir çevresel değerlendirme yapılmasını sağlayarak katkıda bulunmaktadır.

Madde 2

Tanımlar

Bu Direktifin amçları bakımından:

(a)    ‘Planlar ve programlar’, Avrupa Topluluğu ile ortaklaşa finanse edilenler dahil şu planlar ve programlar ve bunlarda yapılan değişiklikler anlamına gelecektir:

–          Bir otorite tarafından Parlamento ya da Hükümet tarafından yasal süreç yoluyla kabul için hazırlanan ve ulusal, bölgesel yada  yerel düzeyde bir otorite tarafından hazırlanma ve/veyakabule tabi olan (plan ve programlar –Ç.N.) ve

–          Yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri uyarınca yapılması gerekenler;

(b)   “Çevresel Değerlendirme” bir çevresel rapor hazırlanması, konsültasyonlar yapılması, çevresel raporun ve konsültasyonların sonuçlarının karar oluşturma mekanizmasında dikkate alınması ve karar hakkında 4 ila 9. maddeler uyarınca bilgi sağlanması anlamına gelecektir;

(1) OJ L 103, 25.4.1979, s.1 Direktifin 97/49/EC (OJ L 223, 13.8.1997, s.9) sayılı Direktifle değiştirilmiş hali

(2) OJ L 327, 22.12.2000, s.1

(c) ‘Çevre raporu’ plan ya da program belgelerinin 5. maddede ve EK I’de gerekli görülen bilgileri içeren kısmı anlamına gelecektir;

(d) ‘Kamuoyu’ bir ya da daha fazla gerçek ya da tüzel kişiler ve bu kişilerin, ulusal mevzuata ya da uygulamaya uygun, dernekleri, örgütleri ya da grupları anlamına gelecektir.

Madde 3

Kapsam

1.         2. ile 4. paragraflarda atıfta bulunulan önemli çevresel etkiler yapma olasılığı bulunan planlar ve programlar için 4. ile 9. maddelere uygun bir çevresel değerlendirme yapılacaktır.

2.         3. paragrafa tabi olmak kaydıyla, (şu nitelikteki) bütün planlar ve programlar için bir çevresel değerlendirme yapılacaktır:

(a)    Tarım, ormancılık, balıkçılık, enerji, endüstri, taşımacılık, atık yönetimi, su yönetimi, telekomünikasyon, turizm, kent ve kırsal planlaması ya da arazi kullanımı için hazırlanan ve 85/337/EEC sayılı Direktifin EK I ve II’sinde sayılan projelerin daha ileri gelişmesinin onaylanması için çerçeve belirleyenler, ya da

(b)   Belli yerlerdeki olası etkisi nedeniyle, 92/43/EEC sayılı Direktifin 6. ya da 7. maddelerine uygun olarak bir değerlendirme yapılması gerektiği belirlenenler.

3.         2. paragrafta atıfta bulunulan ve yerel düzeyde küçük alanların kullanımını amaçlayan ve 2. paragrafta atıfta bulunulan planlar ve programlarda küçük değişiklikler içeren planlar ve programlar, yalnızca Üye Devletlerin çevre üzerinde bu tür etkiler yapmaları olasılığı bulunduğunu belirledikleri hallerde çevresel değerlendirme yapılmasını gerektirecektir.

4.         2. paragrafta atıfta bulunulanlar dışında kalan ve projelerin daha ileri gelişmesinin onaylanması için çerçeve belirleyen planlar ve programların önemli çevresel etki yapmaları olasılığı bulunup bulunmadığına Üye Devletler karar vereceklerdir.

5.         3. ve 4. paragraflarda atıfta bulunulan planlar ve programların önemli çevresel etki yapma olasılığı bulunup bulunmadığına Üye Devletler, her bir olay için ayrı bir inceleme yaparak ya da planlar ve programların tiplerini belirleyerek veya her iki yaklaşımı birleştirerek karar vereceklerdir. Bu amaçla Üye Devletler bütün olaylarda, çevre üzerinde önemli etkiler yapma olasılığı bulunan planlar ve programların bu Direktif kapsamında olmasını sağlamak için EK II’de belirlenen kriterleri dikkate alacaklardır.

6.         5. paragraf uyarınca her bir olay için ayrı ayrı yapılacak incelemede ve planların ve programların tiplerinin belirlenmesinde 6 (3). Maddede sayılan otoritelerle konsültasyon yapılacaktır.

7.         Üye Devletler 5. paragraf uyarınca varacakları sonuçların, 4. ile 9. maddelere uygun bir çevresel değerlendirme gerektirmemesi nedenleri dahil, kamuoyuna açık olmasını sağlayacaklardır.

8.         Aşağıdaki planlar ve programlar bu Direktife tabi değildir:

– Bütün amacı ulusal savunma ya da sivil acil durumlar olan plan ve programlar,

– Mali ya da bütçe planları.

9.         Bu Direktif halen kendi program periyotlarına göre ortaklaşa finanse edilen([1]), (EC) No 1260/1999([2]) ve (EC) No 1257/1999([3]) Konsey Tüzükleri plan ve programlarına uygulanmayacaktır.

Madde 4

Genel Yükümlülükler

1.             3. maddede atıfta bulunulan çevresel değerlendirme bir plan ya da programın hazırlanması esnasında ve kabulü ve yasal sürece sunulmasından önce yapılacaktır.

2.         Bu Direktifin şartları ya da Üye Devletlerde halen mevcut olan plan ve programların kabulü usullerine entegre edilecek ya da bu Direktife uymak amacıyla oluşturulan usullere dahil edilecektir.

3.         Planlar ve programların bir hiyerarşik plan ve program düzeninin kısımlarını oluşturduğu hallerde, Üye Devletler, gereksiz değerlendirme tekrarından kaçınmak için, değerlendirmenin, bu Direktife uygun olarak, hiyerarşinin değişik düzeylerinde yapılacağı gerçeğini dikkate alacaklardır. Diğer hususların yanısıra, gereksiz değerlendirme tekrarından kaçınmak amacıyla, Üye Devletler 5 (2) ve (3). maddeleri uygulayacaklardır.

Madde 5

Çevre Raporu

1.         3 (1). Madde uyarınca bir çevresel değerlendirmenin gerekli olduğu hallerde, planın ya da programın uygulanmasının olası önemli çevresel etkilerinin ve plan ve programın amaçlarını ve coğrafi kapsamını dikkate alarak akla yatkın alternatiflerin belirlendiği, tanımlandığı ve değerlendirildiği bir çevre raporu hazırlanacaktır. Bu amaçla verilecek bilgiler EK I’de belirlenmiştir.

2.         1. paragraf uyarınca hazırlanacak çevre raporu, mevcut değerlendirme bilgi ve metotlarını da akla yatkın biçimde dikkate alacak bilgileri, plan ya da programdaki içeriği ve detay düzeyini, karar oluşturma mekanizmasında bulunduğu aşamayı ve gereksiz değerlendirme tekrarından kaçınmak için belli konuların daha uygun biçimde değerlendirilebileceği farklı düzeyleri içerecektir.

3.         Planlar ve programların çevresel etkileri hakkındaki mevcut olan ve karar oluşturma mekanizmasının diğer aşamalarında elde edilen ya da diğer Topluluk mevzuatı aracılığıyla elde edilen bilgileri, EK I’de atıfta bulunulan bilgileri sağlamak için kullanılabilir.

 1. Çevre raporuna dahil edilmesi gereken bilgilerin kapsamı ve detay düzeyi hakkında karar verilirken 6(3). Maddede atıfta bulunulan otoritelerle konsültasyon yapılacaktır.

Madde 6

Konsültasyonlar

 1. Taslak plan yada program ve 5. Madde uyarınca hazırlanacak çevre raporu bu maddenin 3. paragrafında sayılan otoritelere ve kamuoyuna açık olacaktır.
 2. 3. paragrafta sayılan otoriteler ve 4. paragrafta belirtilen kamuoyu, taslak plan yada program ve beraberindeki çevre raporu hakkında kendi görüşlerini açıklamak için, plan yada programın kabulü yada yasal sürece sunulmasından önce uygun süre ve etkin fırsat verilecektir.
 3. Üye Devletler, özel çevresel sorumlulukları nedeniyle, planların ve programların uygulanmasının çevresel etkileriyle ilgilenmesi olası otoriteleri belirleyecektir.
 4. Üye Devletler 2. paragrafın amaçları bakımından, bu Direktife tabi karar oluşturma mekanizmasından etkilenen yada etkilenmesi olasılığı bulunan yada bir ilgili bulunanlar dahil, çevresel korumayı teşvik edenler gibi hükümet dışı örgütler ve ilgili diğer örgütler dahil kamu oyunu belirleyecektir.
 5. Otoriteler ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve konsültasyonu için detaylı düzenlemeler Üye Devletler tarafından belirlenecektir.

Madde 7

Sınır ötesi Konsültasyonlar

 1. Bir Üye Devlet kendi topraklarına ilişkin olarak hazırlanmakta olan bir plan yada programın bir başka Üye Devletin çevresi üzerinde önemli etkiler yapma olasılığı bulunduğu düşüncesindeyse, yada önemli ölçüde etkilenmesi olası Üye Devlet tarafından böyle bir istemde bulunulursa, topraklarında plan yada programın hazırlanmakta olduğu Üye Devlet, plan yada programın kabulü ve yasal sürece sunulmasından önce, taslak plan yada programın bir kopyasını ve ilgili çevre raporunu diğer Üye Devlete gönderecektir.
 2. 1. paragraf uyarınca bir Üye Devlete taslak plan yada programın bir kopyasının gönderilmesi halinde, bu kopyada diğer Üye Devlete plan yada programın kabulü yada yasal sürece sunulmasından önce konsültasyon yapılmak istenip istenmediği bildirilecektir ve eğer istenmişse, ilgili Üye Devletler plan yada programın uygulanmasının olası sınırları aşan çevresel etkilerine ve bu etkileri azaltmak ya da yok etmek için tasarlanan tedbirlere ilişkin olarak konsültasyona gireceklerdir.

Bu gibi konsültasyonların yapılması halinde, ilgili Üye Devletler, Üye Devletteki 6(3).Maddede atıfta bulunulan otoriteler ve 6(4). Maddede atıfta bulunulan ve önemli ölçüde etkilenmesi olasılığı bulunan kamuoyunun bilgilendirilmesi ve kendi görüşlerini iletebilme fırsatı için akla yatkın bir süre verilmesini sağlayacak detaylı düzenlemeler üzerinde anlaşacaklardır.

 1. Bu madde uyarınca konsültasyonlara girmeleri gerekli görülen Üye Devletler, bu tür konsültasyonların başlangıcında akla yatkın bir konsültasyon süreci için yeterli süre üzerinde anlaşacaklardır.

 

Madde 8

Karar Verme

5. madde uyarınca hazırlanan çevre raporu, 6. madde uyarınca ifade edilen görüşler ve 7. madde uyarınca girilen herhangi bir sınırötesi konsültasyonun sonuçları, plan ya da programın hazırlık süresi boyunca ve plan yada programın kabulü yada yasal sürece sunulmasından önce dikkate alınacaktır.

Madde 9

Karar Hakkında Bilgilendirme

 1. Üye Devletler, bir plan yada program kabul edildiği zaman, 6(3). Maddede belirtilen otoriteler, kamuoyu ve 7. madde uyarınca kendisiyle konsültasyona girilen Üye Devleti bilgilendirecek ve bu bilgilendirilenlerin yararlanmasına şu maddeler açılacaktır:

(a)    Kabul edilen şekliyle plan yada program,

(b)   Çevresel değerlendirmelerin plan yada programa nasıl entegre edildiğini ve 5. madde uyarınca hazırlanan çevre raporunun, 6. madde uyarınca ifade edilen görüşlerin ve 7. madde uyarınca girilen konsültasyonların sonuçlarının 8.madde uyarınca nasıl dikkate alındığını ve plan yada programın kabul edilen şeklinin seçilmesinin nedenlerini, ele alınan diğer akla yatkın alternatiflerin ışığında, özetleyen bir açıklama,

(c)    10.madde uyarınca izleme ilişkin olarak kararlaştırılan tedbirler.

 1. paragraftaki bilgilere ilişkin detaylı düzenlemeler Üye Devletler tarafından belirlenecektir.

Madde 10

İzleme

 1. Üye Devletler planların ve programların uygulanmasının önemli çevresel etkilerini, diğer hususların yanısıra, öngörülmeyen ters etkilerin erken bir dönemde belirlenmesi ve uygun çözüm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla izleyeceklerdir.
 1. 1. paragrarın gereğini yerine getirmek için, gereksiz izleme tekrarından kaçınmak amacıyla, uygun olmaları halinde mevcut izleme düzenlemeleri kullanılabilir.

Madde 11

Diğer Topluluk Mevzuatıyla İlişki

 1. Bu Direktif uyarınca gerçekleştirilen bir çevresel değerlendirme, 85/337/EEC sayılı Direktif şartlarının yada diğer Topluluk yasal şartlarının uygulanmasını engellemeyecektir.
 1. Çevre üzerindeki etkilerin değerlendirmesi yükümlülüğü hem bu Direktiften hem de diğer Topluluk mevzuatından kaynaklanıyorsa, Üye Devletler, diğer hususların yanısıra, gereksiz değerlendirme tekrarından kaçınmak için, ilgili Topluluk mevzuatının şartlarını karşılayan koordineli yada ortak usuller oluşturabilir.
 1. Avrupa Topluluğu tarafından ortaklaşa finanse edilen planlar ve programlar için, bu Direktife uygun olarak yapılacak çevresel değerlendirme, ilgili Topluluk mevzuatındaki spesifik hükümlere uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Madde 12

Bilgi, rapor haline getirme ve inceleme

1.    Komisyon ve Üye Ülkeler bu Direktifin hazırlanmasından elde edilen bilgi ve tecrübeyi paylaşacaklardır.

2.         Üye Ülkeler, çevresel raporların bu Direktifin gerektirdiklerini karşılayacak kalitede olmasını sağlayacaklar, ve bu raporların kalitesi konusundaki her karar ile ilgili olarak Komisyona danışacaklardır.

3.     Komisyon bu Direktifin uygulanması ve etkinliği hakkındaki ilk raporunu 21 Temmuz 2006 tarihinden önce Avrupa Parlamentosuna ve Konseyine gönderecektir.

Anlaşmanın 6. maddesi uyarınca çevresel koruma şartlarının daha fazla entegre edilmesi görüşüyle ve bu Direktifin Üye Devletlerdeki uygulamalarından elde edilen deneyimi dikkate alarak, bu raporla birlikte, gerekli olması halinde, bu Direktifte değişiklik yapılması teklifleri de gönderilecektir. Özellikle Komisyon bu Direktifin kapsamının diğer alanlar/sektörlere ve diğer plan ve program tiplerine genişletilmesi olanaklarını değerlendirecektir.

(Bu ilk rapordan sonraki) Yeni değerlendirme raporları yedi yıllık aralarla düzenlenecektir.

4.        Komisyon bu Direktifle, henüz Tüzüklerde belirlenen program sürelerinin bitişi çok ileride olan (EC) No 1260/1999 ve (EC) No 1257/1999 sayılı Tüzükler arasındaki ilişki hakkında, bu Direktif ve daha söz konusu Topluluk Tüzükleri 8 arasında uyumlu bir yaklaşım belirlemek amacıyla rapor verecektir.

Madde 13

Direktifin Uygulanması

 1. Üye Devletler bu Direktif hükümlerini yerine getirmek için gerekli kanunları, tüzükleri ve yönetmelikleri 21 Temmuz 2004 tarihinden önce yürürlüğe koyacaklardır. Bu konuda (sözkonusu kanun, tüzük ve yönetmelikleri yürürlüğe koyduklarında) Komisyonu bilgilendireceklerdir.
 1. Üye Devletler tedbirleri uygulamaya koyduklarında, bu tedbirlerin bu Direktife atıf içermesi veya resmi yayınlarında bu tür referansların beraberlerinde yayınlanmasını sağlayacaklardır. Bu tür referansları oluşturma metodu Üye Devletler tarafından belirlenecektir.
 1. 4(1). Maddede yer alan yükümlülük ilk resmi hazırlık yasalarının tarihi 1.paragraftaki tarihten sonra olan program ve planlara uygulanacaktır. İlk resmi hazırlık yasaları bu tarihten önce olan ve bu tarihten itibaren 24 aydan uzun bir süre sonra kabul edilen ya da yasal sürece sunulan planlar ve programlar, Üye Devletler her olay için ayrı ayrı bunun uygulanabilir olmadığına karar verip bu kararları konusunda kamuoyunu bilgilendirmeleri hali hariç, 4( 1). Maddedeki yükümlülüğe tabi olacaklardır.
 1. Üye Devletler 1. paragrafta atıfta bulunulan tedbirlere ilave olarak, 3. madde uyarınca bu Direktife uygun çevresel değerlendirmeye tabi olacak planlar ve programların tipleri hakkındaki ayrı bilgileri Komisyona 21 Haziran 2004 ‚ten önce ileteceklerdir. Komisyon bu bilgiyi bütün Üye Devletlere açacaktır. Bilgiler düzenli olarak güncelleştirilecektir.

Madde 14

Yürürlüğe Girme

Bu Direktif Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Madde 15

Muhattap

Bu Direktif Üye Devletlere hitap etmektedir.

Lüksemburg’ta 27 Haziran 2001 tarihinde hazırlanmıştır.

Avrupa Paramentosu Adına                                                 Konsey Adına

Başkan                                                                                  Başkan

N. FONTAINE                                                         B. ROSENGREN

EK 1

5 (1). Maddede Atıfta Bulunulan Bilgiler

5 (2) ve (3) tabi olarak, 5 (1). Maddede sağlanması öngörülen maddeler şunlardır :

(a)    Plan ya da programın içeriğinin ana hatları, ana amaçları ve diğer ilgili planlar ve programlarla ilişkisi;

(b)   Çevrenin mevcut durumunun ilgili unsurları ve plan ya da programın uygulanmaması halinde bu unsurların varacağı biçim ;

(c)    Önemli ölçüde etkilenmesi olası alanların çevresel karakteristikleri;

(d)   Plan ya da programla ilgili mevcut çevresel problemler, özellikle, 79/409/EEC ve 92/43/EC sayılı Direktiflere uygun olarak belirlenen, belli bir çevresel önem alanlarından herhangi birine ilişkin olanlar dahil;

(e)    Plan ya da programla ilgili olan uluslararası, Topluluk veya Üye Devletler düzeyinde oluşturulan çevresel koruma amaçları ve bu amaçların ve plan ya da programın hazırlık aşamasında dikkate alınan diğer çevresel düşünceler;

(f)    Çevre üzerindeki olası önemli etkileri (1) , biyo-farklılık, nüfus, insan sağlığı, fauna, flora, toprak, su, hava, iklim faktörleri, maddi varlıklar, mimari ve arkeolojik miras dahil kültürel miras, peysaj ve yukarıdaki faktörler arasındaki karşılıklı ilişkiler dahil ;

(g)   Plan ya da programın uygulanmasının çevre üzerindeki önemli ters etkilerinin önlenmesi, azaltılması ve mümkün olduğunca tamamının giderilmesi için tasarlanan tedbirler ;

(h)   Ele alınan alternatiflerin seçilmesi nedenlerinin ana hatları ve istenen bilgilerin derlenmesinde karşılaşılan (teknik kusurlar ya da ustalık eksikliği gibi) güçlükler dahil değerlendirmenin nasıl yapıldığının tarifi ;

(i)     10. maddeye göre izlemeye ilişkin olarak tasarlanan tedbirlerin tanımı ;

(j)     Yukarıdaki başlıklar altında sağlanan bilgilerin teknik olmayan bir özeti.

(1)  Bu etkiler ikincil, kümülatif, synergistic, kısa, orta ve uzun dönem kalıcı ve geçici, pozitif ve negatif etkileri kapsayacaktır.

EK II

3(5). Maddede Atıfta Bulunulan Etkilerin Olası Öneminin Belirlenmesi İçin Kriterler

 1. Plan ve programların, özellikle şu hususları dikkate alan karakteristikleri;

–          Plan ya da programın projeler ve diğer faaliyetler için ya yer, yapı, boyut ve çalışma koşulları için bir çerçeve belirlemesinin ya da kaynak tahsisinin derecesi,

–          Plan ya da programın bir hiyerarşi içinde diğer plan ve programları etkileme derecesi,

–          Özellikle sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek üzere çevresel düşüncelerin entegrasyonu bakımından plan ya da programın ilgili,

–          Paln ya da programa ilişkin çevresel sorunlar,

–          Plan ya da programın çevre konusundaki Topluluk mevzuatının uygulanmasıyla ilgisi (örneğin atık yönetimi ya da su korumayla bağlantılı planlar ve programlar).

 1. Etkilerin ve etkilenmesi olası bölgenin, özellikle şu hususları dikkate alan karakteristikleri:

–          Etkilerin olasılığı, süresi, frekansı ve geri döndürülebilirliği,

–          Etkilerin kümülatif yapısı,

–          Etkilerin sınırötesi yapısı,

–          İnsan sağlığı ya da çevreye yönelik riskler (örneğin kaza nedeniyle)

–          Etkilerin büyüklüğü ve hacimsel boyutu (coğrafi alanı ve etkilenmesi olası nüfusun boyutları),

–          Aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan etkilenmesi olası alanın değeri ve etkilenmeye açık oluşu:

–                    özel doğa karakteristikler veya kültürel miras,

–                    çevresel kalite standartlarının ya da sınır değerlerin aşılması,

–                    yoğun arazi kullanımı,

–          Kabul edilmiş bir ulusal, Topluluk ya da uluslararası koruma statüsüne sahip alanlar ya da peyzaj üzerindeki etkiler.


([1]) (EC) No 1260/1999 sayılı Konsey Tüzüğü 2000-2006 program periyodu ve (EC) No 1257/1999 sayılı Konsey Tüzüğü için 2000-2007 program periyodu.

([2]) Yapısal fonlar hakkında genel hükümleri belirleyen 21 Haziran 1999 tarih ve (EC) No 1260/1999 sayılı Konsey Tüzüğü (OJ L 161, 26.6.1999, s.1)

([3]) Kırsal kalkınma için Avrupa Tarımsal Rehberlik ve Teminat Fonundan (EAGGF) destek sağlanmasına ilişkin ve bazı tüzüklerde değişiklik yapan bazı tüzükleri de yürürlükten kaldıran 17 Mayıs 1999 tarih ve (EC) No 1257/1999 sayılı Konsey Tüzüğü.

Yorum Yaz

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.